Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija pradeda paspartintą pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš Vengriją dėl apribotos jos centrinio banko ir duomenų apsaugos institucijos nepriklausomybės ir teisminėms institucijoms taikomų priemonių

Strasbūras, 2012 m. sausio 17 d. Šiandien Europos Komisija pradėjo teisinius veiksmus prieš Vengriją dėl naujų teisės aktų, įsigaliojusių metų pradžioje pagal naująją Vengrijos konstituciją. Europos Komisija ne kartą keitėsi nuomonėmis su Vengrijos valdžios institucijomis (paminėtini Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso, pirmininko pavaduotojos Viviane Reding (už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė) ir pirmininko pavaduotojo Olli Rehno (už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą atsakingas Komisijos narys) raštai) dėl naujų teisės aktų projektų ir ką tik užbaigė išsamų sausio mėn. pradžioje priimtų naujų teisės aktų teisinį vertinimą. Komisijos nuomone, Vengrijos teisės aktai, kuriais ribojama šalies centrinio banko ir duomenų apsaugos institucijos nepriklausomybė ir taikomos priemonės šalies teisminėms institucijoms, prieštarauja ES teisei.

Todėl šiandien Komisija nutarė išsiųsti Vengrijai tris oficialius įspėjimo raštus – t. y. pradėti ES pažeidimų nagrinėjimo proceso pirmąjį etapą – ir svarstyti kitas su Vengrijos valdžios institucijomis susijusias problemas, siekiant nustatyti, ar yra pagrindo tolesniems veiksmams pagal ES teisę, visų pirma teisminių institucijų nepriklausomybės atžvilgiu. Vengrijos valdžios institucijos turi parengti atsakymą į Komisijos klausimus per vieną mėnesį.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Kaip ir kitos valstybės narės, Vengrija pagal ES sutartis yra įsipareigojusi užtikrinti savo Nacionalinio centrinio banko ir Duomenų apsaugos institucijos nepriklausomybę ir savo teisėjų nediskriminavimą. Komisija pasiryžusi imtis visų teisinių priemonių, kad užtikrintų Europos Sąjungos teisės aktų laikymąsi.“

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding sakė: „Jau pirmąsyk išvydusi įstatymų projektus gruodžio mėn. pradžioje, aš išsakiau rimtų teisinių abejonių dėl galimų Vengrijos teisminių institucijų ir Vengrijos duomenų apsaugos institucijos nepriklausomybės pažeidimų. Kadangi šie įstatymai priimti neatsižvelgus į Komisijos teisines abejones, Komisijai metas imtis ES sutarčių sergėtojos vaidmens ir užtikrinti ES teisės aktų laikymąsi. Tikiuosi, kad Vengrijos valdžios institucijos skubiai sureaguos į Komisijos teisines abejones. Komisiją tenkins tik realūs minėtų teisės aktų pakeitimai arba nedelsiamas jų galiojimo sustabdymas.“

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą atsakingas Komisijos narys Olli Rehnas sakė: „Centrinio banko nepriklausomybė – vienas iš Sutarties kertinių akmenų. Vyriausybės privalo atsisakyti bandymų daryti įtaką centriniam bankui. Naujuoju MNB įstatymu ir tam tikromis naujosios konstitucijos nuostatomis šie principai pažeidžiami. Raginu Vengrijos vyriausybę užtikrinti visišką centrinio banko nepriklausomybę. Tam reikės peržiūrėti visus atitinkamus teisės aktus, įskaitant konstituciją. Tai turi būti atlikta prieš pradedant oficialias derybas dėl prašomos ES ir TVF pagalbos.“

Trys pagrindinės teisinės priežastys

Vadovaujantis naujaisiais Vengrijos teisės aktais ir pažeidžiant ES taisykles, priverstinai į pensiją išleidžiami 274 teisėjai (įskaitant Aukščiausiojo Teismo teisėjus). Be to, vyriausybei taip pat suteikiami įgaliojimai daryti įtaką duomenų apsaugos institucijai, o tai prieštarauja ES sutartims, kuriomis nustatoma nacionalinių duomenų apsaugos institucijų nepriklausomybė (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnis, Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 3 dalis) ir nacionalinių centrinių bankų nepriklausomybė (SESV 130 ir 127 straipsniai, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 14 straipsnis). Vengrijos centrinis bankas yra Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalis, o Vengrijos centrinio banko valdytojas yra Europos centrinio banko Bendrosios tarybos – trečio ECB politiką formuojančio organo – narys.

1) Nacionalinio centrinio banko nepriklausomybė

Komisija nustatė keletą pirminės teisės pažeidimų, visų pirma SESV 130 straipsnio, kuriame numatoma visiška centrinio banko nepriklausomybė, ir SESV 127 straipsnio 4 dalies, kurioje įpareigojama konsultuotis su ECB „dėl bet kurio siūlomo Sąjungos akto, priklausančio jo kompetencijai“, pažeidimus.

  • SESV 130 straipsnyje nustatyta, kad „nei Europos centrinis bankas, nei nacionalinis centrinis bankas [...] nesiekia gauti ar nepriima jokių Bendrijos institucijų, [...] valstybių narių vyriausybių ar bet kurio kito subjekto nurodymų“.

  • SESV 127 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „su Europos centriniu banku konsultuoja[ma]si [...] dėl bet kurio siūlomo Sąjungos akto, priklausančio jo kompetencijai“.

Be to, pažeistos Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 14 straipsnio 2 dalies nuostatos ir Tarybos sprendimo (98/415/EB) 4 straipsnio nuostatos dėl konsultavimosi laiku su ECB. Komisija paragino Vengrijos valdžios įstaigas pateikti keleto dalykų paaiškinimus.

Oficialiame įspėjimo rašte nurodomi pažeidimai yra susiję tiek su MNB įstatymu („Magyar Nemzeti Bank“), tiek ir su naująja konstitucija.

Pagal MNB įstatymą ministras gali tiesiogiai dalyvauti Pinigų reikalų valdybos susirinkimuose ir tai leidžia vyriausybei daryti įtaką MNB, dalyvaujant jos veikloje. Taip pat ir MNB susirinkimų darbotvarkė turi būti iš anksto siunčiama vyriausybei, taip atimant galimybę rengti konfidencialius svarstymus. Be to, pakeista valdytojo darbo užmokesčio sistema iškart įsigalioja dabartiniam valdytojui, o turėtų būti pradėta taikyti tik nuo naujos kadencijos, taip išvengiant spaudimo MNB pasinaudojant darbo užmokesčiu. Galiausiai, valdytojas ir Pinigų reikalų valdybos nariai turi duoti priesaiką (ištikimai vykdyti savo pareigas šalies ir jos interesų labui), kurios tekstas kelia abejonių, nes MNB valdytojas taip pat yra ir Europos centrinio banko Bendrosios tarybos narys.

Komisijai abejonių kelia valdytojo ir Pinigų reikalų valdybos narių atleidimo taisyklės, kurios gali sudaryti sąlygas politiniam įsikišimui (net Parlamentas gali siūlyti atleisti Pinigų reikalų valdybos narį) ir piktnaudžiavimui. Dažni MNB institucinės struktūros pakeitimai – pavyzdžiui, Pinigų reikalų valdybos narių skaičiaus didinimas, kartu suteikiant galimybę didinti valdytojo pavaduotojų skaičių, deramai neatsižvelgiant į MNB poreikius – taip pat kelia abejonių.

Be to, konstitucine nuostata nustatomas galimas MNB ir finansų priežiūros institucijos susijungimas. Nors pats susijungimas problemų nekelia, MNB valdytojas taptų eiliniu naujos struktūros pirmininko pavaduotoju ir struktūrine prasme prarastų visišką nepriklausomybę.

2) Teisminių institucijų nepriklausomybė

Pažeidimų nagrinėjimo procedūra dėl teisminių institucijų pradėta dėl naujo teisėjams ir prokurorams taikomo pensinio amžiaus reikalavimo, susijusio su Vengrijos sprendimu nuo 2012 m. sausio 1 d. sumažinti privalomo išėjimo į pensiją amžiaus ribą teisėjams, prokurorams ir notarams nuo 70 iki 62 metų (visuotinis pensinis amžius).

ES taisyklėmis dėl vienodo požiūrio užimtumo srityje (Direktyva 2000/78/EB) draudžiama diskriminacija dėl amžiaus darbo vietoje. Remiantis ES Teisingumo Teismo teismine praktika, vyriausybė, norinti sumažinti vienos kurios žmonių grupės pensinį amžių, privalo turėti tam objektyvų ir proporcingą pateisinimą. Šis principas įtvirtintas 2011 m. rugsėjo 13 d. Teismo sprendime, kuriame draudimas dirbti vyresniems nei 60 metų oro linijų pilotams vertinamas kaip diskriminacija dėl amžiaus.

Vengrijos atveju Komisija kitokiam teisėjų ir prokurorų vertinimui nerado jokio objektyvaus pateisinimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu pensinis amžius visoje Europoje yra ne mažinamas, o palaipsniui didinamas. Padėtį teisiškai komplikuoja ir tai, kad vyriausybė jau pranešė Komisijai ketinanti didinti visuotinį pensinį amžių iki 65 metų.

Teisminių institucijų nepriklausomybės atžvilgiu Komisija prašo Vengrijos pateikti daugiau informacijos apie naujus teisės aktus, susijusius su teismų struktūra. Pagal įstatymus naujo Nacionalinio teismų biuro pirmininkui suteikiami visi įgaliojimai, susiję su teismų, žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir bylų skirstymo operacijų valdymu. Sprendimai dėl teismų ir kitų tinkamų apsaugos struktūrų operacijų valdymo daugiau nebus priimami kolegialiai. Dabar visus svarbius sprendimus dėl teisminių institucijų, įskaitant teisėjų skyrimą, priima vienas asmuo. Be to, 2011 m. pabaigoje pirma laiko nutraukta buvusio Aukščiausiojo Teismo pirmininko, išrinkto šešeriems metams 2009 m. birželio mėn., kadencija. Tačiau buvę Aukščiausiojo Teismo teisėjai tęsia savo kadencijas kaip naujosios Kurijos, pakeitusios Aukščiausiąjį Teismą, teisėjai. Komisija laukia išsamių Vengrijos valdžios institucijų atsakymų, padėsiančių nuspręsti, ar reikia tęsti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą.

3) Duomenų apsaugos priežiūros institucijos nepriklausomybė

Pažeidimų nagrinėjimo procedūra dėl duomenų apsaugos kontrolieriaus pradėta dėl neseniai priimto Vengrijos sprendimo nuo 2012 m. sausio 1 d. vietoj dabartinio Duomenų apsaugos kontrolieriaus biuro įsteigti naują Nacionalinę duomenų apsaugos agentūrą. Dėl to pirma laiko bus atleistas 2008 m. šešerių metų kadencijai paskirtas duomenų apsaugos kontrolierius. Nenumatyta jokių laikinų priemonių iki dabartinio kontrolieriaus kadencijos pabaigos 2014 m. Be to, naujomis taisyklėmis taip pat suteikiama galimybė ministrui pirmininkui ir Prezidentui be objektyvių priežasčių atleisti naują kontrolierių.

Duomenų apsaugos kontrolierių nepriklausomybė užtikrinama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį ir Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį. Be to, pagal ES duomenų apsaugos taisykles (Direktyva 95/46/EB) valstybės narės įpareigotos įsteigti visiškai nepriklausomą priežiūros instituciją, turinčią stebėti direktyvos taikymą. Tai patvirtino Teisingumo Teismas. Savo sprendime dėl Vokietijos (2010 m. kovo 9 d. sprendimas byloje C-518/07) Teisingumo Teismas pabrėžė, kad duomenų apsaugos institucijos turi veikti visiškai nepriklausomai nuo išorės įtakos, įskaitant tiesioginę ir netiesioginę valstybės įtaką. Teismas nusprendė, kad priežiūros institucijai nepriklausomai atlikti savo funkcijas trukdo vien politinės įtakos pavojus, kurį kelia valstybės vykdoma kontrolė.

Pagrindiniai faktai

Europos Tarybai, Europos Parlamento nariams ir kitiems išreiškus savo susirūpinimą, 2011 m. Europos Komisija įsipareigojo atidžiai stebėti įvykius, susijusius su naująja Vengrijos konstitucija. Per pastaruosius mėnesius Komisija palaikė glaudžius ryšius su Vengrijos valdžios institucijomis, šioms rengiant pagrindinių įstatymų, kuriais įgyvendinama konstitucija, projektus. Komisija išreiškė didelį susirūpinimą dėl šių įstatymų atitikties ES teisei (žr. MEMO/12/9). Gruodžio mėn. Komisijos Pirmininkas Barroso ir pirmininko pavaduotojai V. Reding ir O. Rehnas nusiuntė laiškus, kuriuose reiškiamas šis susirūpinimas. Be to, visus 2011 metus pirmininko pavaduotoja N. Kroes nuolat palaikė ryšius su Vengrijos valdžios institucijomis. 2011 m. sausio mėn. Komisijai jau teko įsikišti dėl Vengrijos Žiniasklaidos įstatymo, pažeidžiančio ES teisę, keturių aspektų pataisymo.

Daugiau informacijos

Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso interneto svetainė

http://ec.europa.eu/president

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą atsakingo Komisijos nario ir pirmininko pavaduotojo Olli Rehno interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

Taip pat žr. MEM0/12/12

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Cezary Lewanowicz, tel. +32 2 298 05 09

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Amadeu Altafaj Tardio, tel. +32 2 295 26 58

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24


Side Bar