Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Actie ondernemen op het gebied van schaduwbankieren: vermijden van nieuwe bronnen van risico in de financiële sector

Brussel, 19 maart 2012 – Om alle lessen uit de crisis te trekken, implementeert de EU momenteel ambitieuze reguleringshervormingen in de financiële sector in het algemeen en in de banksector in het bijzonder. Dit zal bijdragen tot het creëren van een sterkere en gezondere financiële sector ten dienste van de reële economie. Als onderdeel van deze hervormingen is het nu tijd om het groeiend gebied van niet-bancaire kredietactiviteit, het zogenaamde "schaduwbankieren", aan te pakken, dat tot nog toe niet de eerste focus was van de prudentiële regulering en het prudentiële toezicht. Tot op zekere hoogte vervult schaduwbankieren belangrijke functies in het financiële systeem. Het zorgt bijvoorbeeld voor extra financieringsbronnen en biedt beleggers alternatieven voor bankdeposito's. Maar het kan ook de financiële stabiliteit op lange termijn bedreigen omdat onbekende bronnen van risico zich in de financiële sector opstapelen en er overloopeffecten van de schaduwbanksector op de reguliere banksector kunnen optreden.

In antwoord op uitnodigingen van de G20 in Seoel in 2010 en in Cannes in 2011 is de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) bezig met het ontwikkelen van aanbevelingen inzake oversight op en regulering van deze entiteiten en activiteiten. Met de onderhavige raadpleging in de vorm van een groenboek neemt de Commissie actief aan de aan de gang zijnde werkzaamheden van de FSB deel.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, hierover: "De Europese Unie heeft mondiaal leiderschap getoond bij het implementeren van ambitieuze hervormingen op het gebied van financiële regulering, in het bijzonder voor banken. Wat wij niet willen, is dat financiële activiteiten en entiteiten de huidige en komende regels omzeilen, waardoor zich nieuwe bronnen van risico in de financiële sector opstapelen. Daarom dat wij beter moeten begrijpen wat schaduwbankieren werkelijk is en doet, welke vorm van regulering en toezicht passend kunnen zijn, en op welk niveau deze moeten ingrijpen. Wij moeten alle onderdelen van de financiële sector belichten."

Achtergrond

Volgens de Raad voor Financiële Stabiliteit is het schaduwbanksysteem het systeem van kredietbemiddeling waarbij entiteiten en activiteiten van buiten het reguliere banksysteem betrokken zijn. Mogelijke schaduwbankentiteiten en –activiteiten zijn onder meer:

  • geldmarktfondsen en andere soorten beleggingsinstellingen of beleggingsproducten met depositoachtige kenmerken

  • beleggingsinstellingen die krediet verstrekken of geleveraged zijn, inclusief trackers en hefboomfondsen

  • financieringsmaatschappijen en entiteiten voor effecten die krediet of kredietwaarborgen verstrekken of liquiditeittransformaties en/of looptijdtransformaties uitvoeren zonder zoals een bank gereguleerd te zijn

  • verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die kredietproducten aanbieden of waarborgen, en

  • securitisatie-, effectenuitlenings- en repotransacties.

In het onderhavige groenboek wordt uiteengezet hoe bestaande EU-maatregelen schaduwbankactiviteiten reeds aanpakken. Buitenbalansvehikels zoals vehikels voor bijzondere doeleinden (Special Purpose Vehicles (SPV)) bijvoorbeeld worden indirect bij bankregulering gereguleerd. Hedgefondsbeheerders worden direct gereguleerd door middel van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, die een aantal schaduwbankkwesties aanpakt. Verder zijn er in sommige lidstaten additionele nationale regels voor oversight op financiële entiteiten en activiteiten die niet op EU-niveau zijn gereguleerd.

Hoewel die maatregelen een bijdrage tot het aanpakken van schaduwbankentiteiten en –activiteiten leveren, dient nog verder te worden gegaan omdat het schaduwbanksysteem en ons inzicht erin continu in ontwikkeling zijn. In coördinatie met de FSB, de normstellende lichamen en de relevante uniale toezichthoudende en regulerende autoriteiten is het doel van de huidige werkzaamheden van de Commissie de bestaande maatregelen zorgvuldig te onderzoeken en een passende aanpak voor te stellen om voor omvattend toezicht op het schaduwbanksysteem gekoppeld aan een toereikend reguleringskader te zorgen.

In deze context zijn er vijf hoofdgebieden – bankieren, vermogensbeheer, effectenuitlening en repo-overeenkomsten, securitisatie en andere schaduwbankactiviteiten – waarvoor de Commissie momenteel opties en volgende stappen nader onderzoekt.

Volgende stappen

Stakeholders worden uitgenodigd vóór 1 juni 2012 op de raadpleging te antwoorden.

Op 27 april vindt in Brussel een conferentie over schaduwbankieren plaats.

Door middel van al deze activiteiten zal de Commissie haar in de internationale arena in te nemen standpunt kunnen bepalen en een beslissing kunnen nemen over de te geven follow-up.

Zie ook MEMO/12/191

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar