Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Ανάληψη δράσης για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα: αποφυγή νέων εστιών κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Βρυξέλλες, - 19 Μαρτίου 2012 – Η ΕΕ βασίζεται στα διδάγματα της πείρας από την κρίση και εφαρμόζει φιλόδοξες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα γενικά και στον τραπεζικό τομέα ειδικότερα. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ισχυρότερου και υγιέστερου χρηματοπιστωτικού τομέα στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας. Ως ένα βαθμό, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα τρόπο επιτελεί σημαντικές λειτουργίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για παράδειγμα, δημιουργεί πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης και παρέχει στους επενδυτές εναλλακτικές λύσεις πέρα από τις τραπεζικές καταθέσεις. Ενδέχεται όμως να θέσει σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα λόγω της σώρευσης άγνωστων πηγών κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα και λόγω των ενδεχόμενων δευτερογενών συνεπειών που έχει ο σκιώδης τραπεζικό τομέα στον κανονικό τραπεζικό τομέα.

Σε απάντηση των εκκλήσεων της Διάσκεψης Κορυφής της Σεούλ το 2010 και των Καννών το 2011, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB/ΣΧΣ) ετοιμάζει συστάσεις για την επιτήρηση και τη ρύθμιση των εν λόγω οντοτήτων και δραστηριοτήτων. Με τη σημερινή διαβούλευση η οποία έχει τη μορφή Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στο υπό εξέλιξη έργο του ΣΧΣ.

Ο κ. Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, δήλωσε τα εξής: "Η ΕΕ έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως σε ό, τι αφορά την εφαρμογή φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, ιδίως για τις τράπεζες. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι η καταστρατήγηση των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων κανόνων από τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και οντότητες, με αποτέλεσμα τη σώρευση νέων πηγών κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τι ακριβώς είναι και πώς ενεργεί το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, ποια είναι η καταλληλότερη ρύθμιση και εποπτεία, και σε ποιο επίπεδο. Πρέπει να καταστούν σαφή όλα τα σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.»

Γενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα είναι «το σύστημα πιστωτικής διαμεσολάβησης που περιλαμβάνει οντότητες και δραστηριότητες εκτός του κανονικού τραπεζικού συστήματος». Στις πιθανές σκιώδεις τραπεζικές οντότητες και δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

  • Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) και άλλα είδη επενδυτικών κεφαλαίων ή προϊόντων με καταθετικά χαρακτηριστικά

  • Επενδυτικά κεφάλαια που παρέχουν πιστώσεις ή μοχλεύονται, περιλαμβανομένων των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (Exchange Traded Funds - ETFs) και των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (hedge funds)

  • Εταιρείες χρηματοδότησης και οντότητες τίτλων που παρέχουν πιστώσεις ή πιστωτικές εγγυήσεις, ή προβαίνουν σε αλλαγή ρευστότητας ή/και λήξης χωρίς να είναι ρυθμιζόμενες όπως οι τράπεζες

  • Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν ή εγγυώνται πιστωτικά προϊόντα, και

  • Τιτλοποίηση και δανεισμός τίτλων και συναλλαγές για συμφωνία επαναγοράς (repo).

Στη σημερινή Πράσινη Βίβλο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ ήδη αντιμετωπίζουν τις σκιώδεις τραπεζικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, τα εκτός ισολογισμού μέσα, όπως τα οχήματα ειδικού σκοπού, υπόκεινται σε έμμεση ρύθμιση μέσω του τραπεζικού τομέα. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (hedge funds) υπόκεινται στις ρυθμίσεις της οδηγίας για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, στην οποία διευθετείται σειρά θεμάτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Επίσης, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει επιπλέον εθνικούς κανόνες για την επιτήρηση των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων και δραστηριοτήτων που δεν καλύπτονται από ενωσιακούς κανόνες.

Αν και τα μέτρα αυτά ρυθμίζουν κατά κάποιο τρόπο τα θέματα σχετικά με τις οντότητες και δραστηριότητες σκιώδους τραπεζικής, πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος λόγω του της διαρκώς μεταβαλλόμενης φύσης του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και του βαθμού κατανόησής μας. Σε συντονισμό με το ΣΧΣ, τους οργανισμούς τυποποίησης και τις αντίστοιχες ενωσιακές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, στόχος των τρεχουσών εργασιών της Επιτροπής είναι να εξετάσει προσεκτικά τα υφιστάμενα μέτρα και να προτείνει την κατάλληλη προσέγγιση που να διασφαλίζει διεξοδική εποπτεία του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή διερευνά περαιτέρω τις επιλογές και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν σε πέντε καίριας σημασίας πεδία που αφορούν τον τραπεζικό τομέα, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τον δανεισμό τίτλων και τις συμφωνίες επαναγοράς, την τιτλοποίηση και άλλες δραστηριότητες του σκιώδους τραπεζικού τομέα.

Τα επόμενα βήματα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στη διαβούλευση μέχρι την 1η Ιουνίου 2012.

Στις 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες διάσκεψη με θέμα το σκιώδες τραπεζικό σύστημα.

Βασιζόμενη στο σύνολο αυτών των εργασιών η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τη θέση την οποία θα λάβει στη διεθνή σκηνή καθώς και θα αποφασίσει σχετικά με τις κατάλληλες ενέργειες που θα επακολουθήσουν.

Βλέπε επίσης MEMO/12/191

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Αρμόδιοι για επαφή :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar