Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen vill stärka skyddet för utstationerade arbetstagare

Bryssel den 21 mars 2012 – Kommissionen föreslår regler för att öka skyddet för arbetstagare som tillfälligt utstationeras utomlands, så att den inre marknaden fungerar bättre för arbetstagare och företag. Skydd av arbetstagarna och rättvis konkurrens är två viktiga delar av den inre marknaden, men undersökningar tyder på att minimikraven på anställnings- och arbetsvillkor inte uppfylls för de omkring en miljon utstationerade arbetstagarna i EU. För att ta itu med missbruk där arbetstagare inte får den lön eller semester de har rätt till, bl.a. i byggbranschen, lägger kommissionen fram ett förslag till direktiv med konkreta åtgärder för att stärka övervakningen och förbättra den praktiska tillämpningen av de befintliga reglerna om utstationerad personal. Då uppstår rättvis konkurrens mellan företagen, och företag som inte följer reglerna kan stoppas.

Kommissionen vill också tydligt visa att arbetstagarnas rättigheter, särskilt strejkrätten, är lika värdefull som rätten att tillhandahålla tjänster. Därför lägger man fram ett förslag till förordning där gällande rättspraxis har inarbetats. Det är särskilt betydelsefullt när tjänster tillhandahålls i andra länder av utstationerad personal. Syftet med bägge förslagen är att skapa fler, bättre jobb och öka EU:s konkurrenskraft genom att uppdatera och förbättra den inre marknaden utan att göra avkall på arbetstagarnas rättigheter.

– Jag lovade Europaparlamentet 2009 att vi skulle förtydliga de utstationerade arbetstagarnas utövande av sina sociala rättigheter. Fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden skapar förutsättningar för tillväxt. Men reglerna måste gälla lika för alla. Det är inte alltid fallet för arbetstagare som är utstationerade till ett annat EU-land. Kommissionen tar nu krafttag mot oacceptabelt missbruk av reglerna. Vi vill se till att utstationerade arbetstagare fullt ut får åtnjuta sina sociala rättigheter i hela EU, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso i samband med att lagstiftningspaketet läggs fram.

– Både arbetsmarknaden och näringslivet ska kunna tjäna på tidsbegränsad utstationering av arbetstagare, men det här får inte användas för att komma undan de sociala minimikraven. Den inre marknaden kan bara fungera effektivt med rättvis konkurrens. Dagens förslag förtydligar reglerna om utstationerade arbetstagare och ger ett praktiskt skydd mot social dumpning och dåliga arbetsvillkor, särskilt i byggbranschen där utstationeringen är vanligast och rapporterna om missbruk är flest, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering för att framhålla förslagens betydelse för arbetstagarna och företagen.

Bakgrund

Tanken med förslaget till direktiv är att förbättra den praktiska tillämpningen av 1996 års direktiv om utstationering av arbetstagare, men det gamla direktivet ändras inte i sak. Det nya direktivet går bl.a. ut på följande:

  • Högre krav på information till arbetstagare och företag om deras rättigheter och skyldigheter.

  • Tydliga regler för samarbete mellan nationella myndigheter med ansvar för utstationering.

  • Bättre övervakning av utstationering, så att man motverkar brevlådeföretag som använder utstationering som ett sätt att kringgå arbetsrättsliga regler.

  • Avgränsning av de nationella myndigheternas tillsyn och ansvar.

  • Starkare skydd av arbetstagarnas rättigheter, t.ex. genom gemensamt och solidariskt ansvar i byggbranschen för utstationerade arbetstagares löner och genom bättre hantering av klagomål.

Förslaget till förordning (Monti II-förordningen) ska motverka oron för att ekonomiska friheter skulle väga tyngre på den inre marknaden än strejkrätten. Enligt förordningen har rätten till stridsåtgärder och friheten att tillhandahålla tjänster lika värde. Den innehåller också ett system för varning om allvarliga arbetstvister som berör flera länder. Förordningen påverkar inte nationell lagstiftning om strejkrätten och medför inga hinder för strejkrätten.

Varje år utstationeras omkring en miljon arbetstagare av sina arbetsgivare i andra EU-länder för att tillhandahålla tjänster (0,4 % av arbetskraften i EU). Arbetstagarna kommer främst från Polen, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Belgien och Portugal. De utstationerade arbetstagarna har stor betydelse för att fylla arbetskraftsbrist och kompetensluckor inom bl.a. bygg- och anläggningssektorn, jordbruket och transportsektorn. Utstationering har också stor betydelse för specialiserade, högkvalificerade tjänster inom bl.a. informationsteknik.

Den inre marknaden i EU ger företagen frihet att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder, bl.a. genom att tillfälligt stationera ut arbetstagare i andra EU-länder för att genomföra särskilda projekt. På så sätt kan företagen erbjuda sina specialiserade tjänster i hela EU och därigenom bidra till ökad effektivitet och ekonomisk tillväxt.

Utstationerade arbetstagare tar sig inte in på det mottagande landets arbetsmarknad, eftersom de förblir anställda av sitt företag i det utsändande landet.

För att underlätta utstationering av arbetstagare, skydda den rättvisa konkurrensen och garantera skydd för de utstationerade arbetstagarnas rättigheter innehåller direktivet från 1996 grundläggande anställningsvillkor som tjänsteföretaget måste följa vid utstationeringen. Här ingår bl.a. minimilön, ledighet, största tillåtna arbetstid, minsta tillåtna vilotid samt arbetsmiljöskydd.

I praktiken tillämpas villkoren ofta fel eller genomdrivs inte i mottagarlandet. Utstationering kan missbrukas genom att företag låtsas etablera sig utomlands bara för att utnyttja ett lägre arbetstagarskydd eller lägre sociala avgifter. Utstationerade arbetstagare är ofta mer utsatta eftersom de befinner sig utomlands. Genom det nya förslaget införs mer verkningsfulla regler för att se till att direktivet från 1996 tillämpas korrekt i praktiken.

Efter EU-domstolens domar i Viking Line-målet och Lavalmålet (även känt som Vaxholmsmålet) inleddes en intensiv debatt om i hur hög grad fackföreningar ska kunna försvara arbetstagarnas rättigheter i gränsöverskridande situationer där företag utstationerar personal eller flyttar till andra länder. Några har tolkat domarna som att den ekonomiska friheten övertrumfar de sociala rättigheterna, särskilt strejkrätten. Det nya direktivet och Monti II-förordningen visar dock att så inte är fallet.

Mer information

GD Sysselsättnings webbplats om utstationering av arbetstagare:

http://ec.europa.eu/social/posted-workers

Förslag till direktiv om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en

Förslag till förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Konsekvensbedömning, Översyn av reglerna om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, SWD(2012) 63:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en

Se också MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Kontaktpersoner:

Cristina Arigho +32 22985399

Nadège Defrère +32 22990403)


Side Bar