Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen inleder ett påskyndat överträdelseförfarande mot Ungern om den ungerska centralbankens och dataskyddsmyndigheternas oberoende och åtgärder som påverkar rättsväsendet

Strasbourg, 17 januari 2012 – EU-kommissionen vidtar i dag rättsliga åtgärder mot Ungern. Åtgärderna avser ny lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet i enlighet med Ungerns nya författning. Efter flera kontakter med de ungerska myndigheterna om utkasten till den nya lagstiftningen, i synnerhet genom brev från kommissionens ordförande José Manuel Barroso, vice ordförande Viviane Reding (EU-kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap) och vice ordförande Olli Rehn (kommissionär för ekonomiska och monetära frågor samt euron), har kommissionen nu slutfört en detaljerad rättslig bedömning av den nya lagstiftning som antogs i början av januari. Enligt EU-kommissionen strider den ungerska lagstiftningen mot EU-lagstiftningen genom att hota oberoendet för landets centralbank och dataskyddsmyndigheter och genom de åtgärder som påverkar det ungerska rättsväsendet.

I dag beslutade kommissionen därför att sända tre formella underrättelser till Ungern, vilket är det första steget i EU:s överträdelseförfarande. Kommissionen beslutade också att ta upp ett antal relaterade frågor med de ungerska myndigheterna för att se om det kan krävas ytterligare åtgärder enligt EU-lagstiftningen. Detta gäller särskilt frågan om rättsväsendets oberoende. De ungerska myndigheterna har nu en månad på sig att svara på kommissionens frågor.

Liksom övriga medlemsländer måste Ungern enligt EU-fördragen garantera centralbankens och dataskyddsmyndighetens oberoende och likabehandling av domare, säger José Manuel Barroso. Kommissionen är fast besluten att vidta alla rättsliga åtgärder som är nödvändiga för att se till att EU-lagstiftningen följs.

–Redan i början av december, när jag först såg lagförslagen, framförde jag allvarliga juridiska invändningar mot de potentiella inskränkningarna av det ungerska rättsväsendets och den ungerska dataskyddsmyndighetens oberoende, säger Viviane Reding. Nu har lagarna antagits utan hänsyn till EU-kommissionens juridiska invändningar, och då är det kommissionens skyldighet enligt fördraget att se till att EU-lagstiftningen upprätthålls. Jag förväntar mig att de ungerska myndigheterna tar upp kommissionens juridiska invändningar omgående. Det enda sättet att åtgärda saken är att den berörda lagstiftningen ändras eller omedelbart upphävs.

–Centralbankens oberoende är en av fördragets hörnstenar, säger Olli Rehn. Regeringarna måste avhålla sig från att försöka påverka sina centralbanker, och vissa bestämmelser i den nya författningen strider mot dessa principer. Jag uppmanar den ungerska regeringen att garantera centralbankens fullständiga oberoende. Detta innebär att man måste se över all relevant lagstiftning, även författningen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna inleda formella förhandlingar om det finansiella stöd som begärts från EU och Internationella valutafonden.

De tre viktigaste rättsliga grunderna

Den nya ungerska lagstiftningen innebär också att 274 domare (även domare i högsta domstolen) tvingas gå i pension, vilket strider mot EU:s regler. Den ger också regeringen befogenheter över dataskyddsmyndigheten som strider mot EU-fördragen. Enligt EU-fördragen ska de nationella dataskyddsmyndigheterna vara oberoende (artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), artikel 8.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna), och samma sak gäller för den nationella centralbanken (artiklarna 130 och 127 i EUF-fördraget, artikel 14 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken). Ungerns centralbank tillhör Europeiska centralbankssystemet (ECBS), och den ungerska centralbankschefen har en plats i Europeiska centralbankens allmänna råd, som är ECB:s tredje beslutsfattande organ.

1) Centralbankens oberoende

EU-kommissionen har funnit flera överträdelser av primärlagstiftningen, i synnerhet artikel 130 i EUF-fördraget där det fastställs att centralbanken ska vara helt oberoende och artikel 127.4 i EUF-fördraget som föreskriver samråd med ECB om ”varje förslag till rättsregler inom Europeiska centralbankens behörighetsområde”

  • Enligt artikel 130 i EUF-fördraget ska ”varken Europeiska centralbanken eller någon nationell centralbank eller någon medlem av deras beslutande organ [ska] begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner, organ eller byråer, från medlemsländernas regeringar eller från något annat organ”.

  • Enligt artikel 127.4 i EUF-fördraget ska ”Europeiska centralbanken ska höras […] om varje förslag till rättsregler inom Europeiska centralbankens behörighetsområde”.

Man bryter också mot artikel 14.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken samt artikel 4 i rådets beslut (98/415/EG) om nationella myndigheters samråd med Europeiska centralbanken rörande förslag till rättsregler. Kommissionen har bett de ungerska myndigheterna om klargöranden på flera punkter.

De överträdelser som anges i den formella underrättelsen rör både MNB-lagen (Magyar Nemzeti Bank) och den nya författningen.

Enligt MNB-lagen kan ministern delta direkt i det monetära rådet. Detta ger regeringen en möjlighet att påverka MNB inifrån. Dessutom måste dagordningen till MNB-möten i förväg sändas till regeringen, vilket begränsar möjligheten att hålla konfidentiella diskussionen.

Systemet för ersättning till centralbankens chef ändras också igen med omedelbar verkan för den sittande chefen, trots att sådana ändringar enbart borde få tillämpas när en ny mandatperiod inleds, för att garantera att lönen inte utnyttjas som ett sätt att sätta press på MNB. Slutligen måste chefen och ledamöterna i det monetära rådet svära en ed (om trohet till landet och dess intressen), vars text är problematisk med tanke på att MNB-chefen också sitter i ECB:s allmänna råd.

EU-kommissionen anser att reglerna om uppsägning av MNB-chefen och ledamöterna i det monetära rådet är tveksamma, eftersom de öppnar för politisk inblandning (t.o.m. parlamentet kan föreslå att en ledamot i det monetära rådet ska avskedas) och maktmissbruk. De täta ändringarna av MNB:s institutionella ram ger också upphov till frågetecken, t.ex. om ökningen av antalet ledamöter i det monetära rådet och möjligheten att öka antalet biträdande chefer, utan hänsyn till MNB:s behov.

En författningsbestämmelse omfattar också en eventuell sammanslagning av MNB och finansinspektionen. Sammanslagningen är visserligen inget problem i sig, men MNB-chefen skulle bara bli en vice ordförande i den nya strukturen, vilket strukturellt sett skulle inkräkta på MNB-chefens oberoende.

2) Rättsväsendets oberoende

Överträdelseförfarandet om rättsväsendet fokuserar på den nya pensionsåldern för domare och åklagare och är kopplat till Ungerns beslut att sänka den obligatoriska pensionsåldern för domare, åklagare och notarier från 70 år till den allmänna pensionsåldern (62 år) från och med den 1 januari 2012.

EU:s bestämmelser om likabehandling (direktiv 2000/78/EG) förbjuder åldersdiskriminering på arbetsplatser. Enligt EU-domstolens rättspraxis krävs objektiva och proportionerliga grunder om en regering beslutar sig för att sänka pensionsåldern för en viss grupp personer och inte för andra. Denna princip bekräftads när EU-domstolen den 13 september 2011 fastställde att det utgör åldersdiskriminering om piloter förbjuds att arbeta efter 60 års ålder.

I Ungerns fall har kommissionen inte funnit några objektiva grunder för att behandla domare och åklagare annorlunda än andra grupper, särskilt som pensionsåldrarna i Europa successivt höjs och inte sänks. Situationen är särskilt tveksam ur rättslig synvinkel med tanke på att regeringen redan har meddelat kommissionen att den avser att höja den allmänna pensionsåldern till 65 år.

När det gäller frågan om rättsväsendets oberoende begär kommissionen också ytterligare upplysningar från Ungern om ny lagstiftning om domstolsväsendets organisation. Enligt denna lag koncentreras befogenheter avseende domstolarnas verksamhet, personal, budget och fördelningen av ärenden till chefen för det nya nationella domarämbetet. Det kollegiala beslutsfattandet om domstolarnas verksamhet försvinner helt och det finns inga andra skyddsmekanismer. En enda person fattar själv alla viktiga beslut om domstolsväsendet, även om utnämningen av domare. Dessutom avbröt man i slutet av 2011 i förtid mandatet för den f.d. ordföranden för högsta domstolen, som i juni 2009 hade valts för en sexårsperiod. Däremot får andra tidigare domare i högsta domstolen fortsätta sina mandat som domare i den nya curian, som har ersatt högsta domstolen. EU-kommissionen förväntar sig detaljerade svar från de ungerska myndigheterna för att kunna ta ställning till om ytterligare överträdelseförfaranden behövs.

3) Oberoendet för tillsynsmyndigheten för dataskydd

Ärendet om tillsynsmyndigheten för dataskydd är kopplat till det beslut som Ungern nyligen fattade om att inrätta en ny nationell myndighet för dataskydd, som från och med den 1 januari 2012 ska ersätta den nuvarande datskyddskommissionären. Till följd av detta kommer den sexåriga mandatperioden för den nuvarande dataskyddskommissionären, som utsågs 2008, att avbrytas i förtid. Det finns inga interimsåtgärder fram tills den nuvarande kommissionärens mandatperiod tar slut 2014. De nya bestämmelserna gör det också möjligt för premiärministern och presidenten att avsätta den nya datatillsynsmannen på godtyckliga grunder.

Oberoendet för tillsynsmyndigheterna för dataskydd garanteras enligt artikel 16 i EUF-fördraget och artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Enligt EU:s bestämmelser om dataskydd (direktiv 95/46/EG) är medlemsländerna också skyldiga att inrätta ett tillsynsorgan för att övervaka tillämpningen av direktivet, och detta organ ska utöva sina uppgifter på ett fullständigt oberoende sätt. Detta har bekräftats av EU-domstolen. I ett mål som rörde Tyskland (C-518/07 av den 9 mars 2010) underströk domstolen att tillsynsmyndigheterna inom området för skydd av personuppgifter inte ska kunna påverkas utifrån. Detta innefattar direkt eller indirekt påverkan från staten. Domstolen fastställde att själva risken för politisk påverkan genom statlig kontroll räcker för att hindra tillsynsmyndigheten från att utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt.

Bakgrund

EU-kommissionen åtog sig 2011 att uppmärksamt följa utvecklingen avseende Ungerns nya författning efter att flera invändningar uttryckts av Europarådet, ledamöter i Europaparlamentet och andra. De senaste månaderna har kommissionen haft täta kontakter med de ungerska myndigheterna om utkasten till s.k. kardinallagar som genomför författningen. Kommissionen har ifrågasatt dessa lagars förenlighet med EU-lagstiftningen på flera punkter (se Memo/12/9). Ordförande Barroso och de vice ordförandena Reding och Rehn sände i december skrivelser till Ungern där de gav uttryck för sina invändningar. Vice ordförande Neelie Kroes har också vid upprepade tillfällen varit i kontakt med de ungerska myndigheterna under 2011. Redan i januari 2011 ingrep kommissionen för att ändra fyra aspekter av den ungerska medialagen som inte var förenliga med EU-lagstiftningen.

Mer information

Webbplats för kommissionens ordförande José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/president

Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

Webbplats för Olli Rehn, kommissionär för ekonomiska och monetära frågor samt euron:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

Se även: MEM0/12/12

Kontaktpersoner :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Cezary Lewanowicz (+32 2 298 05 09)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar