Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen skaber mere lige muligheder for europæiske virksomheder på de internationale markeder for offentlige indkøb

Bruxelles, den 21. marts 2012 - Europa-Kommissionen foreslår en forbedring af EU-virksomheders forretningsmuligheder på markederne for offentlige indkøb. Initiativets vigtigste formål er at hjælpe med til at åbne offentlige indkøbsmarkeder verden over og sikre, at europæiske virksomheder har adgang til dem. Forslaget skal desuden sikre, at alle virksomheder (både europæiske og ikke-europæiske) er lige stillet på EU's indbringende marked for offentlige indkøb.

Offentlige indkøb berører en væsentlig del af de globale handelsstrømme og beløber sig årligt til 1 000 mia. EUR. I EU tegner offentlige indkøb sig for op til 19 % af BNP og er en afgørende løftestang til at kick-starte væksten, særligt i tider med økonomisk krise. EU's marked for offentlige indkøb er traditionelt set meget åbent. Dette gengældes imidlertid ikke altid af en lige så stor åbenhed hos vores handelspartnere. På verdensplan er det således kun en fjerdedel af markederne for offentlige indkøb, der er åbne for international konkurrence. De restriktioner, som vores handelspartnere anvender, berører sektorer, hvor EU er særdeles konkurrencedygtig såsom bygge- og anlægsvirksomhed, offentlig transport, medicinsk udstyr, energiproduktion og medicinalvarer.

Det nye initiativ, som Kommissionen i dag foreslår, vil give EU's handelspartnere et større incitament til at åbne deres offentlige indkøbsmarkeder for EU's tilbudsgivere. Det vil desuden sikre, at EU-virksomheder kan konkurrere på lige vilkår med udenlandske virksomheder på det indre marked. Initiativet skal øge EU-virksomhedernes forretningsmuligheder, både inden for EU og internationalt, styrke de små og mellemstore virksomheders muligheder for at operere globalt, samt øge beskæftigelsen og fremme innovationen i EU.

Michel Barnier, som er EU-kommissær med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, har udtalt: "EU skal ikke længere være naiv, men bør sigte efter retfærdighed og gensidighed i verdenshandelen. Vores initiativ bygger på Europas tro på, at åbningen af markederne for offentlige indkøb genererer fordele på såvel globalt som europæisk plan. Vi er åbne over for samhandel, og vi er klar til at være endnu mere åbne, men kun hvis virksomhederne kan konkurrere på lige fod med deres konkurrenter. Kommissionen vil fortsat vogte over de europæiske interesser og de europæiske virksomheder og jobs."

Karel De Gucht, som er EU-kommissær med ansvar for handel, sagde: "Jeg er stærk tilhænger af, at det sikres, at handelen flyder frit, og offentlige indkøb skal være en væsentlig del af de åbne markeder på verdensplan. Det er godt for handelen, godt for forbrugerne og giver skatteyderne valuta for pengene. Dette forslag vil øge Den Europæiske Unions vægt i de internationale forhandlinger og forhandlingerne med vores partnere, for at de åbner deres markeder for offentlige indkøb for europæiske virksomheder. Jeg er overbevist om, at disse så vil vise, hvad de kan, i bestræbelserne for at opnå offentlige kontrakter i andre dele af verden og dermed skabe flere job."

Med dette initiativ respekteres EU's forpligtelser inden for rammerne af WTO-aftalen om offentlige indkøb og andre bilaterale handelsaftaler fuldt ud. Initiativet præciserer EU's internationale forpligtelser på juridisk bindende vis for europæiske ordregivende myndigheder.

De centrale elementer i forordningsforslaget er:

  • Det bekræftes, at der er meget stor åbenhed på EU's marked for offentlige indkøb.

  • For kontrakter på mere end 5 mio. EUR kan Kommissionen godkende, at EU's ordregivende myndigheder udelukker bud, der omfatter en væsentlig andel af udenlandske varer og tjenesteydelser, når disse kontrakter ikke er omfattet af eksisterende internationale aftaler.

  • Hvis tredjelande udøver gentagen og alvorlige tilfælde af forskelsbehandling mod europæiske leverandører, vil Kommissionen være i besiddelse af en mekanisme, der gør det muligt at begrænse adgangen til EU's markeder, såfremt tredjelandet ikke indvilliger i at indlede forhandlinger, der skal rette op på skævhederne med hensyn til markedsadgang.

  • Der vil blive sat ind over for restriktive foranstaltninger, f.eks. ved at udelukke tilbud, der kommer fra et tredjeland, eller ved at pålægge prisstraf.

  • Endelig giver forslaget større gennemsigtigheden ved unormalt lave tilbud for at bekæmpe uredelig konkurrence fra tredjelandsleverandørers side på det europæiske marked.

Baggrund:

Kommissionens meddelelse om akten for det indre marked fra 2011 og meddelelsen om handel, vækst og verdensanliggender fra 2010 fremhævede begge, at lige konkurrencevilkår og adgang til markederne for offentlige indkøb er nogle af de vigtigste redskaber til at opnå økonomisk vækst og skabe job, særligt i den seneste økonomiske krise.

Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner af 23. oktober 2011 Kommissionen til at forelægge et forslag til et EU-instrument til at åbne markederne for offentlige indkøb, idet det understregede, at Europa vil fortsætte med at fremme fri, fair og åben handel, samtidig med at det gør sine interesser gældende, på et gensidigt grundlag og til fælles fordel i forhold til verdens største økonomier.

I december sidste år præsenterede Europa-Kommissionen et samlet program til modernisering af markedet for offentlige indkøb i EU (IP/11/1580). Det nye initiativ supplerer denne interne indsats med et sæt regler for den eksterne dimension af indkøbspolitikken.

EU har traditionelt været en åben økonomi og en fortaler for frihandel. Dette inkluderer også offentlige indkøb. Der er dog ikke fuld tilslutning til EU's tilgang i resten af verden. Hovedparten af EU's store handelspartnere anvender en restriktiv praksis for offentlige indkøb, der diskriminerer EU-leverandørerne. Den nuværende økonomiske krise har øget brugen af den form for praksis.

Se MEMO/12/201

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar