Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Siūloma mažinti šešėlinės bankininkystės finansų sektoriui keliamą riziką

Briuselis, 2012 m. kovo 19 m. Šalindama potencialius krizės šaltinius, ES įgyvendina ambicingas finansų sektoriaus, ypač bankų, reguliavimo reformas. Reformuotas finansų sektorius sustiprės, taps patikimesnis ir atneš naudos visai realiajai ekonomikai. Įgyvendinant reformas, metas spręsti problemas, susijusias su didėjančia ne bankų teikiamo kreditavimo veikla, dar vadinama šešėliniu bankų sektoriumi, kuris liko nuošaly, kai buvo nustatomos rizikos ribojimo ir priežiūros taisyklės. Šešėlinis bankų sektorius atlieka tam tikrų svarbių finansų sistemos funkcijų: jis sukuria papildomų finansavimo šaltinių, investuotojams siūlo banko indėlių alternatyvą ir kt. Tačiau jis gali kelti grėsmę ilgalaikiam finansiniam stabilumui, nes finansų sektoriuje daugėja nežinomų rizikos šaltinių ir šešėlinio bankų sektoriaus problemos gali turėti neigiamos įtakos įprastam bankų sektoriui.

Atsiliepdama į G 20 raginimus Seule 2010 m. ir Kanuose 2011 m., Finansinio stabilumo taryba (FST) šiuo metu rengia rekomendacijas dėl šių subjektų ir jų veiklos priežiūros ir reguliavimo. FST darbe aktyviai dalyvauja ir Komisija: ji šiandien paskelbė žaliąją knygą ir pradeda konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Europos Sąjunga pirmoji pasaulyje įgyvendina ambicingas finansų sektoriaus, visų pirma bankų, reguliavimo reformas. Nenorime, kad finansų sektoriaus subjektai galėtų nepaisyti esamų ir numatomų taisyklių, nes dėl to finansų sektoriuje atsirastų vis daugiau naujų rizikos šaltinių. Todėl turime geriau suprasti, kas yra šešėlinis bankų sektorius, kaip jis veikia, kaip ir kokiu lygmeniu jį geriausia reguliuoti ir prižiūrėti. Privalome išsiaiškinti visus finansų sektoriaus aspektus, kad nebeliktų šešėlių.“

Pagrindiniai faktai

Finansinio stabilumo taryba šešėlinę bankų sistemą apibrėžė kaip „kredito tarpininkavimo sistemą, apimančią įprastai bankų sistemai nepriklausančius subjektus ir veiklą“. Galimi šešėlinio bankų sektoriaus subjektai ir veikla:

  • pinigų rinkos fondai ir kitų rūšių investiciniai fondai arba produktai, turintys į indėlius panašių požymių,

  • kreditus teikiantys arba finansinį svertą naudojantys investiciniai fondai, įskaitant į biržos prekybos sąrašus įtrauktus fondus ir rizikos draudimo fondus,

  • finansų bendrovės ir vertybinių popierių subjektai, kurie teikia kreditus arba kredito garantijas arba keičia likvidumą ir (arba) įsipareigojimų įvykdymo terminus ir kurie nėra reguliuojami kaip bankai,

  • draudimo ir perdraudimo įmonės, kurios leidžia arba garantuoja kredito produktus, ir

  • pakeitimo vertybiniais popieriais, vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandoriai.

Šiandien paskelbtoje žaliojoje knygoje nagrinėjama, kaip galiojančiomis ir tik siūlomomis ES priemonėmis sprendžiami šešėlinio bankų sektoriaus veiklos klausimai. Pavyzdžiui, nebalansinės įmonės, kaip antai specialiosios paskirties įmonės, reguliuojamos netiesiogiai taikant bankininkystės teisės aktus. Rizikos fondų valdytojai reguliuojami tiesiogiai taikant Alternatyvaus investavimo fondų direktyvą, kurioje sprendžiami ir tam tikri šešėlinio bankų sektoriaus klausimai. Kai kurios valstybės narės taiko papildomas nacionalines taisykles dėl ES lygmeniu nereguliuojamų finansų subjektų ir veiklos priežiūros.

Nors šiomis priemonėmis sprendžiami tam tikri šešėlinio bankų sektoriaus subjektų ir veiklos klausimai, atsižvelgiant į šešėlinės bankų sistemos gebėjimą nuolat keistis ir mūsų supratimą apie ją, pažangos reikia siekti toliau. Veiksmus koordinuodama su FST, standartų rengimo organizacijomis ir atitinkamomis ES priežiūros ir reguliavimo institucijomis, Komisija dabar siekia atidžiai išnagrinėti esamas priemones ir pasiūlyti tinkamą požiūrį, kurio laikantis būtų užtikrinta visapusiška šešėlinės bankų sistemos priežiūra, ir tinkamą reglamentavimo sistemą.

Dabar Komisija toliau nagrinėja galimybes ir tolesnius veiksmus penkiose pagrindinėse srityse: bankininkystė, turto valdymas, vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandoriai, pakeitimas vertybiniais popieriais ir kiti šešėlinio bankų sektoriaus subjektai.

Tolesni veiksmai

Suinteresuotosios šalys konsultacijose kviečiamos pareikšti nuomonę iki 2012 m. birželio 1 d.

Balandžio 27 d. Briuselyje bus surengta konferencija šešėlinio bankų sektoriaus klausimais.

Remdamasi šio darbo rezultatais Komisija suformuluos savo poziciją tarptautinėje arenoje ir priims sprendimą, kokių veiksmų reikia imtis.

Taip pat žr. MEMO/12/191

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar