Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio käynnistää Unkaria vastaan nopeutetun rikkomusmenettelyn maan keskuspankin ja tietosuojaviranomaisten riippumattomuuden sekä oikeuslaitokseen vaikuttavien toimenpiteiden vuoksi

Strasbourg, 17.1.2012 – Euroopan komissio on tänään aloittanut oikeustoimet Unkaria vastaan, sillä Unkarissa on tämän vuoden alusta tullut voimaan maan uuteen perustuslakiin pohjautuvaa uutta lainsäädäntöä. Unkarin viranomaisten kanssa on vaihdettu useaan otteeseen näkemyksiä lainsäädäntöluonnoksista. Kirjeitä ovat lähettäneet erityisesti puheenjohtaja José Manuel Barroso, varapuheenjohtaja Viviane Reding (oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari) ja varapuheenjohtaja Olli Rehn (talous- ja raha-asioista ja eurosta vastaava EU-komissaari). Komissio on nyt saanut päätökseen perusteellisen oikeudellisen analyysin tammikuun alussa hyväksytystä uudesta lainsäädännöstä. Komissio katsoo, että Unkarin lainsäädäntö on ristiriidassa EU:n oikeuden kanssa, koska se asettaa maan keskuspankin ja tietosuojaviranomaisten riippumattomuuden kyseenalaiseksi ja maassa on toteutettu oikeuslaitokseen vaikuttavia toimenpiteitä.

Komissio on sen vuoksi tänään päättänyt osoittaa Unkarille kolme virallista ilmoitusta. Kyseessä on ensimmäinen vaihe EU:ssa sovelletussa rikkomusmenettelyssä. Lisäksi komissio aikoo keskustalla muistakin asiaan liittyvistä seikoista Unkarin viranomaisten kanssa määritelläkseen, tarvitaanko muita EU:n oikeuden mukaisia toimia erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuden suhteen. Unkarin viranomaisilla on nyt yksi kuukausi aikaa vastata komission ilmoituksiin.

EU:n perussopimukset velvoittavat Unkarin, kuten kaikki jäsenvaltiot, takamaan keskuspankkinsa ja tietosuojaviranomaisensa riippumattomuuden sekä tuomareidensa syrjimättömyyden”, totesi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Komissio toteuttaa määrätietoisesti kaikki mahdolliset oikeudelliset toimet varmistaakseen, että Euroopan unionin lainsäädäntöä noudatetaan”, hän jatkoi.

”Jo heti kun näin lainsäädäntöluonnokset joulukuun alussa, toin esille vakavia oikeudellisia huolenaiheita, jotka liittyvät Unkarin oikeuslaitoksen ja tietosuojaviranomaisen riippumattomuuden mahdollisiin loukkauksiin”, totesi oikeusasioista vastaava EU-komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Nyt kun lainsäädäntö on hyväksytty, eikä komission oikeudellisia huolenaiheita ole otettu huomioon, komission vastuulla on perussopimusten valvojana varmistaa, että EU:n oikeutta noudatetaan. Odotan, että Unkarin viranomaiset ratkaisevat komission oikeudelliset huolenaiheet nopeasti. Ne poistuvat ainoastaan, jos asianomaista lainsäädäntöä muutetaan tai sen soveltaminen keskeytetään viipymättä”, hän jatkoi.

”Keskuspankin riippumattomuus on yksi perussopimuksen kulmakiviä”, totesi talous- ja raha-asioista ja eurosta vastaava varapuheenjohtaja Olli Rehn. ”Hallitusten on pidättäydyttävä yrityksistä vaikuttaa kansalliseen keskuspankkiin. Unkarin keskuspankkia koskeva uusi laki ja tietyt uuden perustuslain määräykset ovat näiden periaatteiden vastaisia. Kehotan Unkarin hallitusta varmistamaan keskuspankin täydellisen riippumattomuuden. Tämä merkitsee kaiken asianomaisen lainsäädännön, myös perustuslain, uudelleentarkastelua. Tämä asia on ratkaistava ennen kuin voimme aloittaa viralliset neuvottelut pyydetystä EU:n/IMF:n rahoitustuesta”, hän lisäsi.

Kolme keskeistä oikeudellista perustaa

Unkarin uuden lainsäädännön nojalla pakotetaan eläkkeelle 274 tuomaria (myös korkeimman oikeuden tuomareita) EU:n sääntöjen vastaisesti. Hallitus myös saa tietosuojaviranomaisen suhteen valtuuksia, jotka ovat EU:n perussopimusten vastaisia. Perussopimuksissa edellytetään tietosuojaviranomaisten riippumattomuutta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 16 artikla ja perusoikeuskirjan 8 artiklan 3 kohta) ja kansallisen keskuspankin riippumattomuutta (SEUT-sopimuksen 130 ja 127 artikla sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 14 artikla). Unkarin keskuspankki on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ), ja Unkarin keskuspankin pääjohtajalla on paikka Euroopan keskuspankin yleisneuvostossa, joka on EKP:n kolmas päätöksentekoelin.

1) Kansallisen keskuspankin riippumattomuus

Komissio on havainnut useita primaarioikeuden rikkomisia. Erityisesti tämä koskee SEUT-sopimuksen 130 artiklaa, jossa määrätään keskuspankin täydellisestä riippumattomuudesta, ja SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaa, jossa vaaditaan, että Euroopan keskuspankkia (EKP) kuullaan ”suunnitelmista lainsäädännöksi Euroopan keskuspankin toimivaltaan kuuluvilla aloilla”.

  • SEUT-sopimuksen 130 artiklan mukaan ”Euroopan keskuspankki tai kansallinen keskuspankki … ei pyydä eikä ota ohjeita unionin toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta eikä miltään muultakaan taholta”.

  • SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan mukaan ”Euroopan keskuspankkia kuullaan […] suunnitelmista lainsäädännöksi Euroopan keskuspankin toimivaltaan kuuluvilla aloilla”.

Unkari ei ole myöskään noudattanut Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 14 artiklan 2 kohtaa eikä EKP:n oikea-aikaista kuulemista koskevaa neuvoston päätöksen 98/415/EY 4 artiklaa. Komissio on pyytänyt Unkarin viranomaisilta selvennyksiä useista seikoista.

Virallisissa ilmoituksissa esille tuodut rikkomiset koskevat sekä lakia kansallisesta keskuspankista (Magyar Nemzeti Bank) että uutta perustuslakia.

Keskuspankkia koskevan lain mukaan ministeri voi osallistua rahaneuvoston kokouksiin suoraan, mikä tarjoaa hallitukselle mahdollisuuden vaikuttaa keskuspankkiin sisältä käsin. Keskuspankin kokousten esityslista on samoin lähetettävä hallitukselle etukäteen, mikä estää keskuspankkia käymästä luottamuksellisia keskusteluja. Pääjohtajan palkka- ja palkkiojärjestelmään tehdään lisäksi muutoksia, joita sovelletaan virassa olevaan pääjohtajaan heti, vaikka niitä tulisi soveltaa vasta uudesta toimikaudesta lähtien, jottei palkka-asioilla voitaisi painostaa keskuspankkia. Pääjohtajan ja rahaneuvoston jäsenten on lisäksi vannottava vala (uskollisuudesta maata ja sen etuja kohtaan), jonka sisältö on ongelmallinen, koska kansallisen keskuspankin pääjohtaja on myös Euroopan keskuspankin yleisneuvoston jäsen.

Komissio suhtautuu epäillen pääjohtajan ja rahaneuvoston jäsenten erottamista koskeviin sääntöihin, sillä ne mahdollistavat poliittisen asioihin puuttumisen (myös parlamentti voi ehdottaa rahaneuvoston jäsenen erottamista) ja väärinkäytön. Keskuspankin institutionaalisen kehykseen tiheään tehdyt muutokset herättävät myös epäilyksiä, sillä esimerkiksi rahaneuvoston jäsenten määrää on lisätty ja samalla on määrätty mahdollisuudesta lisätä varapääjohtajien määrää ottamatta keskuspankin tarpeita asianmukaisesti huomioon.

Lisäksi perutuslailla mahdollistetaan kansallisen keskuspankin sulauttaminen finanssialan valvontaviranomaisen kanssa. Vaikka sulauttaminen ei sinällään ole ongelma, keskuspankin pääjohtajasta tulisi uudessa rakenteessa pelkkä varapääjohtaja, mikä kaventaisi rakenteellisesti hänen riippumattomuuttaan.

2) Oikeuslaitoksen riippumattomuus

Oikeuslaitosta koskevassa rikkomusasiassa keskitytään tuomareiden ja syyttäjien uuteen eläkeikään. Sen taustalla on Unkarin päätös alentaa tuomareiden, syyttäjien ja julkisten notaareiden pakollinen eläkeikä 70 vuodesta yleiseen vanhuuseläkeikään eli 62 vuoteen 1. päivästä tammikuuta 2012.

Yhdenvertaista kohtelua työpaikalla koskevissa EU:n säännöissä (direktiivi 2000/78/EY) kielletään ikään perustuva syrjintä. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on esitettävä objektiiviset ja oikeasuhteiset perusteet, jos hallitus päättää alentaa jonkin ryhmän, muttei muiden, eläkeikää. Tämä periaate sai uudelleen vahvistuksen, kun tuomioistuin katsoi 13. syyskuuta 2011, että liikennelentäjien työnteon kieltäminen 60 ikävuoden jälkeen on ikään perustuvaa syrjintää.

Unkarin tapauksessa komissio ei ole löytänyt objektiivisia perusteita sille, että tuomareita ja syyttäjiä kohdellaan eri tavalla kuin muita ryhmiä, erityisesti ajankohtana, jona eläkeikää nostetaan asteittain – eikä alenneta – eri puolilla Eurooppaa. Tilanteesta tekee oikeudellisesti vielä kyseenalaisemman se, että hallitus on jo ilmoittanut komissiolle, että se aikoo nostaa yleisen vanhuuseläkeiän 65 vuoteen.

Oikeuslaitoksen riippumattomuuden osalta komissio myös haluaa Unkarilta lisätietoja tuomioistuinten organisointia koskevasta uudesta lainsäädännöstä. Uuden lain mukaan uuden kansallisen oikeudellisen viraston (Országos Bírósági Hivatal) pääjohtajalle keskitetään toimivalta, joka liittyy tuomioistuinten operatiiviseen hallintoon, henkilöresursseihin, talousarvioon ja asioiden osoittamiseen eri tuomioistuimille. Tuomioistuinten operatiiviseen hallintoon ei enää sovelleta kollegista päätöksentekoa eikä muita tarkoituksenmukaisia suojatoimenpiteitä. Vastedes yksi ainoa henkilö tekee kaikki oikeuslaitokseen liittyvät tärkeät päätökset, mukaan lukien tuomareiden nimittäminen. Lisäksi korkeimman oikeuden aiemman presidentin toimi lakkautettiin ennenaikaisesti vuoden 2011 lopussa. Korkeimman oikeuden presidentti oli valittu kuudeksi vuodeksi kesäkuussa 2009. Sitä vastoin korkeimman oikeuden muut entiset tuomarit jatkavat korkeimman oikeuden korvaavan uuden ”Kúrian” tuomareina. Komissio odottaa Unkarin viranomaisten toimittavan näistä seikoista yksityiskohtaiset tiedot päättääkseen, tarvitaanko uusia rikkomusmenettelyjä.

3) Tietosuojaviranomaisen riippumattomuus

Tietosuojavaltuutettua koskevan asian taustalla on Unkarin hiljattainen päätös perustaa uusi kansallinen tietosuojavirasto, joka korvaa nykyisen tietosuojavaltuutetun toimiston 1. päivästä tammikuuta 2012. Nykyisen tietosuojavaltuutetun kuusivuotinen toimikausi päättyy tämän seurauksena ennenaikaisesti. Tietosuojavaltuutettu valittiin vuonna 2008. Väliaikaisia toimenpiteitä ei toteuteta odotettaessa, että nykyisen tietosuojavaltuutetun toimi lakkautetaan vuonna 2014. Uudet säännöt myös antavat pääministerille ja presidentille mahdollisuuden erottaa uusi tietosuojavaltuutettu mielivaltaisin perustein.

Tietosuojavaltuutettujen riippumattomuus varmistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa ja perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Lisäksi EU:n tietosuojasäännöissä (direktiivi 95/46/EY) edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat täysin riippumattoman valvontaelimen valvomaan direktiivin soveltamista. Unionin tuomioistuin on vahvistanut tämän. Saksaa koskevassa asiassa (C-518/07, 9.3.2010) antamassaan tuomiossa tuomioistuin korosti, että tietosuojaa valvovien viranomaisten on oltava suojattuna kaikelta ulkopuoliselta vaikuttamiselta, myös suoralta tai välilliseltä vaikuttamiselta valtion taholta. Tuomioistuimen mukaan pelkästään riski siitä, että valtion valvovat viranomaiset voivat vaikuttaa poliittisesti valvontaviranomaisten tehtäviin, riittää estämään sen, että viimeksi mainitut voisivat suorittaa tehtävänsä itsenäisesti.

Tausta

Euroopan komissio sitoutui vuonna 2011 seuraamaan tiiviisti Unkarin uuden perustuslain laatimista, sillä Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentin jäsenet ja muut tahot olivat ilmaisseet huolestumisensa asiasta. Viime kuukausina komissio on ollut useaan otteeseen tiiviissä yhteydessä Unkarin viranomaisiin perustuslain täytäntöönpanolaeista esitettyjen luonnosten osalta. Komissio on tuonut esille useita huolenaiheita sen suhteen, ovatko nämä lait EU:n oikeuden mukaisia (ks. Memo/12/9). Puheenjohtaja Barroso sekä varapuheenjohtajat Reding ja Rehn lähettivät Unkarille joulukuussa kirjeet, joissa tämä huolestuminen tuotiin esille. Lisäksi varapuheenjohtaja Neelie Kroes oli vuonna 2011 toistuvasti yhteydessä Unkarin viranomaisiin. Komissio joutui jo tammikuussa 2011 toteuttamaan toimia, jotta saatiin muutettua neljää näkökohtaa Unkarin medialaissa, joka ei noudattanut EU:n oikeutta.

Lisätietoja

Puheenjohtaja José Manuel Barroson kotisivut:

http://ec.europa.eu/president

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivut:

http://ec.europa.eu/reding

Talousasioista ja eurosta vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Olli Rehnin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

Katso myös: MEM0/12/12

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Cezary Lewanowicz (+32 2 298 05 09)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar