Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Ukrepanje v zvezi z vzporednim bančnim sistemom: preprečevanje novih virov tveganja v finančnem sektorju

Bruselj, 19. marca 2012 – Da bi se EU karseda veliko naučila iz sedanje krize, je začela izvajati ambiciozne zakonodajne reforme v finančnem sektorju na splošno in zlasti v bančnem sektorju. To bo pripomoglo k vzpostavitvi močnejšega in zanesljivejšega finančnega sektorja, ki bo služil realnemu gospodarstvu. Kot sestavni del teh reform je zdaj čas, da se obravnava rastoče področje nebančne kreditne dejavnosti, tako imenovanega „vzporednega bančnega sistema“, ki do sedaj ni bil prednostni cilj bonitetne ureditve in nadzora. Do določene mere opravlja vzporedni bančni sistem znotraj finančnega sistema pomembne funkcije. Ustvarja na primer dodatne vire financiranja in investitorjem omogoča alternativo bančnim depozitom. Vendar lahko pomeni tudi potencialno tveganje za dolgoročno finančno stabilnost, saj se v finančnem sektorju kopičijo neznani viri tveganja in s tem pride do nevarnosti učinka prelivanja z vzporednega bančnega sistema na konvencionalni bančni sektor.

Odbor za finančno stabilnost (FSB) na podlagi poziva G20 v Seulu leta 2010 in Cannesu leta 2011 razvija priporočila glede nadzora in zakonske ureditve teh subjektov in dejavnosti. Z današnjim posvetovanjem v obliki zelene knjige se je v delo FSB aktivno vključila tudi Komisija.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Evropska unija se je na področju izvajanja ambicioznih reform v zvezi s finančno ureditvijo, zlasti kar zadeva banke, izkazala za vodilno svetovno silo. Treba se je izogniti situacijam, v katerih bi finančne dejavnosti in subjekti zaobšli obstoječe in predvidene predpise in tako povzročili kopičenje novih virov tveganja v finančnem sektorju. Zato moramo bolje razumeti, kaj je vzporedni bančni sistem in kako deluje, ter kakšna ureditev in nadzor bi bila zanj ustrezna ter na kakšni ravni. Pri tem moramo obravnavati vse dele finančnega sektorja.“

Ozadje

Odbor za finančno stabilnost vzporedni bančni sistem opredeljuje kot „sistem kreditnega posredovanja, ki vključuje subjekte in dejavnosti zunaj konvencionalnega bančnega sistema“. Možni subjekti in dejavnosti vzporednega bančnega sistema so med drugim:

  • skladi denarnega trga in druge vrste investicijskih skladov ali proizvodov z značilnostmi depozita,

  • investicijski skladi, ki zagotavljajo kredite ali temeljijo na finančnem vzvodu, vključno z indeksnimi investicijskimi skladi (ETF) in skladi tveganega kapitala,

  • finančne družbe in subjekti listinjenja, ki zagotavljajo kredite ali kreditna jamstva ali se ukvarjajo s spremembo likvidnosti in/ali zapadlosti, pri čemer zanje ne velja zakonska ureditev za banke,

  • zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki izdajajo kreditne proizvode ali jamčijo zanje, ter

  • listinjenje in izposoja vrednostnih papirjev ter transakcije v okviru poslov začasne prodaje.

Današnja zelena knjiga nakazuje, kako obstoječi in predvideni ukrepi EU že obravnavajo dejavnosti vzporednega bančnega sistema. Na primer, zunajbilančne instrumente, kot so instrumenti za posebne finančne namene, neposredno ureja bančna ureditev. Upravitelje skladov tveganega kapitala zakonsko ureja Direktiva o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, ki obravnava številna vprašanja v zvezi z vzporednim bančnim sistemom. Nekatere države članice so sprejele tudi dodatne nacionalne predpise za nadzor finančnih subjektov in dejavnosti, ki niso zakonsko urejeni na ravni EU.

Čeprav omenjeni ukrepi deloma obravnavajo subjekte in dejavnosti vzporednega bančnega sistema, je še veliko prostora za izboljšanje njihove učinkovitosti, zlasti če upoštevamo neprestani razvoj vzporednega bančnega sistema in naše razumevanje le-tega. Cilj sedanjega prizadevanja Komisije je v usklajevanju s FSB, organi za standardizacijo ter zadevnimi nadzornimi in regulativnimi organi EU skrbno proučiti obstoječe ukrepe in predlagati ustrezen pristop za zagotovitev celovitega nadzora vzporednega bančnega sistema in primernega zakonodajnega okvira.

V zvezi s tem obstaja pet ključnih področij, na katerih Komisija vztrajno proučuje možnosti in nadaljnje ukrepe, in sicer bančništvo, upravljanje sredstev, posojanje vrednostnih papirjev in posli začasne prodaje, listinjenje ter drugi subjekti vzporednega bančnega sistema.

Naslednji koraki

Zainteresirane strani so povabljene, da svoje prispevke k posvetovanju predložijo do 1. junija 2012.

Konferenca o vzporednem bančnem sistemu bo potekala 27. aprila v Bruslju.

Vsi prispevki bodo pripomogli k oblikovanju stališča Komisije na mednarodnem prizorišču in njene odločitve v zvezi z nadaljnjimi ukrepi.

Glej tudi MEMO/12/191

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Kontakti :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar