Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Åtgärder för skuggbanksektorn i syfte att undvika nya risker i finanssektorn

Bryssel den 19 mars 2012 – För att dra lärdom av krisen genomför EU långtgående ändringar av regleringen för finanssektorn i allmänhet och banksektorn i synnerhet. Detta kommer att bidra till en starkare och sundare finansiell sektor, vilket är bra för realekonomin. Som en del av dessa reformer är det nu dags att ta itu med den allt större kreditverksamheten utanför banksektorn, den så kallade skuggbanksektorn, som hittills inte har stått i centrum för reglering och tillsyn. Skuggbanksektorn har i viss utsträckning viktiga funktioner i det finansiella systemet. Den skapar t.ex. ytterligare kapitalkällor och ger investerarna alternativ till insättning på bank. Men den kan också hota den långsiktiga finansiella stabiliteten på grund av okända riskkällor som ackumuleras i den finansiella sektorn och spridningseffekter från skuggbanksektorn till den reguljära banksektorn.

Som en reaktion på uppmaningar från G20 i Seoul 2010 och Cannes 2011 håller rådet för finansiell stabilitet på att ta fram rekommendationer om tillsyn och reglering av denna verksamhet. Med inledandet av dagens samråd i form av en grönbok deltar kommissionen aktivt i det arbete som pågår i rådet för finansiell stabilitet.

– Europeiska unionen har visat prov på globalt ledarskap när det gäller att genomföra ambitiösa reformer på området finansiell reglering, särskilt för banker. Vad vi inte vill är att finansiella verksamheter och aktörer kringgår nuvarande och planerade regler, vilket gör att nya riskkällor kan ackumuleras i finanssektorn. Därför är det viktigt att vi bättre förstår hur skuggbanksektorn faktiskt fungerar, och vilken reglering och tillsyn som kan vara lämplig, och på vilken nivå. Vi måste se till att alla delar av finanssektorn kommer fram i ljuset, säger kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, Michel Barnier.

Bakgrund

Enligt rådet för finansiell stabilitet innebär skuggbanksektorn ett system för kreditförmedling som inbegriper aktörer och verksamhet utanför det reguljära banksystemet. Aktörer och verksamheter inom skuggbanksektorn är bl.a.

  • penningmarknadsfonder och andra typer av investeringsfonder eller produkter med inlåningsliknande egenskaper,

  • investeringsfonder med hävstång eller som tillhandahåller kredit, inbegripet börshandlade fonder och hedgefonder,

  • finansbolag och värdepappersföretag som tillhandahåller kredit eller kreditgarantier, eller som utför likviditetsomvandling och/eller löptidstransformering, utan att omfattas av samma regler som banker,

  • försäkrings- och återförsäkringsföretag som utfärdar eller garanterar kreditprodukter, och

  • transaktioner i samband med värdepapperisering och värdepapperslån och återköpsavtal (repa).

I dagens grönbok beskrivs hur skuggbanksektorn redan omfattas av EU:s befintliga och föreslagna åtgärder. Exempelvis regleras icke-konsoliderade enheter (t.ex. specialföretag) indirekt genom banklagstiftningen. Hedgefondförvaltare regleras direkt genom direktivet om alternativa investeringsfonder, där ett antal aspekter rörande skuggbanksektorn behandlas. Vissa medlemsstater har också kompletterande nationella bestämmelser för tillsynen av finansiella aktörer och verksamheter som inte är reglerade på EU-nivå.

Även om dessa åtgärder till viss del även omfattar aktörer och verksamhet inom skuggbanksektorn finns fortfarande en del att göra med tanke på att denna sektor och vår kunskap om den ständigt förändras. Syftet med kommissionens nuvarande arbete är att, i samarbete med rådet för finansiell stabilitet, standardiseringsorganen och EU:s relevanta tillsyns- och regleringsmyndigheter, noggrant undersöka befintliga åtgärder och föreslå en lämplig strategi för att införa en omfattande tillsyn av skuggbanksektorn samt ett lämpligt regelverk.

I detta sammanhang finns fem nyckelområden med anknytning till bankverksamhet, kapitalförvaltning, värdepapperslån och återköpsavtal, värdepapperisering och annan verksamhet inom skuggbanksektorn där kommissionen håller på att utreda handlingsmöjligheter och kommande åtgärder.

Nästa steg

Bidrag till samrådet ska lämnas senast den 1 juni 2012.

En konferens om skuggbanksektorn kommer att äga rum i Bryssel den 27 april.

Allt detta arbete kommer att ligga till grund för kommissionens ståndpunkt i internationella forum och för dess beslut om lämplig uppföljning.

Se även MEMO/12/191

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar