Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Statsstøtte: Europa-Kommissionen indleder undersøgelse af nedsættelsen af/fritagelsen for en dansk afgift til drikkevandsbeskyttelse

Bruxelles, den 21. marts 2012 - Europa-Kommissionen har besluttet at indlede en formel undersøgelsesprocedure i henhold til EU's statsstøtteregler angående den nedsættelse af/fritagelse for den danske afgift til drikkevandsbeskyttelse, der gælder for landbruget. Kommissionen nærer tvivl med hensyn til, om foranstaltningen er forenelig med EU-retten. Med indledningen af en formel procedure bemyndiges Kommissionen til at foretage en mere detaljeret undersøgelse af denne foranstaltning, og de berørte parter får mulighed for at fremsætte deres bemærkninger. Dette har ingen indflydelse på resultatet af undersøgelsen.

Den pågældende afgift blev indført i 2009 for at finansiere forvaltningen af vandressourcer i Danmark, og den skal opkræves frem til udgangen af 2017. Den betales fuldt ud af ejerne af offentlige vandindvindingsanlæg. Til gengæld indrømmes brugere med tilladelse til indvinding af vand i egne anlæg (hvilket er normalt inden for landbruget) en nedsættelse af eller komplet fritagelse for afgiften, hvis deres tilladelse gælder for mindre end 6 000 m3 pr. år.

På nuværende tidspunkt er Kommissionen af den opfattelse, at afgiftsnedsættelsen eller -fritagelsen udgør en foranstaltning indeholdende et element af statsstøtte, da den ser ud til at være selektiv og uberettiget i forhold til logikken i det danske skattesystem. Desuden ser dette støtteelement ud til at være vanskeligt at forsvare i lyset af de relevante konkurrenceregler.

Den ikke-fortrolige version af denne afgørelse vil kunne findes under sit sagsnummer i statsstøtteregisteret GD Konkurrences websted, så snart eventuelle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. Det elektroniske nyhedsbrev State Aid Weekly e-News indeholder en liste over alle nye statsstøtteafgørelser, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende eller på internettet.

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar