Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen vil styrke beskyttelsen af udstationerede arbejdstagere

Bruxelles, den 21. marts 2012 – For at få det indre marked i EU til at fungere bedre for arbejdstagere og virksomheder foreslår Kommissionen nye regler for at øge beskyttelsen af arbejdstagere, der er midlertidigt udstationeret i udlandet. Beskyttelse af arbejdstagerne og loyal konkurrence er de to sider af samme mønt - EU's indre marked - men der er tegn på, at mindstekravene til ansættelses- og arbejdsvilkår ofte ikke overholdes for de ca. en million udstationerede arbejdstagere i EU. For at løse de specifikke problemer med omgåelse af reglerne, hvor arbejdstagerne ikke kan udnytte deres rettigheder fuldt ud i forbindelse med f.eks. løn eller feriedage, særlig i bygge- og anlægssektoren, har Kommissionen fremsat konkrete, praktiske forslag som led i et håndhævelsesdirektiv for at øge overvågningen og efterlevelsen og for at forbedre den måde, hvorpå de eksisterende regler for udstationerede arbejdstagere anvendes i praksis. Dette skal sikre fælles spilleregler for de involverede virksomheder, og at virksomheder, der ikke følger reglerne, sættes ud af spillet. For at sende et stærkt signal om, at arbejdstagernes rettigheder og deres frihed til at strejke er ligestillet med den frie udveksling af tjenesteydelser, har Kommissionen også fremsat forslag til en ny forordning, hvori den har indarbejdet eksisterende retspraksis. Det gælder især ved levering af tjenesteydelser på tværs af grænserne gennem udstationering af arbejdstagere. Det overordnede mål for begge forslag er at skabe flere kvalitetsjob og øge konkurrenceevnen i EU ved at opdatere og forbedre den måde, det indre marked fungerer på, og samtidig sikre arbejdstagernes rettigheder.

Efter vedtagelsen af lovgivningspakken udtalte Kommissionens formand José Manuel Barroso: "Jeg lovede i 2009 Europa-Parlamentet, at vi ville skabe klarhed om udøvelsen af sociale rettigheder i forbindelse med udstationering af arbejdstagere. Den frie udveksling af tjenesteydelser i det indre marked rummer en betydelig vækstmulighed. Men reglerne skal anvendes på samme måde for alle. Dette er ikke altid tilfældet for arbejdstagere, der er udstationeret i en anden medlemsstat. I dag træffer Europa-Kommissionen konkrete foranstaltninger for at få bugt med uacceptable tilfælde af omgåelse af reglerne. Vi ønsker at sikre, at udstationerede arbejdstagere kan udnytte deres sociale rettigheder fuldt ud i hele Europa".

I sin kommentar vedrørende forslagenes betydning for både arbejdstagere og virksomheder udtalte László Andor, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: "Midlertidig udstationering af arbejdstagere bør være en win-win-situation for EU's arbejdsmarked og erhvervslivet, men må ikke anvendes som en metode til at undgå minimumsstandarder på det sociale område". László Andor understregede, at det indre marked kun kan fungere effektivt med fair konkurrence, og sagde: "Med de forslag, der præsenteres i dag, bliver reglerne for udstationerede arbejdstagere klarere, og der indføres praktiske sikkerhedsforanstaltninger over for social dumping og ringe arbejdsvilkår, navnlig inden for bygge- og anlægssektoren, hvor udstationering er mest udbredt, og hvor der er flest rapporteringer af misbrug".

Baggrund

Det foreslåede håndhævelsesdirektiv har til formål at forbedre den praktiske anvendelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere fra 1996 uden at ændre direktivets bestemmelser. Håndhævelsesdirektivet vil bl.a.:

  • opstille mere ambitiøse normer for oplysning af arbejdstagere og virksomheder om deres rettigheder og forpligtelser

  • fastlægge klare regler for samarbejdet mellem de nationale myndigheder med ansvar for udstationering

  • give mulighed for en forbedret gennemførelse og overvågning af begrebet udstationering for at undgå et voksende antal postkassevirksomheder, der benytter sig af udstationering med det formål at omgå beskæftigelsesreglerne

  • afgrænse de nationale myndigheders tilsyn og ansvar

  • forbedre håndhævelsen af arbejdstagernes rettigheder, f.eks. ved indførelse af solidarisk hæftelse i bygge- og anlægssektoren for udstationerede arbejdstageres lønninger og ved bedre klagebehandling.

Med den foreslåede Monti II-forordning tages der højde for frygten for, at de økonomiske friheder skulle veje tungere end strejkeretten i det indre marked, og det fremhæves, at retten til kollektive skridt er ligestillet med den frie udveksling af tjenesteydelser. Forordningen indeholder også bestemmelser om en ny varslingsmekanisme i tilfælde af alvorlige arbejdskonflikter, der berører flere lande. Forordningen påvirker på ingen måde den nationale lovgivning om strejkeret og skaber heller ingen hindringer for strejkeretten.

Hvert år udstationeres ca. en million arbejdstagere af deres arbejdsgivere i andre EU-lande for at levere tjenesteydelser (0,4 % af EU's arbejdsstyrke). De største "udsendende" lande er PL, DE, FR, LU, BE og PT. Disse arbejdstagere spiller en stor rolle, når det gælder om at afhjælpe manglen på arbejdskraft og kvalificerede medarbejdere i forskellige brancher og regioner såsom bygge- og anlægssektoren, landbrugs- og transportsektoren. Udstationering spiller også en stor rolle, når det gælder levering af specialiserede, højtkvalificerede tjenester såsom informationsteknologi.

I EU's indre marked kan virksomhederne frit levere tjenesteydelser i andre medlemsstater og har bl.a. mulighed for at udstationere arbejdstagere midlertidigt i andre medlemsstater for at gennemføre specifikke projekter. Herigennem kan virksomhederne tilbyde specialiserede tjenester i hele EU og bidrage til større effektivitet og økonomisk vækst.

Udstationerede arbejdstagere kommer ikke ind på værtslandets arbejdsmarked, da de fortsat er ansat i virksomheden i den udsendende medlemsstat.

For at fremme udstationeringen af arbejdstagere og sikre fair konkurrence og samtidig sikre de udstationerede arbejdstagere et passende beskyttelsesniveau er der i direktivet fra 1996 fastsat en række centrale arbejds- og ansættelsesvilkår, som tjenesteyderen skal overholde under udstationeringen i værtsmedlemsstaten. Dette omfatter mindsteløn, mindste antal betalte feriedage, maksimal arbejdstid og minimal hviletid samt arbejdsmiljøbeskyttelse.

I praksis anvendes disse centrale arbejds- og ansættelsesvilkår ofte ukorrekt eller håndhæves ikke i værtsmedlemsstaten. Udstationering kan misbruges af virksomheder, der etablerer sig proforma i udlandet udelukkende for at udnytte en lavere arbejdstagerbeskyttelse eller lavere socialsikringsbidrag. Udstationerede arbejdstagere er ofte mere udsatte, fordi de befinder sig i udlandet. Med det nye forslag indføres mere effektive bestemmelser, som skal sikre, at udstationeringsdirektivet fra 1996 håndhæves i praksis.

EU-Domstolens domme i sagerne Viking Line og Laval udløste en intens debat om, i hvilken udstrækning fagforeningerne er i stand til at forsvare arbejdstagernes rettigheder i grænseoverskridende situationer, hvor virksomheder udstationerer personale eller flytter til andre lande. Nogle har fortolket dommene således, at de økonomiske friheder blev prioriteret over de sociale rettigheder og navnlig retten til at strejke. Det nye håndhævelsesdirektiv og Monti II-forordningen bekræfter, at dette ikke er tilfældet.

Yderligere oplysninger

GD EMPL's hjemmeside om udstationering af arbejdstagere:

http://ec.europa.eu/social/posted-workers

Forslag til direktiv om håndhævelse af bestemmelserne om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en

Forslag til forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, konsekvensanalyse, revision af lovgivningen om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, SWD(2012) 63:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en

Jf. også MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Kontaktpersoner:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar