Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ισότιμους όρους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2012 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της ΕΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων. Κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι να καταστεί η ΕΕ ικανή να προσελκύσει τις χώρες μη μέλη της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις για το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών σύναψης συμβάσεων. Στόχος της πρότασης είναι επίσης να εξασφαλίσει τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ όλων των επιχειρήσεων (ευρωπαϊκών και μη) όταν αυτές συμμετέχουν στην προσοδοφόρα αγορά των δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.

Οι δημόσιες συμβάσεις καλύπτουν ένα μεγάλο μερίδιο των διεθνών εμπορικών ροών, που εκτιμάται σε 1000 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην ΕΕ ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων αντιπροσωπεύει έως και 19% του ΑΕΠ και αποτελεί σημαντικό μοχλό για μια νέα προώθηση της ανάπτυξης, ιδίως σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Η αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ είναι κατά παράδοση πολύ ανοικτή. Ωστόσο, οι αγορές των εμπορικών μας εταίρων δεν είναι πάντα εξίσου ανοικτές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο το ένα τέταρτο της παγκόσμιας αγοράς δημοσίων συμβάσεων είναι ανοικτή στον διεθνή ανταγωνισμό. Οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλλουν οι εμπορικοί μας εταίροι αφορούν τομείς στους οποίους η ΕΕ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική - όπως ο κατασκευαστικός, οι δημόσιες μεταφορές, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η παραγωγή ενέργειας και ο φαρμακευτικός τομέας – με αποτέλεσμα να μένουν «εν υπνώσει» εξαγωγές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αξίας 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία την οποία προτείνει η Επιτροπή σήμερα θα αυξήσει τα κίνητρα που έχουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ να ανοίξουν τις αγορές δημοσίων συμβάσεών τους στους υποψηφίους από την ΕΕ. Θα εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να ανταγωνιστούν στην εσωτερική αγορά με ξένες εταιρείες επί ίσοις όροις. Αυτή η πρωτοβουλία θα διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, θα ενισχύσει τις δυνατότητες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργούν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, θα αυξήσει την απασχόληση και θα προωθήσει την καινοτομία στην ΕΕ.

Ο Michel Barnier, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η ΕΕ δεν πρέπει πλέον να είναι αφελής και στόχος της πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η αμοιβαιότητα στις παγκόσμιες συναλλαγές. Η πρωτοβουλία μας βασίζεται στην πεποίθηση της Ευρώπης ότι το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων δημιουργεί οφέλη σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε ανοικτοί για την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έτοιμοι για μεγαλύτερο άνοιγμα, υπό την μόνη όμως προϋπόθεση ενός ισότιμου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων με τους ανταγωνιστές τους. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των θέσεων απασχόλησης

Ο Karel De Gucht, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το Εμπόριο δήλωσε τα εξής: «Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των συναλλαγών και ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να αποτελούν ουσιώδες μέρος των ανοικτών εμπορικών αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι καλό για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές και δίνει αξία στο χρήμα του φορολογούμενου. Αυτή η πρόταση θα αυξήσει την επιρροή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στους εταίρους της για το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είμαι βέβαιος ότι στη συνέχεια οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας στις δημόσιες συμβάσεις ξένων χωρών, δημιουργώντας έτσι θέσεις απασχόλησης

Η πρωτοβουλία αυτή εξασφαλίζει την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων τις οποίες έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και των διμερών εμπορικών συμφωνιών. Η πρωτοβουλία διευκρινίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές αναθέτουσες αρχές, με νομικά δεσμευτικό τρόπο.

Βασικές πτυχές της πρότασης κανονισμού είναι οι εξής:

  • Επιβεβαιώνονται τα σημαντικά επίπεδα ανοίγματος της αγοράς δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.

  • Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει για συμβάσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ, τον αποκλεισμό από πλευράς των αναθετουσών αρχών της ΕΕ, των προσφορών που περιλαμβάνουν σημαντικό μέρος αλλοδαπών αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον οι εν προκειμένω συμβάσεις δεν καλύπτονται από υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες.

  • Σε περίπτωση επανειλημμένων και σοβαρών διακρίσεων εις βάρος των ευρωπαίων προμηθευτών σε χώρες μη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της έναν μηχανισμό που θα της επιτρέπει να περιορίζει την πρόσβαση μιας χώρας μη μέλους της ΕΕ στην αγορά της ΕΕ, όταν αυτή δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση της άνισης πρόσβασης στην αγορά. Στοχεύονται τυχόν περιοριστικά μέτρα, για παράδειγμα με τον αποκλεισμό προσφορών από χώρα μη μέλος της ΕΕ ή με την επιβολή επιβάρυνσης επί της τιμής.

  • Τέλος, με την πρόταση αυξάνεται η διαφάνεια για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από προμηθευτές εκτός ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γενικό πλαίσιο

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» και στην ανακοίνωση του 2010 με τίτλο «Εμπόριο, Ανάπτυξη και Παγκόσμιες Υποθέσεις» υπογραμμίζονται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.

Στα συμπεράσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με ένα μέσο της ΕΕ για το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να προωθεί τις ελεύθερες, δίκαιες και ανοικτές συναλλαγές, και προβάλλοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντά της σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους έναντι των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Πέρυσι τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε συνολικό πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ (IP/11/1580). Η σημερινή πρωτοβουλία συμπληρώνει αυτή την εσωτερική προσπάθεια με ένα σύνολο κανόνων για την εξωτερική διάσταση της πολιτικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η ΕΕ υπήρξε κατά παράδοση ανοικτή οικονομία και υπέρμαχος του ελευθέρου εμπορίου. Την ίδια θέση υιοθέτησε και για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προσέγγιση της ΕΕ δεν υιοθετείται πλήρως σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περισσότεροι από τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ εφαρμόζουν περιοριστικές πρακτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των προμηθευτών από την ΕΕ. Η παρούσα οικονομική κρίση επέτεινε την άσκηση παρόμοιων πρακτικών.

Βλ. επίσης MEMO/12/201

Περαιτέρω πληροφορίες

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Πληροφορίες:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar