Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Liidu suuremahuliste IT-süsteemide ameti pidulik avamine

Brüssel, 21. märts 2012. Tallinnas avatakse homme Euroopa Liidu suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise amet. Üritusel osaleb ka siseasjade volinik Cecilia Malmström. Uue ameti peamine ülesanne on tagada, et viisainfosüsteem (VIS) ja Eurodac-süsteem toimiksid ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas. Amet hakkab täies mahus tööle 2012. aasta detsembris.

Enne ameti haldusnõukogu esimest koosolekut, millel on kavas arutada eelarve, finantseerimise ja korraldusega seotud põhiküsimusi, pöördub siseasjade volinik liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, EUROJUSTi ja EUROPOLi esindajate ning assotsieerunud riikidest pärit vaatlejate poole kõnega.

Ootused on suured ja ülesandeid palju,” nentis volinik Cecilia Malmström. „Uuest ametist peab kiiresti saama tippkeskus, mis selgitab välja kõige paljutõotavamad tehnoloogilised suundumused, leiab võimalused nende kasutuselevõtmiseks ja teeb tihedat koostööd suuremate sidusrühmadega.

Alates 2013. aastast hakkab amet haldama ka teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II). Lisaks sellele vastutab amet süsteemide turvalisuse eest, täidab teatavaid ülesandeid sideinfrastruktuuri valdkonnas ning tegeleb järelevalve ja aruandluse, statistika koostamise ja riiklike ametiasutuste töötajate koolitamisega.

Praeguse majanduskriisi kontekstis on lisaks muule eriti oluline, et amet püüaks kõiki oma operatsioone läbi viia võimalikult kulutasuvalt. Selleks peab ta leidma sobivaid lahendusi.

Käivitamisetapi möödudes peaks amet olema võimeline järk-järgult koondama oskusi ja teadmisi ning kujunema välja vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide arendamise ja juhtimise tippkeskuseks, kus kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat ja kõige ajakohasemaid protsesse.

Ametile võidakse teha ka ülesandeks arendada ja juhtida edaspidi ka muid kõnealuse poliitikavaldkonna IT-süsteeme.

Taustteave

Ameti asutamise määrus (määrus nr 1077/2011) võeti vastu 2011. aasta oktoobris.

Praegu on käsil ettevalmistused vajaliku personali ja infrastruktuuri ning vajalike protsesside tagamiseks 1. detsembriks 2012, mil amet peab hakkama täies mahus tööle.

IT-ameti asutamine ei ole seotud küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse asutamist käsitlevate ettepanekutega, mille komisjon esitab üsna pea.

Lisateave

MEMO/12/197

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar