Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio esittää parannuksia lähetettyjen työntekijöiden suojaan

Bryssel 21. maaliskuuta 2012 – Jotta EU:n sisämarkkinat toimisivat paremmin sekä työntekijöiden että yritysten kannalta, komissio on ehdottanut uusia sääntöjä, joilla parannetaan ulkomaille tilapäisesti lähetettyjen työntekijöiden suojaa. EU:n sisämarkkinoilla pyritään työntekijöiden suojeluun ja reiluun kilpailuun. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei vähimmäistyöehtoja aina noudateta EU:n noin miljoonan lähetetyn työntekijän kohdalla. Komissio haluaa puuttua niihin etenkin rakennusalalla ilmi tulleisiin väärinkäytöksiin, joissa työntekijöiden kaikkia oikeuksia esimerkiksi palkan tai loma-aikojen osalta ei kunnioiteta. Siksi se esittää täytäntöönpanodirektiiviehdotuksen, jolla pyritään lisäämään valvontaa ja sääntöjen noudattamista ja parantamaan lähetettyjä työntekijöitä koskevien sääntöjen soveltamista käytännössä. Näin varmistetaan, että lähettämiseen osallistuvilla yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset, ja estetään sääntöjä laiminlyövien yritysten toiminta.

Tehdäkseen selväksi, että työntekijöiden oikeudet ja lakkovapaus ovat yhtä tärkeitä kuin palvelujen tarjoamisen vapaus, komissio esittää myös uuden asetusehdotuksen, jossa otetaan huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Tämä on erityisen merkittävää, kun palveluja tarjotaan maiden rajojen yli esimerkiksi lähettämällä työntekijöitä ulkomaille. Esitettyjen ehdotusten yleistavoitteena on laadukkaiden työpaikkojen ja EU:n kilpailukyvyn lisääminen päivittämällä ja kohentamalla sisämarkkinoiden toimintatapoja ja samalla työntekijöiden oikeuksien turvaaminen.

Puheenjohtaja Barroso totesi lainsäädäntöpaketin hyväksymisen jälkeen, että hän oli luvannut Euroopan parlamentille vuonna 2009, että sosiaalisten oikeuksien harjoittamista työntekijöiden lähettämisen yhteydessä selkeytetään. ”Palvelujen tarjoamisen vapaus sisämarkkinoilla luo huomattavia kasvumahdollisuuksia. Sääntöjen on kuitenkin oltava samat kaikille. Toiseen jäsenvaltioon lähetettyjen työntekijöiden tapauksessa näin ei aina ole. Euroopan komissio ryhtyy tänään konkreettisiin toimenpiteisiin väärinkäytösten poistamiseksi. Haluamme varmistaa, että lähetetyillä työntekijöillä on täydet sosiaaliset oikeudet kaikkialla Euroopassa.”

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari László Andor totesi, että ehdotukset ovat tärkeitä sekä työntekijöiden että yritysten kannalta. ”Työntekijöiden tilapäisestä lähettämisestä pitäisi olla hyötyä sekä EU:n työmarkkinoille että yrityksille, mutta lähettämistä ei saa käyttää sosiaalisten vähimmäisvaatimusten kiertämiseen”, Andor sanoi ja korosti reilun kilpailun olevan sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edellytys. ”Tämänpäiväisillä ehdotuksilla selkeytetään lähetettyihin työntekijöihin sovellettavia sääntöjä ja otetaan käyttöön käytännön keinoja torjua sosiaalista polkumyyntiä ja heikkoja työoloja varsinkin rakennusalalla, jolla työntekijöiden lähettäminen on yleisintä ja väärinkäytöksistä raportoidaan useimmin.”

Tausta

Ehdotetulla täytäntöönpanodirektiivillä pyritään parantamaan vuonna 1996 annetun, työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin käytännön soveltamista sen säännöksiä muuttamatta. Täytäntöönpanodirektiivillä

  • tehostetaan tiedon levittämistä työntekijöiden ja yritysten oikeuksista ja velvollisuuksista

  • vahvistetaan selkeät säännöt työntekijöiden lähettämiseen liittyvistä kysymyksistä vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyölle

  • parannetaan lähettämisen soveltamista ja seurantaa, jotta voidaan välttää työsääntöjä lähettämisen avulla kiertävien nk. postilokeroyritysten lisääntyminen

  • määritellään kansallisten viranomaisten valvonta- ja vastuualat

  • parannetaan työntekijöiden oikeuksien soveltamisen valvontaa – mm. ottamalla rakennusalalla käyttöön lähetettyjen työntekijöiden palkkoja koskeva yhteisvastuujärjestelmä – sekä valitusten käsittelyä.

Ehdotetulla Monti II -asetuksella puututaan huolenaiheisiin, jotka koskevat taloudellisten oikeuksien ja lakko-oikeuden suhdetta sisämarkkinoilla. Siinä korostetaan, että työtaisteluoikeudella ja palvelujen tarjoamisen vapaudella ei kummallakaan ole etusijaa toisiinsa nähden. Siinä perustetaan myös uusi varoitusjärjestelmä, jolla tiedotetaan maiden rajat ylittävistä työriidoista, joilla voi olla vakavia vaikutuksia. Asetus ei vaikuta millään tavoin lakko-oikeutta koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön, eikä sillä luoda esteitä lakko-oikeuden käyttämiselle

Työnantajat lähettävät vuosittain noin miljoona työntekijää toisiin EU-maihin tarjoamaan palveluja (0,4 prosenttia EU:n työvoimasta). Nämä työntekijät paikkaavat merkittävällä tavalla tiettyjen alueiden ja sektorien, esimerkiksi rakennusalan, maatalouden ja liikenteen, työvoima- ja ammattitaitopulaa. Työntekijöiden lähettämisellä on suuri merkitys myös erikoistuneiden, korkeaa ammattitaitoa vaativien palvelujen tarjoamiselle esimerkiksi tietotekniikan alalla.

EU:n sisämarkkinat antavat yrityksille vapauden tarjota palveluja muissa jäsenvaltioissa ja muun muassa lähettää työntekijöitään tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon toteuttamaan hankkeita. Näin yritykset voivat tarjota erikoisalaansa kuuluvia palveluja kaikkialla EU:n sisämarkkinoilla, mikä tehostaa markkinoita ja lisää talouskasvua.

Lähetetyt työntekijät eivät tule vastaanottavan maan työmarkkinoille, sillä he pysyvät lähettävässä jäsenvaltiossa sijaitsevan työnantajansa palveluksessa.

Vuoden 1996 direktiivillä mahdollistetaan työntekijöiden lähettäminen ja varmistetaan reilu kilpailu ja lähetettyjen työntekijöiden asianmukainen suojataso. Siinä määritetään keskeiset työehdot, joita palveluntarjoajan on noudatettava vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti työskentelevien työntekijöidensä osalta. Näihin kuuluvat muun muassa sovellettava vähimmäispalkka, loma-ajat, enimmäistyöaika ja vähimmäislepoajat sekä työterveys ja -turvallisuus.

Käytännössä keskeisiä työehtoja ei aina noudateta vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai noudattaminen on puutteellista. Yritykset voivat väärinkäyttää säännöksiä sijoittautumalla näennäisesti ulkomaille vain hyötyäkseen työntekijöiden matalammasta suojatasosta tai pienemmistä sosiaaliturvamaksuista. Lähetettyjen työntekijöiden asema on usein heikompi ulkomailla oleskelun takia. Uudella asetuksella otetaan käyttöön vaikuttavampia säännöksiä, joilla varmistetaan, että työntekijöiden lähettämistä koskevaa vuoden 1996 direktiiviä sovelletaan tehokkaasti käytännössä.

Euroopan unionin tuomioistuimen antamat tuomiot asioissa Viking Line ja Laval käynnistivät kiivaan keskustelun siitä, missä laajuudessa ammattiliitot voivat suojata työntekijöiden oikeuksia valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa, joihin liittyy työntekijöiden lähettäminen tai yritysten toiminnan siirto. Eräät sidosryhmät ovat tulkinneet tuomioita siten, että taloudelliset vapaudet olisivat sosiaalisia oikeuksia ja etenkin lakko-oikeutta merkittävämmät. Uusi täytäntöönpanodirektiivi ja Monti II ‑asetus osoittavat tämän tulkinnan vääräksi.

Lisätietoja

Työntekijöiden lähettämistä koskeva työllisyysasioiden pääosaston sivusto:

http://ec.europa.eu/social/posted-workers

Ehdotus direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en

Ehdotus asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en

Komission valmisteluasiakirja, vaikutustenarviointi, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaan työntekijöiden lähettämiseen sovellettavan oikeudellisen kehyksen tarkistaminen, SWD(2012) 63:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en

MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Yhteyshenkilöt:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar