Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio puuttuu varjopankkitoimintaan torjuakseen uusien riskien ilmaantumisen finanssialalle

Bryssel, 19. maaliskuuta 2012 – EU tekee finanssikriisistä saatuihin kokemuksiin perustuvia mittavia lainsäädäntöuudistuksia, jotka suunnataan yleisesti finanssialaan ja erityisesti pankkialaan. Tarkoituksena on luoda vahvempi ja vakaampi finanssiala, joka hyödyttää reaalitaloutta. Nyt tehtävien uudistusten myötä on ajankohtaista puuttua muiden finanssilaitosten kuin pankkien harjoittamaan luotonantoon – nk. varjopankkitoimintaan –, joka kasvaa koko ajan muttei toistaiseksi ole kuulunut vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan painopisteisiin. Varjopankkijärjestelmä hoitaa tietyltä osin tärkeitä tehtäviä rahoitusjärjestelmässä. Se tarjoaa esimerkiksi lisärahoituslähteitä ja sijoittajille vaihtoehtoja pankkitalletuksille. Se voi kuitenkin myös vaarantaa pitkän aikavälin rahoitusvakauden, kun finanssialalle kertyy piileviä riskejä, jotka voivat aiheuttaa heijastusvaikutuksia varjopankkijärjestelmästä tavanomaisiin pankkeihin.

G20-maiden päämiesten Soulissa vuonna 2010 ja Cannesissa vuonna 2011 pidetyissä kokouksissa esittämien kehotusten mukaisesti finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä (FSB) laatii parhaillaan suosituksia varjopankkitoiminnan valvonnasta ja sääntelystä. Tämän vihreän kirjan muodossa järjestettävän kuulemisen myötä komissio osallistuu aktiivisesti FSB:n työskentelyyn.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan Euroopan unioni on osoittanut kuuluvansa maailman johtavien talouksien joukkoon finanssialan, erityisesti pankkien sääntelyuudistusten täytäntöönpanossa. ”Haluamme estää voimassa olevien ja tulevien sääntöjen kiertämisen finanssialan toiminnoissa ja yksiköissä, sillä sääntöjen noudattamatta jättäminen voi luoda alalle uusia riskejä. Tämän vuoksi meidän on saatava parempi käsitys siitä, mitä varjopankkitoiminta itse asiassa on, mitä varjopankkiyksiköt tekevät sekä millaista ja minkätasoista sääntelyä ja valvontaa niihin on aiheellista kohdistaa. Meidän on tutkittava perusteellisesti finanssialan kaikki osa-alueet”, Michel Barnier sanoi.

Tausta

Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän mukaan varjopankkijärjestelmä on ”luotonvälitysjärjestelmä, jossa on mukana tavanomaisen pankkijärjestelmän ulkopuolisia laitoksia ja toimintoja”. Mahdollisia varjopankkiyksiköitä ja -toimintoja ovat seuraavat:

  • rahamarkkinarahastot ja muuntyyppiset sijoitusrahastot tai -tuotteet, joilla on talletusten kaltaisia ominaisuuksia

  • sijoitusrahastot, mukaan lukien indeksiosuusrahastot ja hedgerahastot, jotka antavat luottoa tai joita vivutetaan

  • rahoitusyhtiöt ja arvopaperiyhteisöt, jotka antavat luottoa tai luottotakuita tai tekevät likviditeetti- ja/tai maturiteettitransformaatioita ilman, että niitä säännellään pankkien tavoin

  • vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset, jotka laskevat liikkeeseen tai takaavat luottotuotteita

  • arvopaperistaminen sekä arvopaperien lainaksianto ja repo-operaatiot.

Nyt annettavassa vihreässä kirjassa kuvaillaan, kuinka varjopankkitoimintaan puututaan jo nyt voimassa olevilla ja ehdotetuilla EU:n toimenpiteillä. Esimerkiksi taseen ulkopuolisia välineitä, kuten erillisyhtiöitä, säännellään välillisesti pankkisääntelyn kautta. Hedgerahastojen hoitajia säännellään suoraan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetulla direktiivillä (ks. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:FI:PDF), jossa käsitellään monia varjopankkitoimintaan liittyviä kysymyksiä. Joissakin jäsenvaltioissa on myös voimassa ylimääräisiä kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan finanssilaitoksiin ja -toimintoihin, joita ei säännellä EU:n tasolla.

Vaikka kyseiset toimenpiteet merkitsevät edistymistä varjopankkiyksiköitä ja ‑toimintoja koskevien kysymysten käsittelyssä, jatkotoimet ovat tarpeen, sillä varjopankkitoiminta ja sitä koskevat tulkinnat kehittyvät koko ajan. Komissio tutkii parhaillaan yhdessä FSB:n, vaatimusten asettamisesta vastaavien elinten sekä EU:n asianomaisten sääntely- ja valvontaviranomaisten kanssa huolellisesti meneillään olevia toimenpiteitä ja ehdottaa tarkoituksenmukaisia toimintatapoja varjopankkijärjestelmän kattavan valvonnan ja asianmukaisen sääntelykehyksen käyttöönottoa varten.

Komissio tutkii yksityiskohtaisemmin eri vaihtoehtoja ja jatkotoimia viidellä keskeisellä alalla, jotka liittyvät pankkitoimintaan, omaisuudenhoitoon, arvopapereiden lainaksiantoon ja takaisinostosopimuksiin, arvopaperistamiseen ja muihin varjopankkiyksiköihin.

Jatkotoimet

Sidosryhmiä pyydetään esittämään näkemyksensä 1. kesäkuuta 2012 mennessä.

Brysselissä pidetään 27. huhtikuuta 2012 varjopankkitoimintaa käsittelevä konferenssi.

Komissio ottaa saamansa kommentit huomioon ottaessaan aiheeseen kantaa kansainvälisillä foorumeilla ja tehdessään päätöksen tarkoituksenmukaisista jatkotoimista.

Ks. myös MEMO/12/191

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar