Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия уеднаквява условията за участие на европейски предприятия на международните пазари за обществени поръчки

Брюксел, 21 март 2012 г. ― Европейската комисия предлага да подобри икономическите възможности за предприятията от ЕС да участват във възлагането на обществени поръчки. Основните цели на инициативата са да подпомогнат отварянето на световните пазари за обществени поръчки и да осигурят равен достъп на европейските предприятия до тях. Наред с това трябва да се гарантира, че всички дружества (европейски и чуждестранни) се конкурират при равни условия за обществени поръчки на привлекателния европейски пазар.

Съществена част от световния търговски обмен е свързана с обществените поръчки, като те възлизат на около 1 000 млрд. евро годишно. В рамките на ЕС обществените поръчки представляват до 19 % от БВП и са важен инструмент за възстановяване на растежа особено по време на икономическа криза. По принцип пазарът на ЕС за обществени поръчки е силно отворен, което обаче не винаги може да се каже за пазарите на нашите търговски партньори. В световен аспект само четвърт от световния пазар за обществени поръчки е отворен за участие на международни дружества. Ограниченията, които нашите търговски партньори налагат, засягат секторите, в които ЕС е силно конкурентоспособен като строителство, обществен транспорт, медицинско оборудване, производство на електроенергия и фармацевтична промишленост.

Предложената днес от Комисията инициатива ще подобри стимулите за търговските партньори на ЕС да отворят пазарите си за обществени поръчки за участие на европейски кандидати. По този начин ще се гарантира, че европейските предприятия могат да се състезават при равни условия с чуждестранни дружества на международния пазар. С инициативата се откриват нови икономически възможности за европейските дружества в местен и международен мащаб; подобрява се потенциалът на малките и средни предприятия да развиват дейност в условията на глобализирана икономика; увеличава се заетостта и се насърчават иновациите в ЕС.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите, Мишел Барние, заяви: „Европейският съюз не трябва да бъде наивен и трябва да се стреми към установяване на справедливи и реципрочни условия в световната търговия. Предлагаме тази инициатива, защото вярваме, че отварянето на пазара за обществените поръчки е от полза за Европа и за целия свят. Ние сме готови да работим и да отворим още пазарите си, но само ако дружествата могат да се състезават с техните конкуренти при равни условия. Комисията ще продължи да защитава европейските интереси, предприятия и работни места.”

Европейският комисар по търговията, Карел де Гухт, заяви: „Твърдо вярвам в свободната търговия и това, че обществените поръчки трябва да бъдат основна част от отворените световни пазари. Това е от полза за бизнеса, за потребителите и за данъкоплатците. Предложението ще засили позициите на Европейския съюз при международните преговори и разговорите с нашите партньори за отваряне на техните пазари за обществени поръчки, така че да могат да участват европейски дружества. Убеден съм, че това ще им даде възможност да спечелят правителствени договори в чужбина и по този начин ще създадат работни места.”

Инициативата е изцяло съобразена с ангажиментите на ЕС по силата на Споразумението на СТО за правителствените доставки и на двустранни търговски договори. С нея се уточняват международните ангажименти относно работата на европейските възлагащи органи, които ЕС е поел и са от задължителен характер.

Основните моменти в предложението за регламент са:

  • Потвърждава се значителната степен на отвореност на пазара на ЕС за обществени поръчки.

  • Комисията може да разреши на европейските възлагащи органи в случай на договори над 5 млн. евро да отхвърлят оферти, включващи значителни по обем чуждестранни стоки и услуги, ако тези договори не са предмет на действащи международни споразумения.

  • При многократни и сериозни примери на дискриминация по отношение на европейски доставчици в държави извън ЕС Комисията ще разполага с механизъм за ограничаване на достъпа на страната до европейския пазар, ако тя откаже да преговаря за отстраняване на несъответствията при възлагане на обществени поръчки. В отговор на ограничителни мерки офертите, получени от страни извън ЕС, ще бъдат изключвани например или ще се налагат глоби.

  • С предложението се увеличава прозрачността във връзка с необичайно ниски оферти, за да се предотврати доставчици извън ЕС да упражняват несправедлива конкуренция на европейския пазар.

Предистория

В съобщенията си „Акт за единния пазар” от 2011 г. и „Търговия, растеж и световни дела” от 2010 г. Комисията подчерта, че справедливата конкуренция и достъпът до пазарите за обществени поръчки са едни от основните средства за постигане на икономически растеж и създаване на работни места, особено в условията на неотдавнашната икономическа криза.

В заключенията си от 23 октомври 2011 г. Европейският съвет прикани Комисията да представи предложение за инструмент на ЕС, с който да се отворят пазарите за обществени поръчки, като посочи, че Европа ще продължи да насърчава свободната, справедлива и отворена търговия, като същевременно ще отстоява интересите си в дух на реципрочност и взаимна изгода по отношение на най-големите световни икономики.

През декември миналата година Европейската комисия представи цялостна програма за модернизиране на тръжните процедури за обществени поръчки в ЕС (IP/11/1580). Днешната инициатива е в допълнение към тази програма, но включва редица правила относно политиката за обществени поръчки на външните пазари.

По традиция европейската икономика е отворена и ЕС е привърженик на свободната търговия, включително по отношение на обществените поръчки. Подходът на ЕС не се споделя напълно на световно равнище. Повечето от основните търговски партньори на ЕС прилагат рестриктивни практики при възлагането на обществени поръчки, които са в ущърб на доставчиците от ЕС. Такива практики се използват все по-често в условията на настоящата икономическа криза.

Вж. също MEMO/12/201

За повече информация

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar