Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise hodlá zajistit rovné podmínky hospodářské soutěže na mezinárodních trzích veřejných zakázek

V Bruselu dne 21. března 2012 – Evropská komise navrhuje zlepšit podnikatelské příležitosti pro podniky EU na trzích veřejných zakázek. Hlavním cílem této iniciativy je pomoci po celém světě otvírat trhy veřejných zakázek a zajistit, že k nim budou mít evropské podniky spravedlivý přístup. Návrh je zaměřen také na zajištění toho, aby všechny společnosti (podniky evropské i neevropské) měly stejné podmínky, pokud jde o hospodářskou soutěž na lukrativním trhu veřejných zakázek v EU.

Veřejné zakázky se týkají podstatného podílu světových obchodních toků a činí 1 000 miliard EUR ročně. V EU představují veřejné zakázky až 19 % HDP a jsou motorem pro opětovné nastartování růstu, zejména během hospodářské krize. Trh veřejných zakázek v EU je tradičně velmi otevřený. Tomu však ne vždy odpovídá podobný stupeň otevřenosti ze strany našich obchodních partnerů. V celosvětovém měřítku je pouze čtvrtina světového trhu veřejných zakázek otevřená mezinárodní hospodářské soutěži. Restrikce uplatňované našimi obchodními partnery poznamenávají odvětví, kde je EU vysoce konkurenceschopná, jako je stavebnictví, veřejná doprava, lékařské přístroje, výroba energie a léčiva.

Tato nová iniciativa, kterou dnes Komise navrhla, zvýší pobídky pro obchodní partnery EU k otvírání jejich trhů veřejných zakázek pro uchazeče z EU. Zajistí, aby společnosti z EU mohly soutěžit na vnitřním trhu se zahraničními společnostmi za rovných podmínek. Tato iniciativa zvýší podnikatelské příležitosti pro společnosti z EU v rámci EU i v mezinárodním měřítku, zvýší potenciál malých a středních podniků k působení v globalizovaném hospodářství, zvýší zaměstnanost a podpoří inovace v EU.

Evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „EU by už neměla být naivní a měla by se zasazovat o spravedlnost a reciprocitu ve světovém obchodu. Naše iniciativa vychází z evropského přesvědčení, že otevřením veřejných zakázek se vytváří přínosy na úrovni celosvětové i na úrovni evropské. My jsme pro obchod otevřeni a jsme připraveni otevřít trhy ještě více, avšak pouze tehdy, pokud společnosti budou moci soutěžit za rovných podmínek se svými konkurenty. Komise bude nadále hájit evropské zájmy a evropské společnosti a pracovní místa.“

Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht prohlásil: „Pevně věřím, že se podaří zajistit volné plynutí obchodních toků, a veřejné zakázky musí být v celosvětovém měřítku podstatnou součástí otevřených obchodních trhů. Je to dobré jak pro podniky, tak pro spotřebitele a přináší to daňovým poplatníkům hodnotu za peníze. Tento návrh zvýší vliv Evropské unie v mezinárodních vyjednáváních a ve vyjednáváních s našimi partnery o otevření jejich trhů veřejných zakázek pro evropské společnosti. Nepochybuji, že obdrží spravedlivou příležitost k získávání veřejných zakázek mimo EU, a tak k vytváření pracovních míst.“

Závazky EU přijaté v rámci Dohody Světové obchodní organizace o zadávání veřejných zakázek a dvoustranných obchodních dohod jsou v této iniciativě plně respektovány. Iniciativa právně závazným způsobem vyjasňuje mezinárodní závazky EU pro evropské zadavatele veřejných zakázek.

Klíčové aspekty návrhu nařízení jsou tyto:

  • Významné úrovně otevřenosti trhů veřejných zakázek v EU jsou potvrzeny.

  • Komise může schválit, aby zadavatelé veřejných zakázek v EU u zakázek nad 5 milionů EUR vyloučili nabídky zahrnující značnou část zahraničního zboží a služeb, pokud se na tyto zakázky nevztahují stávající mezinárodní dohody.

  • V případě opakované a závažné diskriminace evropských dodavatelů v zemích mimo EU bude mít Komise k dispozici mechanismus umožňující omezit dotyčné zemi přístup na trh EU, pokud tato třetí země nevstoupí do jednání o odstranění nevyvážeností v přístupu na trh. Veškerá restriktivní opatření budou cílená, například vyloučením nabídek pocházejících z nějaké nečlenské země nebo uložením cenové sankce.

  • Návrh dále zvyšuje transparentnost u neobvykle nízkých nabídek s cílem potírat nekalou soutěž ze strany dodavatelů ze zemí mimo EU na evropském trhu.

Souvislosti

Ve sdělení Komise z roku 2011 o Aktu o jednotném trhu a ve sdělení Komise z roku 2010 s názvem „Obchod, růst a světové záležitosti“ byl zdůrazněn význam spravedlivé hospodářské soutěže i přístupu k trhům veřejných zakázek jakožto příkladů klíčových nástrojů pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst, zejména v souvislosti se současnou hospodářskou krizí.

V závěrech ze dne 23. října 2011 vyzvala Evropská rada Komisi, aby předložila návrh nástroje EU pro otvírání veřejných zakázek, a poukázala na to, že Evropa bude nadále podporovat volný, poctivý a otevřený obchod, a současně bude prosazovat své zájmy v duchu reciprocity a vzájemného přínosu ve vztahu k největším světovým hospodářstvím.

V prosinci minulého roku Evropská komise předložila celkový program modernizace zadávání veřejných zakázek v EU (IP/11/1580). Dnešní iniciativa doplňuje tyto snahy EU souborem pravidel pro vnější rozměr koncepce zadávání veřejných zakázek.

EU je tradičně otevřenou ekonomikou a zastáncem volného obchodu. To platí i pro zadávání veřejných zakázek. Tento přístup EU není v celosvětovém měřítku plně sdílen. Většina hlavních obchodních partnerů EU při zadávání veřejných zakázek uplatňuje restriktivní praktiky, které diskriminují dodavatele z EU. Za stávající hospodářská krize používání takových praktik vzrostlo.

Viz také MEMO/12/201

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

John Clancy (+32 22953773)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)

Florian Schubert (+32 22991362)


Side Bar