Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Komise zvyšuje ochranu vysílaných pracovníků

Brusel 21. března 2012 – Komise navrhla nová pravidla pro zvýšení ochrany pracovníků, kteří jsou dočasně vysíláni do zahraničí. Jejím cílem je pracovníkům a podnikům zaručit lepší fungování jednotného trhu EU. Ochrana pracovníků a spravedlivá hospodářská soutěž jsou dvě strany jedné mince představující jednotný trh EU. Ze zjištění však vyplývá, že minimální podmínky pro zaměstnání a pracovní podmínky nejsou v Evropské unii často dodržovány u zhruba jednoho milionu vyslaných pracovníků. Komise má v úmyslu vyřešit konkrétní otázky zneužívání pracovníků, kteří nepožívají veškerých svých práv, pokud jde například o platy či pracovní volno, a to zejména v odvětví stavebnictví. Komise tudíž předložila konkrétní praktické návrhy, jež jsou součástí směrnice o prosazování, jejímž cílem je posílit sledování a zajišťování souladu a zlepšit způsob uplatňování stávajících pravidel o vysílaných pracovnících v praxi. Mezi jednotlivými podniky se tak vytvoří rovné podmínky a ty podniky, jež pravidla nedodržují, budou vyloučeny.

Komise rovněž předložila nové nařízení zohledňující stávající judikaturu, aby vyslala jednoznačný signál v tom smyslu, že práva pracovníků, jakož i jejich právo na stávku, mají stejnou váhu jako volný pohyb služeb. To je obzvláště důležité v souvislosti s vysíláním pracovníků v rámci přeshraničního poskytování služeb. Hlavním cílem obou návrhů je podpořit kvalitní pracovní místa a zvýšit konkurenceschopnost v EU díky aktualizaci a lepšímu fungování jednotného trhu a zároveň chránit práva pracovníků.

Po přijetí uvedeného legislativního balíčku předseda Barroso uvedl: Evropskému parlamentu jsem v roce 2009 slíbil, že objasníme výkon sociálních práv v oblasti vysílání pracovníků. Volné poskytování služeb na vnitřním trhu představuje významnou příležitost k růstu. Pravidla však musí platit pro všechny stejně. V případě pracovníků vyslaných do jiného členského státu tomu tak není vždy. Evropská komise dnes přijímá konkrétní opatření pro to, aby odstranila nepřípustné zneužívání. Chceme zajistit, aby vyslaní pracovníci mohli požívat svých sociálních práv v celé Evropě v úplné míře.

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, zdůraznil význam těchto návrhů jak pro pracovníky, tak pro podniky, a uvedl, že „dočasné vysílání pracovníků by mělo být přínosem pro trhy práce EU i pro podniky, ale nelze je používat jako prostředek k obcházení minimálních sociálních standardů.“ Komisař Andor uvedl, že jednotný trh může účinně fungovat pouze na základě spravedlivé hospodářské soutěže, a dodal: „Dnešní návrhy objasňují pravidla o vysílaných pracovnících pro všechny a zavádějí praktické záruky na ochranu proti sociálnímu dumpingu a špatným pracovním podmínkám, zejména v odvětví stavebnictví, kde k vysílání pracovníků a jeho zneužívání dochází v největší míře.“

Souvislosti

Cílem navrhované směrnice o prosazování je zlepšit způsob, jakým se směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996 uplatňuje v praxi, aniž by se tím měnila její ustanovení. Směrnice o prosazování konkrétně:

  • stanoví ambicióznější standardy pro informování pracovníků a společností o jejich právech a povinnostech,

  • stanoví jasná pravidla pro spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vysílání pracovníků,

  • poskytne určité prvky ke zlepšení provádění a sledování koncepce vysílání pracovníků, aby se zabránilo množení společností typu „poštovní schránky“, které používají vysílání pracovníků k obcházení pracovních předpisů,

  • definuje oblast působnosti dozoru a odpovědnosti příslušných vnitrostátních orgánů,

  • zlepší prosazování práv pracovníků, včetně zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti v odvětví stavebnictví za mzdy vyslaných pracovníků, jakož i vyřizování stížností.

Navrhované nařízení Monti II se zabývá obavami, že na jednotném trhu by snad mohly převažovat ekonomické svobody nad právem na stávku, a zdůrazňuje, že pokud jde o právo na kolektivní akci a volný pohyb služeb, nemá jedno přednost před druhým. Rovněž stanoví nový mechanismus varování pro průmyslové konflikty v přeshraničních situacích s vážnými důsledky. V žádném případě nejsou tímto nařízením dotčeny vnitrostátní právní předpisy o právu na stávku, ani tomuto právu nevytváří žádné překážky.

Každý rok je asi jeden milion pracovníků v EU vyslán svými zaměstnavateli do zahraničí za účelem poskytování služeb (tito pracovníci tvoří 0,4 % pracovní síly EU). Největšími „vysílajícími“ zeměmi jsou Polsko, Německo, Francie, Lucembursko, Belgie a Portugalsko. Tito pracovníci hrají důležitou roli při doplňování nedostatku pracovních sil a kvalifikací v různých odvětvích a regionech, například ve stavebnictví, zemědělství a dopravě. Vysílání hraje také důležitou úlohu při poskytování specializovaných a vysoce kvalifikovaných služeb, jako jsou informační technologie.

Jednotný trh EU umožňuje společnostem poskytovat služby v jiných členských státech, mimo jiné dočasně vysílat pracovníky do jiných členských států, aby tam vykonávali konkrétní úkoly. Podniky tak mohou nabízet své specializované služby v rámci celého jednotného trhu EU, a přispívat tak k vyšší efektivitě a hospodářskému růstu.

Vyslaní pracovníci nevstupují na trh práce hostitelské země, jelikož jsou stále zaměstnaní u své společnosti ve vysílajícím členském státě.

Aby se vysílání pracovníků usnadnilo, aby se zajistila spravedlivá hospodářská soutěž a zaručila odpovídající úroveň ochrany vysílaných pracovníků, definuje směrnice z roku 1996 základní soubor pracovních podmínek, které musí poskytovatel služeb v hostitelském členském státě během vysílání splnit. To zahrnuje platnou minimální mzdu, dny pracovního volna, maximální délku pracovní doby a minimální doby odpočinku, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tyto základní pracovní podmínky jsou v praxi často nesprávně uplatňovány nebo nejsou v hostitelském členském státě prosazovány. Vysílání pracovníků mohou zneužívat společnosti, které se fiktivně usadí v zahraničí jen proto, aby mohly využívat nižší úrovně ochrany pracovníků nebo nižších příspěvků na sociální zabezpečení. Vysílaní pracovníci jsou vzhledem ke své situaci v zahraničí často zranitelnější. Zmiňovaný nový návrh by zavedl účinnější opatření, která by zajistila efektivní uplatňování směrnice z roku 1996 o vysílání pracovníků v praxi.

Rozsudky Evropského soudního dvora ve věcech Viking Line a Laval vyvolaly intenzivní diskusi o tom, do jaké míry jsou odbory schopny chránit práva pracovníků v přeshraničních situacích, včetně vysílání pracovníků nebo přemisťování společností. Podle výkladu některých zúčastněných stran tyto rozsudky znamenají, že ekonomické svobody převažují nad sociálními právy, a zejména nad právem na stávku. Nová směrnice o prosazování a nařízení Monti II potvrzují, že tomu tak není.

Další informace:

Internetové stránky GŘ EMPL o vysílání pracovníků: http://ec.europa.eu/social/posted-workers

Návrh směrnice o prosazování ustanovení, která se vztahují na vysílání pracovníků v souvislosti s poskytováním služeb:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en

Návrh nařízení o uplatnění práva na kolektivní akci v souvislosti s ekonomickými svobodami jednotného trhu:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en

Pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadů, revize právního rámce o vysílání pracovníků v souvislosti s poskytováním služeb, SWD(2012) 63:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en

Viz také MEMO/12/199 + MEMO/12/202

Contacts :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar