Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vēršanās pret paralēlo banku sistēmu — izvairīšanās no jauniem riska avotiem finanšu nozarē

Briselē, 2012. gada 19. martā — ES, guvusi mācību no krīzes, īsteno vērienīgas tiesību aktu reformas finanšu nozarē kopumā un jo īpaši banku nozarē. Tās palīdzēs izveidot spēcīgāku un stabilāku finanšu nozari, kas darbosies reālās ekonomikas labā. Kā daļa no šīm reformām ir vajadzība beidzot tikt galā ar pieaugošo nebanku kreditēšanas darbības jomu jeb tā saukto "paralēlo banku sistēmu", kurai līdz šim nav bijusi pievērsta uzraudzības regulējuma un uzraudzības galvenā uzmanība. Zināmā mērā paralēlā banku sistēma pilda svarīgas funkcijas finanšu sistēmā. Piemēram, tā rada papildu finansēšanas avotus un ieguldītājiem piedāvā alternatīvas banku depozītiem. Bet tas var radīt arī potenciālus draudus ilgtermiņa finanšu stabilitātei, jo finanšu nozarē uzkrājas nezināmi riska avoti un tradicionālajai banku nozarei no paralēlās banku sistēmas pastāv potenciāli domino efekta draudi.

Atsaucoties uz G20 valstu 2010. gadā Seulā un 2011. gadā Kannās izteikto aicinājumu, Finanšu stabilitātes padome (FSP) pašlaik izstrādā ieteikumus par šo struktūru un darbību uzraudzību un regulējumu. Ar šodien uzsākto apspriešanu Zaļās grāmatas veidā Komisija aktīvi piedalās FSP darbā.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē komentārs: "Eiropas Savienība ir pierādījusi savu vadošo pozīciju pasaulē, īstenojot tālejošas reformas finanšu regulas jomā, jo īpaši attiecībā uz bankām. Mēs nevēlamies, ka finanšu darbības un struktūras apiet esošos un nākotnē paredzētos noteikumus, tādējādi ļaujot finanšu nozarē uzkrāties jauniem riska avotiem. Tieši tāpēc mums ir labāk jāsaprot, kas patiesībā ir paralēlā banku sistēma un ko tā dara, kā arī, kāds regulējums un uzraudzība var būt lietderīgi, un kādā līmenī. Mums ir jāizgaismo visas finanšu nozares daļas."

Papildinformācija

Pēc Finanšu stabilitātes padomes definīcijas paralēlā banku sistēma ir "kredītu starpniecības sistēma, kurā iesaistītas sabiedrības un darbības ārpus tradicionālās banku sistēmas." Iespējamās paralēlās banku iestādes un darbības ir šādas:

  • naudas tirgus fondi (NTF) un cita veida ieguldījumu fondi vai produkti ar noguldījumiem līdzīgām pazīmēm,

  • ieguldījumu fondi, kas sniedz kredītu vai izmanto piesaistītos līdzekļus, tostarp biržā tirgoti fondi (ETF) un riska ieguldījumu fondi,

  • finanšu uzņēmumi un vērtspapīru sabiedrības, kas izsniedz kredītus vai kredītu garantijas, vai veic likviditātes un/vai saistību termiņu konversiju un nav pakļautas tādam regulējumam kā bankas,

  • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas emitē vai garantē kredītproduktus,

  • vērtspapīrošana un vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi.

Šodien pieņemtajā Zaļajā grāmatā ir izklāstīts, kā ar pašreizējiem un ierosinātajiem ES pasākumiem jau tiek risināts jautājums par paralēlās banku sistēmas darbību. Piemēram, finanšu iestādes, kas iesaistās ārpusbilances darījumos, piemēram, īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, tiek netieši reglamentētas banku regulā. Riska ieguldījumu fondu pārvaldniekus regulē tieši ar direktīvu par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, ar kuru risina vairākus paralēlās banku sistēmas problēmas. Dažām dalībvalstīm papildus ir arī valsts noteikumi par finanšu iestāžu un tādu darbību uzraudzību, kas nav reglamentētas ES līmenī.

Lai gan šie pasākumi zināmā mērā palīdz risināt paralēlo banku struktūru un darbības problēmas, vēl daudz jāpaveic, ņemot vērā paralēlo banku sistēmas un mūsu izpratnes par to nepārtraukti mainīgo raksturu. Saskaņojot ar FSP, standartu izveides struktūrām un attiecīgajām ES uzraudzības un reglamentējošajām iestādēm, Komisijas pašreizējā darba mērķis ir rūpīgi izpētīt esošos pasākumus un ieteikt atbilstošu pieeju, lai nodrošinātu paralēlo banku sistēmas visaptverošu uzraudzību līdz ar piemērotu tiesisko regulējumu.

Šajā sakarā ir piecas galvenās jomas, kas attiecas uz banku darbību, aktīvu pārvaldību, vērtspapīru aizdevuma un atpirkšanas līgumiem, vērtspapīrošanu un citām paralēlo banku sistēmas struktūrām, kurās Komisija turpina izskatīt iespējas un nākamos soļus.

Gaidāmā virzība

Ieinteresētās puses tiek aicinātas piedalīties apspriešanā līdz 2012. gada 1. jūnijam.

Konference par paralēlo banku sistēmu notiks Briselē 27. aprīlī.

Tās darbs sniegs informāciju starptautiskajā arēnā par Komisijas nostāju un tiks izlemts par attiecīgiem turpmākiem pasākumiem.

Skatīt arī MEMO/12/191

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar