Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Boj proti stínovému bankovnictví: zabránit vzniku nových zdrojů rizika ve finančním sektoru

Brusel 19. března 2012 – Na základě všech zkušeností získaných v průběhu krize provádí EU ambiciózní reformy právních předpisů ve finančním sektoru obecně, a zejména pak v bankovnictví. Přispěje tím k vytvoření silnějšího a zdravějšího finančního sektoru, který bude sloužit reálné ekonomice. V rámci těchto reforem nyní nastala vhodná doba zabývat se rostoucí oblastí nebankovních úvěrových činností neboli tzv. „stínovým bankovnictvím“, které až dosud nebylo v centru zvýšené pozornosti obezřetnostní regulace a dohledu. Ve finančním systému plní stínové bankovnictví do určité míry důležité funkce. Vytváří například další zdroje financování a nabízí investorům alternativy k bankovním vkladům. Může však také představovat potenciální hrozby pro dlouhodobou finanční stabilitu, protože se ve finančním sektoru kumulují neznámé zdroje rizika a hrozí, že se mohou přenést ze stínového do standardního bankovního sektoru.

Jako odpověď na výzvu z jednání skupiny G20 v Soulu v roce 2010 a v Cannes v roce 2011 vypracovává nyní Rada pro finanční stabilitu doporučení pro dohled nad těmito subjekty a jejich činnostmi a pro jejich regulaci. Dnešní konzultací v podobě zelené knihy se Komise aktivně zapojuje do právě probíhající činnosti Rady pro finanční stabilitu.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, k tomu uvedl: „Při provádění ambiciózních reforem v oblasti finanční regulace, zejména pro banky, prokázala Evropská unie globální vedoucí postavení. Nepřejeme si, aby činnosti a subjekty ve finančním sektoru obcházely stávající a plánovaná pravidla, což by umožnilo kumulaci nových zdrojů rizika ve finančním sektoru. Proto je třeba lépe pochopit, co stínové bankovnictví ve skutečnosti znamená a co dělá a jaká regulace a dohled se jeví jako odpovídající a na jaké úrovni. Musíme se zaměřit na všechny součásti finančního sektoru.“

Souvislosti

Podle definice Rady pro finanční stabilitu představuje stínové bankovnictví „systém zprostředkování úvěrů, který zahrnuje subjekty a činnosti mimo standardní bankovní systém“. Subjekty a činnostmi stínového bankovnictví mohou být:

  • fondy peněžního trhu a jiné typy investičních fondů nebo produkty, jež mají vlastnosti vkladů,

  • investiční fondy, které poskytují úvěry nebo využívají pákového efektu, včetně fondů obchodovaných na burze a hedgeových fondů,

  • finanční společnosti a subjekty cenných papírů poskytující úvěry nebo úvěrové záruky nebo provádějící transformaci likvidity a/nebo splatnosti, aniž by byly regulovány jako banky,

  • pojišťovny a zajišťovny vydávající nebo zaručující úvěrové produkty a

  • transakce v rámci sekuritizace, půjček cenných papírů a dohod o zpětném odkupu (repo).

Dnes zveřejněná zelená kniha uvádí, jak se stávající a navrhovaná opatření EU zabývají problémy stínového bankovnictví. Podrozvahové nástroje, jako jsou nástroje zvláštního určení, jsou například regulovány nepřímo pomocí bankovní regulace. Na správce hedgeových fondů se vztahuje přímá regulace prostřednictvím směrnice o správcích alternativních investičních fondů, která řeší řadu problémů stínového bankovnictví. Některé členské státy mají také další vnitrostátní pravidla pro dohled nad finančními subjekty a činnostmi, které nejsou regulovány na úrovni EU.

I když tato opatření částečně řeší problémy spojené se subjekty a činnostmi stínového bankovnictví, je třeba podniknout další kroky s ohledem na neustále se vyvíjející charakter stínového bankovnictví a naše porozumění této oblasti. Cílem aktuálního úsilí Komise je ve spolupráci s Radou pro finanční stabilitu, normotvornými orgány a příslušnými orgány dohledu a regulace EU důkladně přezkoumat stávající opatření a navrhnout vhodný přístup v zájmu zajištění komplexního dohledu nad stínovým bankovním systémem spolu s adekvátním rámcem právních předpisů.

V této souvislosti existuje pět klíčových oblastí týkajících se bankovnictví, správy aktiv, půjček cenných papírů a dohod o zpětném odkupu, sekuritizace a jiných subjektů stínového bankovnictví, kde Komise dále zkoumá možnosti a další kroky.

Další kroky

Zúčastněné strany se vyzývají, aby se zapojily do diskuse v rámci konzultace do 1. června 2012.

Dne 27. dubna se bude v Bruselu konat konference o stínovém bankovnictví.

Na základě těchto podnětů zaujme Komise postoj na mezinárodní scéně a rozhodne o vhodných následných opatření.

Viz také MEMO/12/191

Více informací:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar