Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság a kiküldetésben lévő munkavállalók védelmének megerősítéséért küzd

Brüsszel, 2012. március 21. – Annak érdekében, hogy az EU egységes piaca még inkább a munkavállalók és a vállalatok előnyére váljon, a Bizottság új szabályokat javasol az ideiglenesen külföldre küldött munkavállalók védelmének megerősítésére. Az EU egységes piacának két nagy előnyét a munkavállalók védelme és a tisztességes verseny jelentik, a Bizottság eddigi vizsgálati eredményei azonban azt jelzik, hogy a foglalkoztatási feltételekre és munkakörülményekre vonatkozó minimumkövetelményeket az Unióban kiküldetésben lévő legalább 1 millió munkavállaló tekintetében gyakran nem tartják be. Azért, hogy felhívja a figyelmet azon visszaélések konkrét következményeire, ahol a munkavállalók nem élveznek teljes körű jogokat, például a fizetés vagy a szabadság szempontjából, különösen az építőiparban, a Bizottság egy végrehajtási irányelv részeként konkrét, gyakorlati javaslatokat terjeszt elő, melyekkel szigorítaná a felügyeletet és a követelményeknek való megfelelést, valamint javítaná a meglévő szabályok gyakorlati alkalmazását. Ez egyenlő bánásmódot biztosít az érdekelt vállalatok között, kizárva közülük azokat, amelyek nem tartják be a szabályokat.

Ezzel egyidejűleg a Bizottság a meglévő esetjogra építve új rendeletet (Monti II.) terjesztett elő azzal a határozott üzenettel, hogy a munkavállalók jogai vagy a sztrájk szabadsága egyenlő elbánásban részesüljön a szolgáltatásnyújtás szabadságával. Ez különösen releváns a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásokra, mint pl. a munkavállalók kiküldetésére. Mindkét javaslat végső célja az egységes piac működésének korszerűsítésével és javításával a minőségi foglalkoztatás elősegítése és az uniós versenyképesség növelése, valamint a munkavállalók jogainak védelme.

A törvénycsomag elfogadását követően Barroso elnök a következőket mondta:2009-ben az Európai Parlament előtt ígéretet tettem arra, hogy egyértelművé tesszük a kiküldetésben részt vevő munkavállalók szociális jogainak gyakorlását. A belső piac keretein belüli szabad szolgáltatásnyújtások fontos növekedési lehetőséget jelentenek. De a szabályokat mindenkire egyformán kell alkalmazni. A másik tagállamba kiküldött munkavállalók esetében azonban ez nem mindig így történik. Az Európai Bizottság ma konkrét lépéseket tesz arra, hogy kiküszöbölje az elfogadhatatlan visszaéléseket. Gondoskodni akarunk arról, hogy a kiküldetésben lévő munkavállalók egész Európában teljes körűen élvezhessék szociális jogaikat.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos a következőket fűzte a munkavállalókra és a vállalatra vonatkozó javaslatokhoz: „A munkavállalók ideiglenes kiküldetése előnnyel jár az EU-piacok és a vállalatok számára egyaránt, ám nem lehet a szociális minimumkövetelmények megkerülésére használni.” Andor biztos úr hangsúlyozta, hogy az egységes piac csak úgy tud hatékonyan működni, ha tisztességes a verseny, és a következőket mondta: „A mai javaslatok mindenki számára egyértelművé teszik a külföldre küldött munkavállalókra vonatkozó szabályokat, és gyakorlati biztosítékokat vezetnek be a szociális dömping és a rossz munkakörülmények ellen, különösen az építőiparban, ahol a legjelentősebb a munkavállalók külföldi kiküldetése, és a legnagyobb a visszaélésekről szóló jelentések száma.”Előzmények

A javasolt végrehajtási irányelv célja a munkavállalók kiküldetéséről szóló 1996-os irányelv gyakorlati alkalmazásának fejlesztése anélkül, hogy megváltoznának rendelkezései. A végrehajtási irányelv legfőképp a következőkre irányul:

  • magasabb követelményeket állít fel a munkavállalók és a vállalatok tájékoztatására a velük kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről;

  • egyértelmű szabályokat fogalmaz meg a kiküldetésért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről;

  • adatokat szolgáltat a kiküldetés fogalma végrehajtásának és nyomon követésének javításához annak érdekében, hogy megakadályozza a kiküldetést a foglalkoztatási szabályok kijátszására használó „postafiókcégek” elterjedését;

  • meghatározza a felügyelet hatályát és a nemzeti illetékes hatóságok feladatait;

  • javítja a munkavállalók jogainak érvényesítését, beleértve a kiküldött munkavállalók bérére vonatkozóan az egyetemleges felelősség bevezetését az építőiparba, úgy mint a panaszok kezelését.

A javasolt Monti II. rendeletre azokra az aggodalmakra reagál, hogy az egységes piacon a gazdasági szabadságok előnyt élveznek a sztrájkhoz való joggal szemben, azt hangsúlyozva, hogy nincs különbségtétel az együttes fellépéshez való jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága között. A javaslat komoly következményekkel járó, határokon átnyúló munkahelyi konfliktushelyzetek kezelésére új riasztási mechanizmust is bevezet. A rendelet semmilyen tekintetben nem érinti a sztrájkhoz való jogra vonatkozó nemzeti jogalkotást, és nem is gördít elé akadályt e tekintetben.

Évente körülbelül egy millió munkavállalót küld munkáltatója az EU határain belül más tagállamba szolgáltatásnyújtás (uniós munkavállalók 0,4%-a) céljából. A legnagyobb „küldő” országok Lengyelország, Németország, Franciaország, Luxemburg, Belgium és Portugália. Ezek a munkavállalók fontos szerepet játszanak különböző ágazatok (mint pl. az építőipar, a mezőgazdaság és a közlekedés) és régiók munkaerő- és szakképzett munkaerő-hiányának enyhítésében. A kiküldetés a magasan képzett szakembereket igénylő (mint pl. az információs technológia) szolgáltatásnyújtás területén is fontos szerepet játszik.

Az egységes uniós piac megadja a vállalatoknak azt a szabadságot, hogy másik tagállamban nyújtsanak szolgáltatást, beleértve annak lehetőségét is, hogy a munkavállalókat konkrét projektek megvalósításának céljából ideiglenesen kiküldetésbe küldje. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy az EU egységes piacának egész területén szakszolgáltatásokat nyújtsanak, hozzájárulva ezzel a nagyobb hatékonysághoz és a gazdasági növekedéshez.

A kiküldött munkavállalók nem lépnek be a fogadó ország munkaerőpiacára, mivel továbbra is küldő tagállamuk vállalatának alkalmazottai maradnak.

A munkavállalók kiküldetésének könnyítése és a tisztességes verseny biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a kiküldött munkavállalók megfelelő védelemben részesüljenek, az 1996-os irányelv meghatározza azokat az alapvető foglalkoztatási feltételeket, amelyeket a szolgáltatónak a fogadó tagállamban a kiküldetés során teljesítenie kell. Ezek tartalmazzák az alkalmazandó minimális bérszintet, a szabadságolást, a munkaidő felső határát, a minimális pihenőidőt, valamint a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot.

Ezeket az alapvető foglalkoztatási feltételeket a gyakorlatban gyakran helytelenül alkalmazzák, vagy nem tartják be a fogadó tagállamban. A kiküldetéssel a látszólag külföldi székhellyel rendelkező vállalatok visszaélhetnek, hogy ily módon kevesebb munkáltatói járulékot és egészségügyi hozzájárulást kelljen fizetniük. Helyzetükből adódóan a külföldi kiküldetésben részt vevő munkavállalók gyakran sokkal kiszolgáltatottabbak. Az új javaslat hatékonyabb rendelkezéseket vezetne be a munkavállalók kiküldetéséről szóló, 1996-os irányelv hatékonyabb alkalmazása érdekében.

Az Európai Bíróságnak a Viking Line és a Laval ügyben hozott ítélete heves vitát váltott ki arról, hogy a több tagállamot érintő helyzetekben a szakszervezetek milyen mértékben képesek megvédeni a munkavállalók jogait olyankor, amikor kiküldetés történik, vagy vállalatokat helyeznek át. Az ítéleteket az érdekelt felek egy része úgy értelmezte, hogy a gazdasági szabadságok előnyt élveznek a szociális jogokkal szemben, különös tekintettel a sztrájkhoz való jogra. Az új végrehajtási irányelv és a Monti II. rendelet megerősíti, hogy ez nem így van.

További információk:

A Foglalkoztatási Főigazgatóságnak a munkavállalók kiküldetéséről szóló internetes oldala:

http://ec.europa.eu/social/posted-workers

A munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetésére alkalmazandó rendelkezések végrehajtásáról szóló irányelvjavaslat:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en

Az együttes fellépéshez való jognak az egységes piac gazdasági szabadságainak keretében történő gyakorlásáról szóló endeletjavaslat:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en

Bizottsági munkadokumentum, hatásvizsgálat, a munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetésére vonatkozó jogi keret felülvizsgálata, SWD(2012)63 munkadokumentum:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en

Lásd még MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Kapcsolattartók:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar