Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo didinti komandiruotų darbuotojų apsaugą

Briuselis, 2012 m. kovo 21 d. Siekdama, kad ES bendroji rinka darbuotojams ir įmonėms būtų naudingesnė, Komisija pasiūlė taisykles, kuriomis norima padidinti laikinai į užsienį komandiruotų darbuotojų apsaugą. Darbuotojų apsauga ir sąžininga konkurencija yra ES bendrosios rinkos pagrindas, tačiau iš tyrimų rezultatų matyti, kad komandiruotiems darbuotojams, kurių ES šalyse yra apytiksliai vienas milijonas, dažnai neužtikrinamos minimalios įdarbinimo ir darbo sąlygos. Tam, kad užkirstų kelią tokiems pažeidimams, kai, pavyzdžiui, darbuotojai, ypač statybos sektoriaus, negali pasinaudoti visomis savo teisėmis į atlyginimą ar atostogas, Komisija pasiūlė vykdymo užtikrinimo direktyvą, kurioje išdėstė praktinius pasiūlymus, kaip užtikrinti, kad būtų atidžiau stebima, kaip laikomasi nustatytų darbuotojų komandiravimo taisyklių, ir patobulinti jų taikymą praktikoje. Taip bus sudarytos vienodos sąlygos susijusiems verslo subjektams ir užkirstas kelias taisyklių nesilaikančioms įmonėms.

Pabrėždama, kad darbuotojų teisės ir jų laisvė streikuoti yra tokios pat svarbios, kaip ir laisvė teikti paslaugas, Komisija taip pat pasiūlė naują reglamentą, į kurį įtraukta galiojanti teismo praktika. Tai ypač aktualu teikiant paslaugas tarpvalstybiniu mastu, pavyzdžiui, komandiruojant darbuotojus. Bendras abiejų pasiūlymų tikslas – sukurti daugiau kokybiškų darbo vietų ir padidinti konkurencingumą ES gerinant ir tobulinant bendrosios rinkos veikimą ir drauge ginant darbuotojų teises.

Priėmus šiuos teisės aktus Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „2009 m. Europos Parlamentui pažadėjau, kad patikslinsime, kaip turėtų būti užtikrinamos komandiruotų darbuotojų socialinės teisės. Galimybė laisvai teikti paslaugas vidaus rinkoje – vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių. Tačiau taisyklės visiems turi būti vienodos. Deja, į kitą valstybę narę komandiruojant darbuotojus šių taisyklių laikomasi ne visuomet. Šiandien Europos Komisija imasi konkrečių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias tokiems pažeidimams. Norime užtikrinti, kad komandiruoti darbuotojai galėtų naudotis visomis savo socialinėmis teisėmis Europoje.

Kalbėdamas apie pasiūlymų svarbą tiek darbuotojams, tiek įmonėms, už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys László Andoras sakė: „Laikinasis darbuotojų komandiravimas turėtų būti naudingas ir ES darbo rinkoms, ir įmonėms, tačiau negalima tuo naudotis kaip priemone nesilaikyti minimalių socialinių standartų.“ László Andoras pabrėžė, kad veiksminga bendroji rinka įmanoma tik esant sąžiningai konkurencijai. Jis sakė: „Šiandienos pasiūlymuose visiems aiškiai išdėstytos darbuotojų komandiravimo taisyklės ir nustatytos praktinės apsaugos priemonės, kurių paskirtis – užkirsti kelią socialiniam dempingui ir prastoms darbo sąlygoms, ypač statybos sektoriuje, kurio darbuotojai komandiruojami dažniausiai ir dėl kurio gaunama daugiausiai pranešimų apie pažeidimus.“

Pagrindiniai faktai

Pasiūlytos vykdymo užtikrinimo direktyvos tikslas – patobulinti praktinį 1996 m. Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo taikymą, nekeičiant jos nuostatų. Visų pirma vykdymo užtikrinimo direktyvoje būtų:

  • nustatyti griežtesni darbuotojų ir įmonių informavimo apie jų teises ir pareigas standartai;

  • nustatytos aiškios už komandiravimą atsakingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimo taisyklės;

  • sudarytos geresnės komandiravimo ir jo stebėsenos sąlygos, kad būtų galima išvengti „pašto dėžutės“ tipo bendrovių, kurios naudojasi komandiravimu, kad apeitų įdarbinimo taisykles, pagausėjimo;

  • nustatyta atitinkamų nacionalinių institucijų priežiūros taikymo sritis ir atsakomybė;

  • veiksmingiau užtikrinamos darbuotojų teisės, įskaitant statybos sektoriuje pradėtą taikyti bendrąją ir individualiąją atsakomybę už komandiruotų darbuotojų darbo užmokestį ir skundų nagrinėjimą.

Siūlomame Reglamente Monti II atkreipiamas dėmesys į susirūpinimą, kad bendrojoje rinkoje ekonominės teisės bus laikomos viršesnėmis už teisę streikuoti, ir pabrėžiama, kad teisė imtis kolektyvinių veiksmų ir teisė teikti paslaugas yra lygiavertės. Jame taip pat nustatyta nauja įspėjimo sistema, skirta pranešti apie rimtus tarpvalstybinio pobūdžio darbo santykių konfliktus. Reglamente nesudaroma kliūčių teisei streikuoti ir jis nekeičia šią teisę reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų.

Teikti paslaugų ES šalyse darbdaviai kasmet komandiruoja apie vieną milijoną darbuotojų (0,4 proc. ES darbo jėgos). Daugiausiai darbuotojų komandiruoja Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas, Belgija ir Portugalija. Šie darbuotojai atlieka svarbų vaidmenį – užpildo darbo jėgos ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumą įvairiuose sektoriuose (pavyzdžiui, statybos, žemės ūkio, transporto sektoriuose) ir regionuose. Komandiravimas taip pat svarbus tuo atveju, kai teikiamos specializuotos paslaugos, kurioms būtina aukšta kvalifikacija, pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugos.

ES bendroji rinka suteikia įmonėms galimybę laisvai teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, įskaitant laikiną darbuotojų komandiravimą į kitas valstybes nares atlikti tam tikrų projektų. Taip įmonės gali siūlyti specializuotas paslaugas visoje ES bendrojoje rinkoje ir prisidėti prie didesnio veiksmingumo ir ekonomikos augimo.

Komandiruojamieji darbuotojai nepatenka į priimančios šalies darbo rinką, nes jie lieka tos valstybės narės, kurioje įsikūrusi komandiruojančioji įmonė, darbuotojai.

Siekiant sudaryti geresnes darbuotojų komandiravimo sąlygas, užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir tinkamą komandiruotų darbuotojų apsaugos lygį, 1996 m. direktyvoje nustatytos esminės darbo sąlygos, kurių komandiravimo laikotarpiu priimančioje valstybėje narėje privalo laikytis paslaugų teikėjas. Šios sąlygos – tai taikomos minimalios užmokesčio normos, atostogos, maksimalus darbo valandų skaičius ir minimalus poilsio laikas, taip pat darbuotojų sveikata ir sauga.

Iš tikrųjų priimančioje valstybėje narėje šios esminės darbo sąlygos dažnai taikomos netinkamai arba jų nesilaikoma. Komandiravimu gali būti piktnaudžiaujama specialiai steigiant įmones užsienyje, kad būtų galima pasinaudoti žemesniu darbo apsaugos lygiu ar mažesnėmis socialinio draudimo įmokomis. Dažnai komandiruoti darbuotojai būna pažeidžiamesni, nes dirba užsienyje. Naujuoju pasiūlymu būtų įtvirtinamos veiksmingesnės nuostatos, užtikrinančios tinkamą 1996 m. Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo taikymą.

Teisingumo Teismo sprendimai Viking Line ir Laval bylose paskatino aktyvias diskusijas apie profesinių sąjungų vaidmenį ginant darbuotojų teises tarpvalstybinio pobūdžio atvejais, susijusiais su komandiravimu ar įmonių perkėlimu. Kai kurie suinteresuotieji subjektai šiuos sprendimus interpretavo kaip teikiančius ekonominei laisvei pirmenybę prieš socialines teises, ypač prieš teisę streikuoti. Naująja vykdymo užtikrinimo direktyva ir Reglamentu Monti II patvirtinama, kad taip nėra.

Daugiau informacijos

Informacijos apie darbuotojų komandiravimą galima rasti Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/social/posted-workers.

Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo teikti paslaugas nuostatų vykdymo užtikrinimo pasiūlymas http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en.

Reglamento dėl teisės imtis kolektyvinių veiksmų naudojantis bendrosios rinkos ekonominėmis laisvėmis pasiūlymas http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en.

Komisijos tarnybų dokumentas. Teisinės sistemos, reglamentuojančios darbuotojų komandiravimą paslaugų teikimo sistemoje, poveikio vertinimas ir peržiūra, SWD(2012) 63

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en.

Taip pat žr. MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Contacts :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar