Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija bo izboljšala zaščito napotenih delavcev

Bruselj, 21. marca 2012 – Komisija je za boljše delovanje enotnega trga EU, s katerim bodo pridobili delavci in podjetja, predlagala nova pravila za boljšo zaščito delavcev, ki so napoteni na začasno delo v tujino. Na enotnem trgu EU sta zaščita delavcev in poštena konkurenca dve plati iste medalje. Vendar ugotovitve kažejo, da minimalni zaposlitveni in delovni pogoji za napotene delavce v EU, ki jih je približno en milijon, pogosto niso izpolnjeni. Zlasti v gradbenem sektorju prihaja do zlorab, zaradi katerih delavci ne uživajo vseh pravic, na primer v zvezi s plačo ali dopustom. V odgovor na ta specifična vprašanja je Komisija z direktivo o izvrševanju predstavila konkretne, praktične predloge za povečanje spremljanja in skladnosti s pravili, da se bo v praksi izboljšalo izvajanje veljavnih predpisov o napotenih delavcih. Tako bo zagotovila enake konkurenčne pogoje za zadevna podjetja in izločila podjetja, ki ne spoštujejo pravil.

Poleg tega je Komisija na podlagi obstoječe sodne prakse predlagala novo uredbo, s katero je poslala jasno sporočilo, da so pravice delavcev in njihova svoboda do stavke enako pomembne kot svoboda opravljanja storitev. To je še posebej pomembno na področju čezmejnega opravljanja storitev, na primer pri napotitvi delavcev na delo. Glavni cilj obeh predlogov je spodbujanje kakovostnejših delovnih mest in povečanje konkurenčnosti v EU s posodobitvijo in izboljšanjem delovanja enotnega trga, hkrati pa bo z obema predlogoma zagotovljena zaščita pravic delavcev.

Po sprejetju zakonodajnega svežnja je predsednik Barroso dejal: „Leta 2009 sem obljubil Evropskemu parlamentu, da bomo pojasnili uveljavljanje socialnih pravic pri napotitvah delavcev. Svoboda opravljanja storitev na notranjem trgu pomeni izjemno priložnost za rast. Vendar morajo za vse veljati enaka pravila. To ne drži vedno pri delavcih, ki so napoteni v drugo državo članico. Danes je Evropska komisija sprejela konkretne ukrepe za odpravo nedopustnih zlorab. Zagotoviti hočemo, da bodo napoteni delavci po vsej Evropi lahko uživali vse socialne pravice.“

O pomenu teh predlogov za delavce in podjetja je spregovoril evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor in pri tem poudaril: „Začasna napotitev delavcev na delo v tujino je pridobitev za trge dela in podjetja v EU, vendar ne sme postati instrument, s katerim bi bilo mogoče zaobiti minimalne socialne standarde.“ Andor je poudaril, da učinkovito delovanje enotnega trga temelji na pošteni konkurenci in dejal: „Danes predstavljena predloga pojasnjujeta pravila, ki veljajo za delavce, napotene na delo v tujino, hkrati pa zagotavljata praktična varovala proti socialnemu dampingu in slabim delovnim pogojem, zlasti v gradbenem sektorju, ki izstopa po številu napotitev in poročil o zlorabah.“

Ozadje

Namen predlagane direktive o izvrševanju je izboljšati izvajanje direktive iz leta 1996 o napotitvi delavcev na delo, ne da bi se pri tem spremenile njene določbe. Direktiva o izvrševanju bo predvsem:

  • določila ambicioznejše standarde pri seznanjanju delavcev in podjetij o njihovih pravicah in dolžnostih;

  • določila jasna pravila za sodelovanje med nacionalnimi organi, ki so pristojni za napotitve;

  • zagotovila elemente za izboljšanje izvajanja in spremljanja napotitev, da se prepreči množenje slamnatih podjetij, ki se z napotitvami izogibajo predpisom o zaposlovanju;

  • opredelila obseg nadzora in odgovornost pristojnih nacionalnih organov;

  • izboljšala uveljavljanje pravic delavcev (v gradbeni sektor bo na primer uvedla solidarno odgovornost, ki bo veljala za plače napotenih delavcev) in obravnavo pritožb.

Predlagana Uredba Monti II odpravlja pomisleke, da bodo na enotnem trgu gospodarske svoboščine prevladale nad pravico do stavke, ter poudarja, da ne bo prevladala niti pravica do kolektivnih ukrepov niti svoboda opravljanja storitev. V Uredbi so tudi določeni novi mehanizmi za opozarjanje za čezmejne industrijske spore z resnimi posledicami. Uredba v ničemer ne bo posegala v pravico do stavke, kakor je določena v nacionalnih zakonodajah, niti ne bo ustvarila ovir za njeno uveljavljanje.

Delodajalci z namenom opravljanja storitev vsako leto napotijo čez meje na območju EU okrog en milijon delavcev (0,4 % delovne sile v EU). Največ napotenih delavcev prihaja iz Poljske, Nemčije, Francije, Luksemburga, Belgije in Portugalske. Ti delavci igrajo pomembno vlogo pri zapolnjevanju vrzeli v delovni sili in spretnostih v različnih sektorjih, na primer v gradbeništvu, kmetijstvu in prevozu. Napotitve delavcev imajo pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju specializiranih storitev, ki zahtevajo visoko usposobljenost, na primer na področju informacijske tehnologije.

Enotni trg EU podjetjem omogoča svobodo opravljanja storitev v drugih državah članicah. To vključuje možnost napotitve delavcev na začasno delo v druge države članice za izvedbo posebnih projektov. Tako lahko podjetja ponudijo svoje specializirane storitve na enotnem trgu EU ter prispevajo k večji učinkovitosti in gospodarski rasti.

Napoteni delavci ne vstopijo na trg dela v državi gostiteljici, saj ostanejo zaposleni v podjetju iz države članice pošiljateljice.

Direktiva iz leta 1996 določa temeljne pogoje za zaposlitev, ki jih mora izvajalec storitev izpolnjevati pri napotitvi v državi članici gostiteljici, da se olajša napotitev delavcev in zagotovi poštena konkurenca, hkrati pa napotenim delavcem zagotovi primerna raven zaščite. Ti pogoji vključujejo veljavne minimalne urne postavke, dopust, najvišje število delovnih ur in minimalni počitek ter zdravje in varnost pri delu.

V praksi ti osnovni pogoji za zaposlitev v državi gostiteljici pogosto niso ustrezno zagotovljeni ali pa sploh niso izpolnjeni. Možnost napotitve lahko zlorabijo podjetja, ki se navidezno ustanovijo v tujini, da bi izkoristila nižjo raven zaščite delavcev ali nižje prispevke za socialno varnost. Napoteni delavci so pogosto ranljivejši, ker so na tujem. Novi predlog uvaja učinkovitejše določbe, da se bo direktiva o napotitvi delavcev iz leta 1996 lažje izvajala v praksi.

Sodbi Sodišča v zadevah Viking Lane in Laval sta sprožili burno razpravo o tem, v kolikšni meri lahko sindikati v primeru napotitve ali preselitve podjetja branijo pravice delavcev čez mejo. Nekatere zainteresirane strani si ti sodbi razlagajo tako, da bodo ekonomske svoboščine prevladale nad socialnimi pravicami, zlasti nad pravico do stavke. Nova direktiva o izvrševanju in Uredba Monti II zagotavljata, da se to ne bo zgodilo.

Dodatne informacije

Spletna stran Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti (GD EMPL) o napotitvah delavcev na delo v tujino: http://ec.europa.eu/social/posted-workers.

Predlog direktive o izvrševanju določb, ki se uporabljajo za napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en.

Predlog Uredbe o uveljavljanju pravice do kolektivnih ukrepov v okviru ekonomskih svoboščin enotnega trga:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en.

Dokument služb Komisije, ocena učinka, revizija zakonodajnega okvira o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, SWD(2012) 63:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en.

Glej tudi MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Kontakti :

Cristina Arigho (+32 22985399)

Nadège Defrère (+32 22990403)


Side Bar