Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Euroopan komissio haluaa parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksia kansainvälisillä hankintamarkkinoilla

Bryssel, 21.3.2012 – Euroopan komissio ehdottaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan EU:n yritysten liiketoimintamahdollisuuksia hankintamarkkinoilla. Aloitteen päätavoitteena on auttaa avaamaan maailmanlaajuiset julkisten hankintojen markkinat ja varmistaa, että eurooppalaisilla yrityksillä on oikeudenmukainen pääsy niille. Lisäksi ehdotuksella pyritään varmistamaan, että kaikilla yrityksillä (sekä eurooppalaisilla että Euroopan ulkopuolisilla yrityksillä) on tasavertaiset edellytykset kilpailla hankinnoista EU:n tuottoisilla julkisten hankintojen markkinoilla.

Julkiset hankinnat, joiden arvo on yhteensä 1 000 miljardia euroa vuodessa, ovat merkittävä osa maailman kauppavirtoja. EU:ssa julkisten hankintojen osuus on jopa 19 prosenttia suhteessa BKT:hen, ja hankinnat vaikuttavat olennaisesti kasvun elpymiseen erityisesti talouskriisin aikana. EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat perinteisesti hyvin avoimet, mutta sen kauppakumppanien markkinat eivät ole välttämättä yhtä avoimia. Koko maailman julkisten hankintojen markkinoista vain neljäsosa on avoinna kansainväliselle kilpailulle. EU:n kauppakumppanien soveltamat rajoitukset vaikuttavat aloihin, joilla EU on erittäin kilpailukykyinen, kuten rakennusala, julkinen liikenne, lääkinnälliset laitteet, sähköntuotanto ja lääkkeet.

Komission tänään ehdottama uusi aloite antaa EU:n kauppakumppaneille uusia kannustimia avata julkisten hankintojen markkinoitaan EU:sta oleville tarjoajille. Aloitteella varmistetaan, että EU:n yritykset voivat kilpailla sisämarkkinoilla tasaveroisesti ulkomaisten yritysten kanssa. Sillä parannetaan EU:n yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä EU:ssa että muualla maailmassa, annetaan pienille ja keskisuurille yrityksille paremmat mahdollisuudet toimia maailmantaloudessa, lisätään työllisyyttä ja edistetään innovointia EU:ssa.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaari Michel Barnier’n mukaan EU ei saisi enää olla naiivi vaan pyrkiä reiluuteen ja vastavuoroisuuteen maailmankaupassa. ”EU:n aloite perustuu siihen vakaumukseen, että julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen kilpailulle tuo etuja sekä globaalilla tasolla että Euroopan tasolla”, komissaari toteaa ja jatkaa: ”Olemme jo avanneet omat markkinamme ja olemme valmiita avaamaan niitä vielä enemmän mutta vain sillä ehdolla, että yritykset voivat kilpailla tasaveroisesti toistensa kanssa. Komissio puolustaa yhä aktiivisesti Euroopan etuja sekä eurooppalaisia yrityksiä ja työpaikkoja.”

Kauppapolitiikasta vastaava komissaari Karel De Gucht toteaa puolestaan uskovansa vakaasti vapaiden kauppavirtojen turvaamiseen ja katsoo, että julkisten hankintojen on oltava olennainen osa avoimia markkinoita koko maailmassa, koska se hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia, ja myös veronmaksajat saavat hyvän vastineen rahoilleen. ”Tämä ehdotus vahvistaa Euroopan unionin asemaa kansainvälisissä neuvotteluissa ja myös sen kauppakumppaneihin nähden kannustamalla näitä avaamaan hankintamarkkinoitaan eurooppalaisille yrityksille”, komissaari toteaa ja jatkaa: ”Olen vakuuttunut siitä, että EU:n yritykset saavat ehdotuksen ansiosta yhtäläisen mahdollisuuden voittaa julkisia hankintoja koskevia sopimuksia EU:n ulkopuolisissa maissa, mikä luo uusia työpaikkoja.”

Aloitteessa noudatetaan täysin niitä sitoumuksia, jotka EU on tehnyt julkisia hankintoja koskevassa WTO:n sopimuksessa ja kahdenvälisissä kauppasopimuksissa. Siinä selvennetään EU:n kansainvälisiä sitoumuksia oikeudellisesti sitovalla tavalla eurooppalaisia hankintaviranomaisia varten.

Asetusehdotuksen tärkeimmät kohdat ovat seuraavat:

  • Asetuksessa vahvistetaan, että EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat merkittävässä määrin avoimet.

  • Komissio voi hyväksyä, että EU:n hankintaviranomaiset jättävät hankintamenettelyjen ulkopuolelle sellaiset tarjoukset, joissa huomattava osa tavaroista ja palveluista tulee EU:n ulkopuolelta, jos hankintasopimusten arvo on yli 5 miljoonaa euroa eivätkä ne kuulu voimassa olevien kansainvälisten sopimusten piiriin.

  • Jos EU:n tavaran- ja palveluntoimittajia syrjitään toistuvasti ja vakavasti EU:n ulkopuolisessa maassa, komissio voi käyttää mekanismia, jolla se rajoittaa kyseisen maan yritysten pääsyä EU:n markkinoille, jollei maa ryhdy neuvottelemaan markkinoillepääsyn epätasapainon korjaamisesta. Markkinoillepääsyä rajoittaviin toimenpiteisiin puututaan esimerkiksi sulkemalla pois tarjoukset, jotka ovat peräisin rajoituksia asettaneesta EU:n ulkopuolisesta maasta, tai määräämällä hintarangaistuksia.

  • Lisäksi ehdotus lisää poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia koskevaa avoimuutta, jolla pyritään estämään EU:n ulkopuolisten tavaran- ja palveluntoimittajien käymä epäterve kilpailu Euroopan markkinoilla.

Tausta

Komission vuonna 2011 antamassa tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti” ja vuonna 2010 antamassa tiedonannossa ”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka” tähdennetään, että terveellä kilpailulla ja julkisten hankintojen markkinoille pääsyllä on keskeinen merkitys talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle, mikä on näkynyt erityisesti viimeaikaisen talouskriisin aikana.

Eurooppa-neuvosto kehotti 23. lokakuuta 2011 antamissaan päätelmissä komissiota antamaan ehdotuksen EU:n säädökseksi, jolla voidaan avata julkisten hankintojen markkinoita. Samalla se tähdensi, että Eurooppa jatkaa vapaan, oikeudenmukaisen ja avoimen kaupankäynnin edistämistä varmistaen samalla omat etunsa vastavuoroisuuden ja keskinäisen edun hengessä suhteessa maailman talousmahteihin.

Viime joulukuussa Euroopan komissio ehdotti laajaa ohjelmaa, jonka tavoitteena on uudistaa julkisia hankintamenettelyjä EU:ssa (IP/11/1580). Tänään annetulla ehdotuksella täydennetään näitä EU:n sisäisiä toimenpiteitä hankintapolitiikan ulkoista ulottuvuutta koskevilla säännöillä.

EU on perinteisesti ollut avoin talous ja vapaan kaupan puolestapuhuja myös, kun on kyse julkisista hankinnoista. EU:n lähestymistapaa ei kuitenkaan noudateta maailmanlaajuisesti. Useimmat EU:n tärkeimmistä kauppakumppaneista käyttävät julkisissa hankinnoissaan rajoittavia menettelyjä, joilla syrjitään EU:n tavaran- ja palveluntoimittajia. Nykyisessä talouskriisissä tällaisiin käytäntöihin on turvauduttu entistä enemmän.

Ks. myös MEMO/12/201

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

John Clancy (+32-2) 295 37 73

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Florian Schubert (+32-2) 299 13 62


Side Bar