Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Den parallelle banksektor: Stop for nye risikokilder i finanssektoren

Bruxelles, den 19. marts 2012 – For at sikre, at EU tager ved lære af alt, hvad der hændte under krisen, er man begyndt at gennemføre en ambitiøs reguleringsreform inden for finanssektoren generelt og inden for banksektoren i særdeleshed. Dette arbejde vil medvirke til at skabe en stærkere og sundere finanssektor til gavn for realøkonomien. Som led i disse reformer er tiden nu kommet til at gøre noget ved væksten i den udlånsvirksomhed, der foregår uden for den regulære banksektor, dvs. i den parallelle banksektor ("shadow banking"), som hidtil ikke har udgjort et centralt fokuspunkt på tilsynsområdet. Den parallelle banksektor udfylder på sin vis en vigtig plads i det finansielle system. For eksempel skaber den supplerende finansieringskilder og tilbyder investorerne alternativer til bankindskud. Den kan dog også udgøre en potentiel risiko for den finansielle stabilitet på lang sigt, fordi der opstår ukendte risikokilder i finanssektoren og potentielle afsmittende virkninger fra denne sektor til den regulære banksektor.

Som reaktion på opfordringerne fra G20 i Seoul i 2010 og i Cannes i 2011 er Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) i færd med at formulere henstillinger angående tilsynet med og reguleringen af disse enheder og deres aktiviteter. Med den høring, der er sat i gang i form af en grønbog, deltager Kommissionen aktivt i FSB's arbejde.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler i denne forbindelse: "Den Europæiske Union har udvist globalt lederskab ved at gennemføre ambitiøse reformer inden for finansiel regulering, især på bankområdet. Det, vi vil undgå, er, at finansielle aktiviteter og virksomheder omgår de eksisterende og planlagte regler og dermed skaber nye risikokilder i finanssektoren. Derfor skal vi forsøge bedre at forstå, hvad den parallelle banksektor rent faktisk er for en størrelse, og hvad den foretager sig, samt hvilken regulering og hvilket tilsyn der vil være passende og på hvilket niveau. Vi må kaste lys over alle dele af finanssektoren."

Baggrund

FSB definerer det parallelle banksystem som "det låneformidlingssystem, der involverer virksomheder og aktiviteter uden for det regulære banksystem". Som eksempler på virksomheder og aktiviteter i den parallelle banksektor kan nævnes følgende:

  • de såkaldte "money market funds" og andre typer investeringsfonde eller produkter, der har karakter af indlån

  • investeringsfonde, der yder lån eller er lånefinansierede, Exchange Traded Funds (EFT) og hedgefonde

  • finansieringsselskaber eller børsmæglerfirmaer, der tilbyder lån eller lånegarantier eller udfører likviditets- og/eller løbetidstransformationer uden at være reguleret på samme måde som banker

  • forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udbyder eller garanterer låneprodukter og

  • transaktioner i form af securitisation og værdipapirudlån og genkøbsaftaler (repo).

I grønbogen redegøres der for, hvordan de eksisterende og foreslåede foranstaltninger allerede tager hånd om aktiviteterne i den parallelle banksektor. For eksempel reguleres ikke-balanceførte medier såsom de såkaldte "special purpose vehicles" indirekte gennem banklovgivningen. Forvaltere af hedgefonde er direkte omfattet af direktivet om alternative investeringsfonde, der beskæftiger sig med en række spørgsmål vedrørende den parallelle banksektor. Nogle medlemsstater har desuden indført supplerende nationale regler om tilsynet med finansielle virksomheder og aktiviteter, der ikke er lovgivet om på EU-plan.

Skønt disse foranstaltninger har en vis effekt i forhold til den parallelle banksektor og dens aktiviteter, er der stadig meget at gøre som følge af den konstante udvikling inden for denne sektor og vores stigende kendskab til dens funktionsmåde. I samråd med FSB, de standardudstedende organisationer og de relevante tilsynsmyndigheder og regulerende myndigheder i EU tjener Kommissionens arbejde til nøje at gennemgå de eksisterende foranstaltninger og komme med forslag til, hvordan man bedst sikrer et komplet tilsyn med den parallelle banksektor. Dette arbejde skal kobles sammen med udformning af et passende regelsæt.

I denne kontekst er der fem centrale områder med relation til bankvirksomhed, kapitalforvaltning, værdipapirudlån og genkøbsaftaler, securitisation og andre enheder inden for den parallelle banksektor, hvor Kommissionen endnu ikke har afsluttet sine undersøgelser og taget stilling til, hvad der efterfølgende skal ske.

De næste skridt

Alle interesserede parter opfordres til at deltage i høringen før den 1. juni 2012.

Der vil blive afholdt en konference om "shadow banking" i Bruxelles den 27. april.

Alt dette arbejde skal hjælpe Kommissionen med at fastlægge den holdning, den vil indtage på den internationale scene, og bestemme, hvordan den bedst følger op på hele problematikken.

Se også MEMO/12/191

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar