Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията ще засили закрилата на командированите работници

Брюксел, 21 март 2012 г. — За да осигури по-доброто функциониране на единния пазар на ЕС за работниците и бизнеса, Комисията предложи нови правила за засилване на закрилата на работниците, които са временно командировани в чужбина. По отношение на единния пазар на ЕС защитата на работниците и лоялната конкуренция представляват двете страни на една и съща монета, но все пак са налице констатации, които сочат, че минималните условия на работа и труд често не се спазват за командированите работници в ЕС, чийто брой е около един милион. За да се справи с конкретния проблем, свързан със злоупотреби, при които работниците, най-вече в строителния сектор, не могат да се ползват в пълна степен от своите права, като например заплащане или почивни дни, Комисията направи конкретни практически предложения като част от Директивата за осигуряване на изпълнението с цел да се засилят мониторингът и спазването на съществуващите правила, касаещи командированите работници, и да се подобри тяхното прилагане на практика. По този начин ще се гарантират равни условия за участващите предприятия, като ще бъдат изключени онези, които не спазват правилата.

За да изпрати недвусмислено послание, че правата на работниците и тяхната свобода да стачкуват, са поставени на равна основа със свободното предоставяне на услуги, Комисията също така предложи нов регламент, съобразен със съществуващата съдебна практика. Това е от особено значение при трансграничното предоставяне на услуги и командироването на работници. Общата цел на двете предложения е да се даде тласък на качествените работни места и да се увеличи конкурентоспособността в ЕС чрез модернизиране и подобряване на функционирането на единния пазар, като същевременно се гарантира защитата на правата на работниците.

След приемането на законодателния пакет председателят Барозу заяви: „През 2009 г. обещах на Европейския парламент, че ще изясним упражняването на социалните права във връзка с командироването на работници. Свободното предоставяне на услуги в рамките на единния пазар представлява значима възможност за растеж, но правилата трябва да се прилагат еднакво за всички. Това невинаги е така по отношение на работниците, командировани в друга държава членка. Днес Европейската комисия предприема конкретни действия, за да се справи с недопустимите нарушения. Ние искаме да гарантираме възможността на командированите работници да се ползват в пълна степен от своите социални права в цяла Европа“.

Като отбеляза значението на предложенията както за работниците, така и за бизнеса, Ласло Андор — европейският комисар, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, подчерта: „Временното командироване на работници следва да бъде печелившо както за пазарите на труда на ЕС, така и за бизнеса, но то не може да се използва като начин за заобикаляне на минималните социални стандарти“. Г-н Андор изтъкна, че единният пазар ще работи ефикасно само в условията на лоялна конкуренция, като заяви: „С днешните предложения се изясняват за всички правилата относно командированите работници и се предоставят практически гаранции срещу социалния дъмпинг и лошите условия на труд, особено в строителния сектор, където командироването на работници е най-силно изразено и най-често се докладва за злоупотреби“.

История на досието

Предложената Директива за осигуряване на изпълнението има за цел да подобри прилагането на практика на Директивата от 1996 г. относно командироването на работници, без да се променят нейните разпоредби. По-специално с Директивата за осигуряване на изпълнението:

  • ще се определят по-амбициозни стандарти за информиране на работниците и предприятията относно техните права и задължения;

  • ще се установяват ясни правила за сътрудничество между националните органи, отговарящи за командироването;

  • ще се осигури подобряването на изпълнението и мониторинга на понятието за командироване, за да се избегне увеличаването на броя на дружествата „пощенски кутии“, които използват командироването като начин за заобикаляне на трудовото законодателство;

  • ще се определят обхватът на надзора и отговорностите на съответните национални органи;

  • ще се подобри изпълнението на правата на работниците, включително въвеждането на солидарна отговорност за строителния сектор за възнагражденията на командированите работници, както и разглеждането на жалби.

С предложения Регламент „Монти II“ се цели да се разсеят опасенията, че в рамките на единния пазар икономическите свободи ще имат предимство пред правото на стачка, като се подчертава, че не съществуват отношения на предимство между правото на предприемане на колективни действия и свободното предоставяне на услуги. С него също така се очертава нов механизъм за предупреждение за колективни трудови спорове с тежки последици в трансгранични случаи. С регламента по никакъв начин не се засягат националните законодателства в областта на правото на стачка, нито ще се създадат пречки пред упражняването на правото на стачка.

Всяка година около един милион работници са командировани от своите работодатели в друга държава от ЕС с цел предоставяне на услуги (0,4 % от работната сила на ЕС). Най-големите „изпращащи“ страни са Полша, Германия, Франция, Люксембург, Белгия и Португалия. Тези работници играят важна роля за запълването на недостига на работна ръка и квалификация в различни региони и сектори като строителството, селското стопанство и транспорта. Командироването също играе важна роля при предоставянето на специализирани, висококвалифицирани услуги, като информационните технологии например.

Единният пазар на ЕС дава на дружествата свободата да предоставят услуги в други държави членки, включително възможността за временно командироване на работници в други държави членки за изпълнение на конкретни проекти. Това позволява на дружествата да предлагат своите специализирани услуги на целия единен пазар на ЕС и допринася за по-голяма ефективност и икономически растеж.

Командированите работници не влизат на пазара на труда на приемащата държава, тъй като остават на работа в своите дружества в изпращащата държава членка.

За да се улесни командироването на работници и да се гарантира лоялна конкуренция, както и за да се осигури подходящо ниво на защита на командированите работници, с директивата от 1996 г. бе определен основен набор от условия на труд, които доставчикът на услуги трябва да спазва при командироването в приемащата държава членка. Това включва приложимите минимални ставки на заплащане, почивни дни, максимална продължителност на работното време и минимална продължителност на почивката, както и здравето и безопасността на работното място.

На практика тези основни условия на труд често пъти се прилагат неправилно или въобще не се изпълняват в приемащата държава членка. Командироването може да бъде свързано със злоупотреби от страна на дружества, които по изкуствен начин се установяват в чужбина само за да се възползват от по-ниското ниво на защита на труда или от по-ниските осигурителни вноски. Командированите работници често са по-уязвими, предвид тяхното положение в чужбина. Новото предложение ще въведе по-ефективни разпоредби, за да се гарантира по-ефективното прилагане на място на Директивата относно командироването на работници от 1996 г.

Решенията на Съда на Европейския съюз по дела Laval и Viking Line предизвикаха оживен дебат относно степента, до която синдикалните организации са в състояние да защитят правата на работниците в трансгранични случаи, включващи командироване или преместване на дружества. Решенията са тълкувани от някои заинтересовани страни в смисъл, че икономическите свободи имат предимство над социалните права, и по-специално правото на стачка. Новите Директива за осигуряване на изпълнението и Регламент „Монти II“ потвърждават, че това не е така.

За повече информация

Уебстраница на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ относно командироването на работници:

http://ec.europa.eu/social/posted-workers

Предложение за директива относно осигуряването на изпълнението на разпоредбите, приложими за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en

Предложение за регламент относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка с икономическите свободи на единния пазар:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en

Документ на службите на Комисията, Оценка на въздействието, Преразглеждане на правната уредба относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, SWD(2012) 63:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en

Вж. също MEMO/12/199 + MEMO/12/202

За контакти:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar