Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon loob võrdsed võimalused Euroopa ettevõtetele rahvusvahelistel riigihanketurgudel

Brüssel, 21. märts 2012. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ELi ettevõtetele paremate võimaluste loomiseks nii ELi kui ka välismaistel riigihanketurgudel. Algatuse peamine eesmärk on aidata avada riigihanketurge kogu maailmas ning tagada, et Euroopa ettevõtetel on neile võrdne juurdepääs. Samuti on ettepaneku eesmärk tagada, et kõigil (nii ELi kui ka ELi-välistel) ettevõtetel on võrdsed võimalused konkureerimiseks ELi tulusal riigihanketurul.

Riigihanked mõjutavad märkimisväärset osa maailma kaubandusvoogudest ning ulatuvad aastas triljoni euroni. ELis moodustavad riigihanked kuni 19% SKPst ning need on oluliseks hoovaks majanduse elavdamisel, eriti majanduskriisi ajal. ELi riigihanketurg on alati olnud väga avatud. Meie kaubanduspartnerid aga ei ole alati vastanud samaväärse avatusega. Maailma riigihanketurust on rahvusvahelisele konkurentsile avatud ainult veerand. Meie kaubanduspartnerite kehtestatud piirangud mõjutavad sektoreid, kus EL on vägagi konkurentsivõimeline, nagu näiteks ehitus, ühistransport, meditsiiniseadmed, elektritootmine ja farmaatsiatooted.

Komisjoni kõnealune uus algatus suurendab ELi kaubanduspartnerite motivatsiooni avada oma riigihanketurud ELi pakkujatele. Sellega tagataks, et ELi ettevõtted saavad siseturul konkureerida välismaiste ettevõtetega võrdsetel tingimustel. Algatusega suurendataks ELi ettevõtete ärivõimalusi nii ELis kui ka välismaal ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate potentsiaali üleilmastunud majanduses osalemiseks ning edendataks ELi tööhõivet ja innovatsiooni.

Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „EL ei tohi enam olla naiivne ning peab püüdlema maailmakaubanduse õigluse ja vastastikkuse poole. Meie algatus põhineb Euroopa veendumusel, et riigihanketurgude avamisest tõuseb kasu nii üleilmsel kui ka Euroopa tasandil. Meie turg on avatud ning oleme valmis seda veelgi avama, kuid üksnes siis, kui ettevõtted saavad tegutseda konkurentidega võrdsetel tingimustel. Komisjon kaitseb valvsalt Euroopa huve ning Euroopa ettevõtteid ja töökohti.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Karel De Gucht ütles: „Olen kindlalt veendunud, et kaubandus peab olema vaba ning riigihanked peavad moodustama kogu maailmas avatud kaubaturgude olulise osa. See tuleb kasuks ettevõtetele ja tarbijatele ning tagab maksumaksjatele hea hinna ja kvaliteedi suhte. Ettepanek suurendab Euroopa Liidu mõjujõudu rahvusvahelistel läbirääkimistel meie partneritega nende riigihanketurgude avamiseks Euroopa ettevõtetele. Usun, et siis saavad ELi ettevõtted õiglase võimaluse konkureerida edukalt välismaiste riigihankelepingute saamiseks ning seeläbi luua töökohti.”

Algatus võtab täielikult arvesse WTO riigihankelepingust ja kahepoolsetest kaubanduslepingutest tulenevaid ELi kohustusi. Algatusega selgitatakse Euroopa hankijatele õiguslikult siduvalt ELi rahvusvahelisi kohustusi.

Määruse ettepaneku põhipunktid on järgmised:

  • kinnitatakse ELi riigihanketuru olulist avatust;

  • komisjon võib lubada ELi hankijatel 5 miljonit eurot ületavate lepingute puhul jätta kõrvale pakkumused, millest välismaised kaubad ja teenused moodustavad märkimisväärse osa, kui asjaomased lepingud ei ole kehtivate rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud;

  • Euroopa pakkujate korduva tõsise diskrimineerimise korral ELi-välistes riikides saab komisjon kasutada mehhanismi, mis võimaldab piirata juurdepääsu ELi turule, kui ELi-väline riik ei osale turulepääsu tasakaalustamise läbirääkimistel; kõik piiravad meetmed on sihtmeetmed, näiteks ELi-välisest riigist pärit pakkumuste kõrvalejätmine või hinnatrahvi kehtestamine;

  • ettepanek suurendab läbipaistvust ka seoses põhjendamatult madala hinnaga pakkumustega, et võidelda ELi-väliste tarnijate ebaausa konkurentsiga Euroopa turul.

Taustteave

Komisjoni 2011. aasta teatises ühtse turu akti kohta ja 2010. aasta teatises „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika” rõhutatakse ausa konkurentsi ja riigihanketurgudele juurdepääsu tähtsust majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamisel, eelkõige hiljutise majanduskriisi taustal.

Oma 23. oktoobri 2011. aasta järeldustes kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni üles koostama ettepanekut ELi õigusakti kohta riigihanketuru avamiseks, märkides, et Euroopa edendab jätkuvalt vaba, õiglast ja avatud kaubandust, jäädes samas kindlaks oma huvidele, ning tegutsedes maailma suurimate majandusjõududega vastastikuses mõistmises ja üksteisele kasu tooval viisil.

Möödunud aasta detsembris esitas Euroopa Komisjon ELi riigihangete ajakohastamise üldprogrammi (IP/11/1580). Tänase algatusega täiendatakse ELis tehtavat tööd eeskirjadega, mis hõlmavad hankepoliitika välismõõdet.

ELi majandus on alati olnud avatud ning EL on vabakaubanduse toetaja. See käib ka riigihangete kohta. Mujal maailmas aga ELi lähenemisviisi täielikult ei jagata. Enamik ELi peamistest kaubanduspartneritest kasutavad piiravaid riigihanketavasid, mis on ELi pakkujate jaoks diskrimineerivad. Praegune majanduskriis on suurendanud selliste tavade kasutamist.

Vt ka MEMO/12/201

Täiendav teave

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar