Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen iværksætter en fremskyndet traktatbrudsprocedure mod Ungarn om nationalbankens og datamyndighedernes uafhængighed og om foranstaltninger, der berører retsvæsenet

Strasbourg, den 17. januar 2012 – Kommissionen har i dag indledt en traktatbrudssag mod Ungarn på grund af ny lovgivning, der trådte i kraft ved årets start inden for rammerne af landets nye forfatning. Efter flere brevvekslinger med de ungarske myndigheder om udkastet til den nye lovgivning, bl.a. breve i december fra Kommissionens formand José Manuel Barroso, næstformand Viviane Reding (EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab) og næstformand Olli Rehn (EU-kommissær med ansvar for økonomiske og monetære anliggender samt euroen), har Kommissionen nu afsluttet en detaljeret juridisk vurdering af den nye lovgivning, der blev vedtaget i starten af januar. Kommissionen mener, at den ungarske lovgivning strider mod EU-retten ved at rejse tvivl om nationalbankens og datamyndighedernes uafhængighed og ved foranstaltninger, der berører landets retsvæsen.

På sit møde i Strasbourg besluttede Kommissionen derfor i dag at sende tre åbningsskrivelser til Ungarn. Det er første skridt i EU's traktatbrudsprocedure. Den besluttede også at tage yderligere relaterede spørgsmål op med de ungarske myndigheder for at fastslå, om der er grundlag for at tage yderligere skridt i medfør af EU-retten, navnlig hvad angår retsvæsenets uafhængighed. De ungarske myndigheder har nu en måned til at reagere på Kommissionens betænkeligheder.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, siger: "Ligesom de øvrige medlemsstater er Ungarn i henhold til EU-traktaterne forpligtet til at garantere nationalbankens og databeskyttelsesmyndighedens uafhængighed og sikre ligebehandling af dommerne. Kommissionen er fast besluttet på at tage de retlige skridt, der er nødvendige for at sikre, at EU-retten efterleves."

Næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, siger: "Allerede i starten af december, da jeg for første gang så lovforslagene, fremførte jeg alvorlige juridiske indvendinger mod de eventuelle indskrænkninger i uafhængigheden for Ungarns retsvæsen og databeskyttelsesmyndighed. Nu da lovene er vedtaget, uden at der er taget hensyn til Kommissionens juridiske indvendinger, er det Kommissionens ansvar som traktaternes vogter at sikre, at EU-retten håndhæves. Jeg forventer, at de ungarske myndigheder med det samme vil reagere på Kommissionens juridiske indvendinger. Den eneste måde at tage hensyn til Kommissionens juridiske betænkeligheder på er, at foretage substantielle ændringer i den pågældende lovgivning eller at suspendere den øjeblikkeligt."

Næstformand Olli Rehn, EU-kommissær med ansvar for økonomiske og monetære anliggender samt euroen, siger: "Nationalbankens uafhængighed er en af hovedhjørnestenene i traktaten". Regeringer skal afholde sig fra at forsøge at påvirke deres nationalbanker. Den nye MNB-lov ("Magyar Nemzeti Bank"), og visse bestemmelser i den nye forfatning strider imod disse principper. Jeg opfordrer indtrængende den ungarske regering til at garantere fuld uafhængighed for sin nationalbank. Det indebærer, at al relevant lovgivning, herunder forfatningen, skal omarbejdes. Disse spørgsmål skal være afklaret, før vi kan indlede formelle forhandlinger om anmodningerne om finansiel bistand gennem EU og IMF."

Tre centrale retlige grunde

I henhold til den nye ungarske lovgivning bliver 274 dommere (heriblandt højesteretsdommere) – i strid med EU-reglerne – tvunget på pension. Også over for databeskyttelsesmyndigheden får regeringen beføjelser, som strider mod EU-traktaterne. I henhold til traktaterne skal nationale databeskyttelsesmyndigheder være uafhængige (artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og artikel 8, stk. 3, i chartret om grundlæggende rettigheder) og den nationale centralbank skal være uafhængig (artikel 130 og 127 i TEUF og artikel 14 i Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank). Ungarns nationalbank er med i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), og den ungarske nationalbankchef har en plads i Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, som er ECB's tredje besluttende organ.

1) Den nationale centralbanks uafhængighed

Kommissionen har konstateret flere overtrædelser af den primære ret. Der er navnlig tale om artikel 130 i TEUF om nationalbankens fulde uafhængighed og artikel 127, stk. 4, i TEUF, hvori det hedder, at Den Europæiske Centralbank skal høres "om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder".

  • Artikel 130 i TEUF fastsætter, at "hverken Den Europæiske Centralbank eller de nationale centralbanker […] må søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller fra medlemsstaternes regeringer eller fra nogen anden side".

  • I henhold til artikel 127, stk. 4, i TEUF skal "Den Europæiske Centralbank høres om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder."

Heller ikke artikel 14.2 i Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank samt artikel 4 i Rådets beslutning (98/415/EF) om rettidig høring af Den Europæiske Centralbank er fulgt. Kommissionen har bedt de ungarske myndigheder om at redegøre nærmere for flere punkter.

De overtrædelser, der nævnes i åbningsskrivelsen, angår MNB-loven ("Magyar Nemzeti Bank"), men også den nye forfatning.

I henhold til den nye MNB-lov kan ministeren deltage direkte i det monetære råds møder, hvilket giver regeringen mulighed for at øve direkte indflydelse på MNB indefra. Tilsvarende skal dagsordenen for MNB's møder forelægges regeringen i forvejen, så bankens mulighed for at holde fortrolige drøftelser hindres. Ændringer i aflønningsordningen for chefen finder øjeblikkelig anvendelse på den siddende chef trods det, at de først burde finde anvendelse, når en ny mandatperiode begynder, for at undgå, at lønnen anvendes til at sætte MNB under pres. Endelig skal nationalbankchefen og medlemmerne af det monetære råd aflægge en troskabsed (over for landet og dets interesser), hvis ordlyd er problematisk, eftersom MNB's chef også er medlem af ECB's Generelle Råd.

Kommissionen har betænkeligheder ved reglerne for afskedigelse af MNB-chefen og medlemmerne af det monetære råd, hvor den ser en fare for politisk påvirkning (sågar parlamentet kan stille forslag om at afskedige et medlem af det monetære råd) og muligt misbrug. De hyppige ændringer i MNB's institutionelle rammer giver også anledning til betænkeligheder, f.eks. hvad angår stigningen i antallet af medlemmer i det monetære råd og muligheden for at øge antallet af stedfortrædende chefer uden at tage behørigt hensyn til MNB’s behov.

Derudover omfatter en forfatningsbestemmelse også en eventuel sammenlægning af MNB med finanstilsynsmyndigheden. Sammenlægningen er ikke i sig selv et problem, men MNB-chefen bliver dermed kun næstformand i den nye struktur, som strukturelt set vil indskrænke MNB-chefens uafhængighed.

2) Retsvæsenets uafhængighed

Den traktatbrudssag, der vedrører retsvæsenet, fokuserer på den nye pensionsalder for dommere og anklagere og er knyttet til Ungarns beslutning om at sænke den obligatoriske pensionsalder for dommere, anklagere og notarer fra 70 år til den almindelige pensionsalder (62 år) fra den 1. januar 2012.

EU-reglerne om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse (Direktiv 2000/78/EF) forbyder forskelsbehandling på arbejdspladsen som følge af alder. Ifølge Domstolens retspraksis kræves der en objektiv og forholdsmæssig begrundelse, hvis en regering beslutter at sænke pensionsalderen for en bestemt gruppe personer og ikke for andre. Dette princip blev stadfæstet, da Domstolen den 13. september 2011 fastslog, at når piloter forbydes at arbejde efter de er fyldt 60 år, det er forskelsbehandling på grund af alder.

I Ungarns tilfælde har Kommissionen ikke fundet nogen objektiv og forholdsmæssig begrundelse for at behandle dommere og anklagere anderledes end andre grupper, navnlig ikke på et tidspunkt, hvor pensionsalderen I EU efterhånden hæves og ikke sænkes. Situationen er særlig juridisk tvivlsom, fordi den ungarske regering allerede har meddelt Kommissionen, at den har til hensigt at hæve den almindelige pensionsalder til 65 år.

Hvad angår retsvæsenets uafhængighed, udbeder Kommissionen sig også flere oplysninger fra Ungarn om ny lovgivning om domstolsvæsenets organisation. I henhold til loven koncentreres beføjelser vedrørende domstolenes virksomhed, menneskelige ressourcer, budget og fordeling af sagerne hos formanden for et nyt nationalt justitskontor. Forvaltningen af domstolenes virksomhed er ikke længere underlagt en kollegial beslutningsproces eller andre egnede garantier. Fremover er det kun én person, der træffer alle vigtige beslutninger vedrørende retsvæsenet, herunder om udnævnelse af dommere. Desuden afbrød man i slutningen af 2011 før tiden mandatperioden for den tidligere højesteretsformand, der i juni 2009 blev valgt for seks år. Derimod fortsætter andre tidligere højesteretsdommere deres mandatperiode som dommere i den nye domstol, der har erstattet højesteret. Kommissionen forventer at få detaljerede svar fra de ungarske myndigheder for at kunne tage stilling til, om det er nødvendigt med yderligere traktatbrudssager.

3) Uafhængighed for tilsynsmyndigheden for databeskyttelse

Sagen om datatilsynet er foranlediget af den beslutning, Ungarn for nylig traf om at oprette en ny national myndighed for databeskyttelse, som skal erstatte den nuværende databeskyttelseskommissær fra den 1. januar 2012. Som følge heraf vil den seksårige mandatperiode for den nuværende databeskyttelseskommissær, som udnævntes i 2008, blive afbrudt før tid. Der er ikke truffet midlertidige foranstaltninger frem til den nuværende kommissærs mandatperiode slutter i 2014. Desuden gør de nye regler det muligt for premierministeren og præsidenten at afskedige den nye tilsynsførende af vilkårlige grunde.

Artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 8 i chartret om grundlæggende rettigheder garanterer datatilsynsmyndighedens uafhængighed. Medlemsstaterne skal i henhold til EU's regler om databeskyttelse (direktiv 95/46/EF) derudover oprette et uafhængigt tilsynsorgan, der skal overvåge direktivets anvendelse, og som skal udøve sine funktioner i fuld uafhængighed. Dette er blevet bekræftet af Domstolen. I sin afgørelse i en sag vedrørende Tyskland (C-518/07 af 9. marts 2010) understregede Domstolen, at tilsynsmyndigheder for databeskyttelse skal være frie for enhver form for ydre påvirkning, herunder direkte eller indirekte påvirkning fra staten. Domstolen fastslog, at selve faren for politisk påvirkning gennem statsligt tilsyn er tilstrækkelig til at hindre tilsynsmyndigheden i at udøve sine opgaver på uafhængig vis.

Baggrund

Efter at Europarådet, medlemmer af Europa-Parlamentet og andre havde givet udtryk for en række betænkeligheder, satte Europa-Kommissionen sig i 2011 for nøje at følge udviklingen i Ungarns nye forfatning. Kommissionen har i de seneste måneder stået i tæt kontakt med de ungarske myndigheder for at følge udarbejdelsen af udkast til love, der skal gennemføre forfatningen. Kommissionen har udtrykt en række betænkeligheder ved foreneligheden af disse love med EU-retten (se Memo/12/9). Kommissionsformand Barroso og næstformændene Reding og Rehn sendte i december skrivelser, hvori de gav udtryk for deres indvendinger. Derudover har næstformand Neelie Kroes gentagne gange været i kontakt med de ungarske myndigheder i hele 2011. Allerede i januar 2011 greb Kommissionen ind for at ændre fire aspekter af den ungarske medielovgivning, som ikke var forenelig med EU-lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Kommissionens formand José Manuel Barrosos websted:

http://ec.europa.eu/president

Websted for Kommissionens næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Websted for Kommissionens næstformand og EU-kommissær for monetære anliggender samt for euroen, Olli Rehn

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

Se også: MEM0/12/12

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Cezary Lewanowicz (+32 2 298 05 09)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar