Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen undersöker finansieringen av arenor i Köpenhamn och Uppsala

Bryssel den 21 mars 2012 – Europeiska kommissionen har inlett två separata undersökningar för att undersöka om den offentliga finansieringen för byggandet av multifunktionsarenor i Köpenhamn (Danmark) och Uppsala (Sverige) är förenlig med EU:s regler för statligt stöd. I detta skede hyser kommissionen farhågor om att den offentliga finansieringen kan ge de nya arenorna en orättmätig ekonomisk fördel som deras konkurrenter inte har och därmed snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Kommissionen har inlett djupgående undersökningar som ger berörda tredje parter tillfälle att lämna synpunkter på de aktuella åtgärderna. Detta påverkar dock inte undersökningsresultaten.

­– Kommissionen välkomnar byggandet av lokaler för sport och andra offentliga evenemang som är till nytta för allmänheten. Medlemsländerna måste dock se till att statligt stöd för sådana investeringar faktiskt behövs och inte i onödan snedvrider konkurrensen med övriga anläggningar och investerare, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitik.

I Danmark planerar Köpenhamns stad att bygga en ”multiarena” av internationell standard med lokaler för musik-, kultur- och idrottsevenemang. De viktigaste parterna i projektet är Köpenhamns stad och den privata stiftelsen Realdania, som kommer att bidra med hälften av finansieringen. By & Havn, som ägs av Köpenhamns stad och danska staten, kommer kostnadsfritt att upplåta den mark där multiarenan ska byggas. Det bolag som ska driva verksamheten i multiarenan kommer att väljas genom ett öppet anbudsförfarande. Kommissionen har tagit emot två klagomål som gäller finansieringen av den nya multiarenan.

När det gäller Uppsalaarenan är tanken att den ska kunna nyttjas för olika idrottsevenemang (ishockey, basket), nöjestillställningar, möten (konferenser, mässor) osv. Uppsala kommun kommer att bidra till finansieringen med ett direkt bidrag. I gengäld får den option på att köpa fastighetsbolaget, som kommer att äga arenan. Eftersom arenan ska byggas på kommunens mark kommer kommunen att ingå ett tomrättsavtal med fastighetsbolaget. Kommunen kommer också att ingå ett leasingavtal med evenemangsbolaget.

Efter preliminära undersökningar av båda arenaprojekten betvivlar kommissionen att behovet av nya multiarenor inte kan tillgodoses av privata aktörer eller med hjälp av arenor som redan finns. För Uppsalaarenans del kan utbyggnad eller renovering av befintliga arenor också vara en möjlighet.

Bakgrund

De icke-konfidentiella versionerna av dagens beslut kommer att göras tillgängliga under ärendenummer SA.33728 (Köpenhamn) och SA.33618 (Uppsala) i registret över statligt stöd på GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. I det elektroniska nyhetsbrevet State Aid Weekly e-News förtecknas de allra senaste besluten om statligt stöd som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och på webbplatsen.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani +32 2 2974513

Maria Madrid Pina +32 2 2954530


Side Bar