Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE COMMISSIE – PERSBERICHT

Commissie verbetert bescherming voor gedetacheerde werknemers

Brussel, 21 maart 2012 – Om de eengemaakte EU-markt beter te laten functioneren voor werknemers en het bedrijfsleven, heeft de Commissie nieuwe regels voorgesteld voor een betere bescherming van tijdelijk in het buitenland gedetacheerde werknemers. De eengemaakte EU-markt is als een medaille met twee kanten: bescherming van werknemers en eerlijke mededinging. Onderzoeksresultaten wijzen evenwel erop dat voor de ongeveer één miljoen gedetacheerde werknemers in de EU de minimale arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden vaak niet in acht worden genomen. Als antwoord op de specifieke misbruikkwesties waarbij werknemers, met name in de bouwsector, niet al hun rechten genieten waar het bijvoorbeeld om loon of vakantiedagen gaat, heeft de Commissie als onderdeel van een handhavingsrichtlijn concrete en praktische voorstellen gepresenteerd voor meer toezicht en betere naleving en voor betere toepassing van de bestaande regels omtrent gedetacheerde werknemers in de praktijk. Hierdoor wordt gezorgd voor gelijke mededingingsvoorwaarden voor de betrokken ondernemingen en worden bedrijven die zich niet aan de regels houden uitgesloten.

Als krachtig signaal dat de rechten van werknemers en de stakingsvrijheid op voet van gelijkheid staan met de vrijheid van dienstverrichting, heeft de Commissie eveneens een nieuwe verordening gepresenteerd die rekening houdt met de bestaande rechtspraak. Dit is met name van belang in de context van grensoverschrijdende dienstverrichting, bijvoorbeeld in geval van detachering van werknemers. Beide voorstellen hebben tot doel meer kwaliteitsbanen te creëren en het concurrentievermogen in de EU te versterken door de wijze van functioneren van de eengemaakte markt te moderniseren en te verbeteren, met gelijktijdige bescherming van de rechten van de werknemers.

Na de goedkeuring van het wetgevingspakket zei voorzitter Barroso: "Ik heb het Europees Parlement in 2009 beloofd dat de uitoefening van sociale rechten voor de detachering van werknemers zou worden verduidelijkt. Het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt biedt een belangrijke groeikans. De regels moeten evenwel in gelijke mate voor allen gelden. Dit is niet altijd het geval met in een andere lidstaat gedetacheerde werknemers. De Europese Commissie onderneemt momenteel concrete stappen om onaanvaardbare gevallen van misbruik uit te roeien. Wij willen ervoor zorgen dat gedetacheerde werknemers in heel Europa al hun sociale rechten genieten."

In een reactie op het belang van de voorstellen voor zowel werknemers als het bedrijfsleven heeft László Andor, de EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, onderstreept dat "het tijdelijk detacheren van werknemers een win-winsituatie voor de arbeidsmarkten in de EU en het bedrijfsleven zou moeten betekenen, maar niet kan worden gebruikt om sociale minimumnormen te omzeilen". Hij heeft er de nadruk op gelegd dat de eengemaakte markt alleen doeltreffend functioneert als er sprake is van eerlijke concurrentie: "De vandaag gepresenteerde voorstellen verduidelijken voor iedereen de regels omtrent gedetacheerde werknemers en zorgen voor praktische bescherming tegen sociale dumping en slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, met name in de bouwsector waar de detachering van werknemers het meest in het oog springt en het grootste aantal gevallen van misbruik wordt gemeld."

Achtergrond

De voorgestelde handhavingsrichtlijn beoogt verbetering van de praktische toepassing van de richtlijn van 1996 inzake de detachering van werknemers, zonder wijziging van de bepalingen ervan. In het bijzonder:

  • legt de handhavingsrichtlijn ambitieuzere normen vast om werknemers en bedrijven te informeren over hun rechten en verplichtingen;

  • stelt de handhavingsrichtlijn duidelijke regels vast voor samenwerking tussen de nationale autoriteiten die met detachering zijn belast;

  • geeft de handhavingsrichtlijn de aanzet tot een betere invulling en monitoring van het begrip "detachering" om een wildgroei aan postbusbedrijven te voorkomen die detachering gebruiken als middel om de arbeidswetgeving te omzeilen;

  • legt de handhavingsrichtlijn de reikwijdte van en de verantwoordelijkheden van de desbetreffende nationale autoriteiten inzake het toezicht vast;

  • zorgt de handhavingsrichtlijn voor betere handhaving van de rechten van de werknemers, onder meer door de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bouwsector voor de uitbetaling van gedetacheerde werknemers en de afhandeling van klachten.

De voorgestelde Monti II-verordening is een antwoord op de vrees dat de economische vrijheden op de eengemaakte markt prevaleren boven het stakingsrecht; daarin wordt uitdrukkelijk bepaald dat de vrijheid van dienstverrichting geen voorrang heeft boven het recht om collectieve actie te voeren of omgekeerd. Tevens voert zij een nieuw waarschuwingsmechanisme in voor arbeidsconflicten in grensoverschrijdende situaties die ernstige gevolgen meebrengen. De verordening laat de nationale wetgeving inzake het stakingsrecht onverlet en werpt geen obstakels op voor de uitoefening van dat recht.

Elk jaar worden ongeveer één miljoen werknemers door hun werkgevers voor de verrichting van diensten gedetacheerd in een andere EU-lidstaat (0,4 % van de beroepsbevolking in de EU). De landen die de meeste werknemers "uitzenden" zijn Polen, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Portugal. Deze werknemers zijn nodig om het tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden op te vangen in verschillende regio's en uiteenlopende sectoren als bouw, landbouw en vervoer. Detachering speelt ook een belangrijke rol bij het leveren van gespecialiseerde, hooggekwalificeerde diensten, zoals op het gebied van de informatietechnologie.

De eengemaakte markt van de EU geeft bedrijven de vrijheid om diensten in andere lidstaten te verrichten, waaronder de mogelijkheid om werknemers tijdelijk in andere lidstaten te detacheren voor de uitvoering van specifieke projecten. Hierdoor zijn zij in staat om op de gehele eengemaakte EU-markt hun gespecialiseerde diensten aan te bieden en aldus bij te dragen tot grotere doeltreffendheid en meer economische groei.

Gedetacheerde werknemers betreden niet de arbeidsmarkt van het ontvangende land, aangezien zij in dienst blijven van hun onderneming in de uitzendende lidstaat.

Om de detachering van werknemers te vergemakkelijken, eerlijke mededinging te verzekeren en een passende mate van bescherming van gedetacheerde werknemers te waarborgen, legt de richtlijn van 1996 een reeks basisarbeidsvoorwaarden vast waaraan de dienstverrichter zich tijdens de detachering in de ontvangende lidstaat moet houden. Hieronder vallen het toepasselijke minimumloon, de vakantiedagen, de maximale arbeidsduur en minimale rustperioden, en de gezondheid en veiligheid op het werk.

In de praktijk worden deze basisarbeidsvoorwaarden in de ontvangende lidstaat veelal onjuist toegepast of wordt hieraan niet de hand gehouden. Van detachering kan misbruik worden gemaakt door bedrijven die in het buitenland nepvestigingen oprichten met als enig doel te profiteren van de geringere mate van arbeidsbescherming of de lagere socialezekerheidspremies. Gedetacheerde werknemers zijn gezien hun situatie in een ander land vaak kwetsbaarder. Het nieuwe voorstel behelst effectievere bepalingen om ervoor te zorgen dat de richtlijn van 1996 inzake de detachering van werknemers in de praktijk doeltreffend wordt toegepast.

De arresten Viking-Line en Laval van het Europees Hof van Justitie hebben een intensieve discussie op gang gebracht over de mate waarin vakbonden de rechten van werknemers kunnen beschermen in grensoverschrijdende situaties waarin sprake is van detachering of verplaatsing van ondernemingen. De arresten zijn door sommige belanghebbenden aldus uitgelegd dat de economische vrijheden prevaleren boven de sociale rechten en met name het recht om te staken. De nieuwe handhavingsrichtlijn en Monti II-verordening bevestigen dat dit niet het geval is.

Voor meer informatie:

Website van DG EMPL over de detachering van werknemers:

http://ec.europa.eu/social/posted-workers

Voorstel voor een richtlijn betreffende de handhaving van de bepalingen van toepassing op de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en

Voorstel voor een verordening betreffende de uitoefening van het recht om collectieve actie te voeren in de context van de economische vrijheden van de eengemaakte markt:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en

Document van de diensten van de Commissie – Effectbeoordeling – Herziening van het wettelijk kader betreffende de detachering van werknemers in de context van het verrichten van diensten, SWD(2012) 63:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en

Zie ook MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Contacts :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar