Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Meetmed varipanganduse valdkonnas: uute riskiallikate vältimine finantssektoris

Brüssel, 19. märts 2012. Võttes arvesse kõiki kriisist saadud õppetunde, on EL rakendamas ambitsioonikaid õiguslikke reforme kogu finantssektoris ja eelkõige pangandussektoris. See aitab luua tugevama ja kindlama finantssektori, mis teenib reaalmajanduse huve. Nende reformide osana on aeg võtta meetmeid pangandussektori välise krediidivahenduse (nn varipangandus) kasvavas valdkonnas, mis ei ole seni olnud usaldatavusnõuetealase reguleerimise ja järelevalve tähelepanu keskmes. Teataval määral on varipangandusel oluline roll finantssüsteemis. Näiteks loob see täiendavaid rahastamisallikaid ja pakub investoritele alternatiivi pangahoiustele. Kuid sellega võib kaasneda ka teatav oht pikaajalisele finantsstabiilsusele, kuna finantssektoris kuhjuvad teadmata riskiallikad ning probleemid varipangandussektoris võivad üle kanduda tavapärasesse pangandussektorisse.

Vastusena 2010. aastal Sŏulis ja 2011. aastal Cannes´is toimunud G20 kohtumistel tehtud üleskutsetele on finantsstabiilsuse nõukogu välja töötamas soovitusi kõnealuste üksuste ja tegevusalade järelevalveks ja reguleerimiseks. Täna avaldatud rohelise raamatuga algatatud konsultatsiooni raames osaleb komisjon aktiivselt finantsstabiilsuse nõukogu käimasolevas töös.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Euroopa Liit on olnud finantssektori (eelkõige pangandussektori) reguleerimise ulatusliku reformi rakendamisel maailmas liidri rollis. Me ei taha, et finantstegevuse ja -üksuste puhul hoitakse kõrvale kehtivate ja kavandatavate eeskirjade järgimisest, mis võimaldab finantssektoris kuhjuda uutel riskiallikatel. Seepärast tuleb paremini mõista, mis varipangandus tegelikult on, millega seal tegeletakse ning kuidas ja mis tasandil tuleks teostada reguleerimist ja järelevalvet. Peame heitma valgust kõigile pangandussektori valdkondadele.”

Taustteave

Finantsstabiilsuse nõukogu on määratlenud varipangandussüsteemi kui „krediidivahendussüsteemi, mis hõlmab tavapärase pangandussüsteemi väliseid üksusi ja tegevusalasid”. Võimalikud varipanganduse üksused ja tegevusalad hõlmavad järgmist:

  • rahaturufondid ja muud laadi investeerimisfondid või tooted, millel on hoiuselaadsed omadused;

  • krediiti andvad või finantsvõimendusega investeerimisfondid, sealhulgas börsil kaubeldavad fondid ja riskifondid;

  • finantsettevõtted ja väärtpaberiüksused, mis annavad krediiti või krediidigarantiisid või tegelevad lõpptähtaja ja/või likviidsuse ümberkujundamisega, ilma et neid reguleeritaks sarnaselt pankadega;

  • kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes annavad välja või garanteerivad krediiditooteid ning

  • väärtpaberistamine ning väärtpaberite laenu- ja tagasiostutehingud (repotehingud).

Täna avaldatud rohelises raamatus on kirjeldatud, kuidas ELi kehtivate ja kavandatud meetmetega juba reguleeritakse varipangandust. Näiteks reguleeritakse bilansiväliseid üksuseid (nt eriotstarbelised rahastamisvahendid) kaudselt pangandusalaste õigusaktidega. Riskifondide valitsejaid reguleeritakse otse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiviga, milles käsitletakse mitmeid varipangandusega seotud küsimusi. Mõni liikmesriik on kehtestanud täiendavad eeskirjad nende finantsüksuste ja tegevusalade järelevalveks, mis ei ole reguleeritud ELi tasandil.

Kuigi nende meetmetega teataval määral lahendatakse varipanganduse üksuste ja tegevusaladega seotud küsimusi, tuleb astuda täiendavaid samme, võttes arvesse varipanganduse pidevat arengut ja selle toimimise järjest paremat mõistmist. Koostöös finantsstabiilsuse nõukoguga, standardeid kehtestavate asutustega ning asjaomaste ELi järelevalve- ja reguleerivate asutustega on komisjoni praeguse töö eesmärk hoolikalt uurida olemasolevaid meetmeid ja panna ette sobiv lähenemisviis, et tagada varipangandussüsteemi terviklik järelevalve koos asjakohase reguleeriva raamistikuga.

Sellega seoses on komisjon kaalumas täiendavaid võimalusi ja edasisi samme viies põhivaldkonnas, mis hõlmavad pangandust, varahaldust, väärtpaberite laenu- ja tagasiostutehinguid, väärtpaberistamist ja muid varipanganduse üksuseid.

Järgmised sammud

Sidusrühmadelt oodatakse arvamusi 1. juuniks 2012.

27. aprillil korraldatakse Brüsselis varipangandusalane konverents.

See aitab komisjonil kujundada seisukohta rahvusvahelisel tasandil ja teha otsuseid asjakohaste järelmeetmete kohta.

Vt ka MEMO/12/191

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar