Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия започна ускорена процедура за нарушения срещу Унгария относно независимостта на нейната централна банка и на органите за защита на данните, както и относно мерки, засягащи съдебната власт

Страсбург, 17 януари 2012 г. – Европейската комисия предприе днес правни мерки срещу Унгария заради новото законодателство, което влезе в сила в началото на годината съгласно новата конституция на Унгария. След размяна на писма с унгарските власти относно проектите на новите закони — по-специално писмата, изпратени от председателя Жозе Мануел Барозу, от заместник-председателя Вивиан Рединг (комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството) и от заместник-председателя Оли Рен (комисар на ЕС по икономическите и паричните въпроси, както и по въпросите на еврото) — Комисията извърши подробна правна оценка на новото законодателство, прието в началото на януари. Според Комисията унгарското законодателство противоречи на законодателството на ЕС, като поставя под съмнение независимостта на националната централна банка и на органите за защита на данните, както и чрез мерките, засягащи съдебната система на страната.

Поради това Комисията реши днес да изпрати три официални уведомителни писма на Унгария — първият етап от процедурата на ЕС за нарушения — както и да повдигне пред унгарските власти други свързани с това въпроси, за да определи дали са оправдани по-нататъшни действия съгласно законодателството на ЕС, особено по отношение на независимостта на съдебната власт. Унгарските власти сега разполагат с един месец, за да отговорят на опасенията на Комисията.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: Като всички държави-членки Унгария е задължена по Договорите на ЕС да гарантира независимостта на националната си централна банка и на органа си за защита на данните, както и липсата на дискриминация на своите съдии. Европейската комисия е решена да предприеме всички необходими правни мерки, за да гарантира, че се запазва съвместимостта със законодателството на Европейския съюз.“

Заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, заяви: „Вече изразих сериозното си безпокойство от законова гледна точка относно потенциални нарушения на независимостта на съдебната система на Унгария и на унгарските органи за защита на данните, когато видях за първи път проектозаконите в началото на декември. Сега, след като законите са приети, без да се вземат предвид правните опасения на Комисията, нейна отговорност като пазител на Договорите е да гарантира, че се спазва законодателството на ЕС. Очаквам унгарските власти да отговорят бързо на правните опасения на Комисията. Само действителни промени във въпросните закони или незабавното им спиране ще могат да разсеят правните опасения на Комисията.“

Заместник-председателят Оли Рен, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, както и за въпросите на еврото, заяви: Независимостта на централната банка е един от крайъгълните камъни на Договора. Правителствата трябва да се въздържат от стремеж към влияние върху централната си банка. Новият закон за MNB и някои разпоредби в новата конституция са в нарушение на тези принципи. Приканвам унгарското правителство да гарантира пълната независимост на централната банка. Това означава да се преразгледа съответното законодателство, включително Конституцията. Този въпрос трябва да бъде решен, преди да можем да започнем официални преговори относно исканата финансова помощ от ЕС/МВФ.“

Три главни основания от правна гледна точка

Според новото унгарско законодателство 274 съдии (сред които и съдии от Върховния съд) се пенсионират принудително в противоречие с правилата на ЕС. Правителството също така получава правомощия по отношение на надзорния орган за защита на данните, което е в противоречие с Договорите на ЕС, съгласно които се изисква независимостта на националните органи за защита на данните (член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз/ДФЕС, член 8, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС) и независимостта на националната централна банка (членове 130 и 127 ДФЕС, член 14 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка). Унгарската централна банка е част от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), а управителят на унгарската централна банка е член на Генералния съвет на Европейската централна банка, който е третият орган на ЕЦБ за вземане на решения.

1) Независимост на националната централна банка

Комисията откри няколко нарушения на първичното законодателство и по-специално нарушения на член 130 ДФЕС, в който изрично се посочва пълната независимост на централната банка, и на член 127, параграф 4 ДФЕС, в който се поставя изискване за консултация с ЕЦБ ,,във връзка с всеки проект на нормативна разпоредба в областите на нейната компетентност“.

  • Член 130 ДФЕС гласи: ,, […] нито Европейската централна банка, нито национална централна банка […] имат право да искат или да приемат указания от институциите […] на Съюза, от правителство на държава-членка или от някой друг орган“.

  • Член 127, параграф 4 ДФЕС гласи, че ,,С Европейската централна банка се провеждат консултации […] във връзка с всеки проект на нормативна разпоредба в областите на нейната компетентност“.

Освен това не са спазени член 14, параграф 2 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ, както и член 4 от Решение 98/415/ЕО на Съвета относно своевременната консултация с ЕЦБ. Комисията прикани унгарските власти да предоставят пояснения относно редица елементи.

Посочените в официалното уведомително писмо нарушения засягат както закона за Националната банка на Унгария (Magyar Nemzeti Bank или MNB), така и новата конституция.

Според закона за MNB министърът може да участва пряко в заседанията на Валутния съвет, което дава възможност на правителството да влияе на MNB отвътре. Аналогично, дневният ред на заседанията на MNB трябва да се изпраща на правителството предварително и така се възпрепятства провеждането на поверителни обсъждания. Освен това промените в системата на възнагражденията, отнасящи се до управителя, се прилагат незабавно по отношение на сегашния управител, макар че следва да се приложат едва от новия мандат, за да се предотврати използването на заплатите за оказване на натиск върху MNB. На последно място, управителят и членовете на Валутния съвет трябва да положат клетва (за вярност към страната и нейните интереси), чийто текст е проблематичен, тъй като управителят на MNB също е и член на Генералния съвет на ЕЦБ.

Комисията има известни съмнения относно правилата за освобождаване от длъжност на управителя и на членовете на Валутния съвет, които не изключват възможността за политическа намеса (дори Парламентът може да предложи освобождаването от длъжност на член на Валутния съвет) и за злоупотреба. Честите промени на институционалната рамка на MNB също така пораждат опасения, например като се има предвид увеличаването на броя на членовете на Валутния съвет, както и възможността за увеличаване на броя на заместник-управителите, без да се отчитат надлежно нуждите на MNB.

Наред с това в разпоредба от Конституцията се урежда възможността за сливане на MNB с органа за финансов надзор. Въпреки че сливането само по себе си не представлява проблем, управителят на MNB би станал обикновен заместник-председател на новата структура, което би накърнило неговата независимост от структурна гледна точка.

2) Независимост на съдебната власт

Процедурата за нарушения, чийто предмет е съдебната власт, е насочена към новата пенсионна възраст за съдиите и прокурорите и е свързана с решението на Унгария да понижи задължителната пенсионна възраст за съдиите, прокурорите и нотариусите от 70 години на общата пенсионна възраст от 62 години, считано от 1 януари 2012 г.

Съгласно правилата на ЕС относно равното третиране в областта на заетостта (Директива 2000/78/ЕО) е забранена дискриминацията по възраст на работното място. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, ако дадено правителство реши да понижи пенсионната възраст за една група лица, но не и за други лица, трябва да е налице обективно и пропорционално основание. Този принцип бе потвърден, когато на 13 септември 2011 г. Съдът постанови, че забраната за пилотите на авиокомпаниите да работят след 60-годишна възраст представлява дискриминация по възраст.

В случая с Унгария Комисията не установи обективно основание за различно третиране на съдиите и прокурорите в сравнение с другите групи лица, особено в момент, когато пенсионната възраст в цяла Европа постепенно се покачва, а не се понижава. Ситуацията поражда още по-големи съмнения от правна гледна точка, тъй като правителството вече уведоми Комисията, че възнамерява да повиши общата пенсионна възраст на 65 години.

Що се отнася до независимостта на съдебната власт, Комисията също така отправя искане към Унгария за предоставяне на повече информация относно новото законодателство, свързано с организацията на съдилищата. Според закона във фигурата на председателя на новата Национална съдебна служба са съсредоточени правомощията, свързани с оперативното управление на съдилищата, човешките ресурси, бюджета и разпределянето на делата. Вече няма да се вземат съвместни решения относно оперативното управление на съдилищата и няма да има други подходящи предпазни механизми. Сега едно-единствено лице взема всички важни решения относно съдебната власт, включително и тези за назначаването на съдиите. Наред с това мандатът на бившия председател на Върховния съд, който бе избран за срок от шест години през юни 2009 г., бе прекратен предсрочно в края на 2011 г. За разлика от него други бивши съдии от Върховния съд продължават мандата си като съдии в новата институция Curia, която го заменя. Комисията очаква да получи подробни отговори от унгарските власти, за да прецени дали са необходими още процедури за нарушения.

3) Независимост на надзорния орган за защита на данните

Делото относно надзорния орган за защита на данните е свързано с неотдавнашното решение на Унгария за създаване на нова Национална агенция за защита на данните, която заменя сегашния Комисариат за защита на данните от 1 януари 2012 г. В резултат на това ще бъде прекратен предсрочно шестгодишният мандат на сега заемащия длъжността комисар за защита на данните, който бе назначен през 2008 г. Не са налице временни мерки до изтичането на мандата на сегашния комисар през 2014 г. С новите правила също така се създава възможността министър-председателят и президентът да освобождават от длъжност новия ръководител на надзорния орган без наличието на основания.

Независимостта на надзорните органи за защита на данните е гарантирана по силата на член 16 от Договора за функционирането на ЕС и член 8 от Хартата на основните права на ЕС. Наред с това съгласно правилата на ЕС относно защитата на данните (Директива 95/46/ЕО) от държавите-членки се изисква да създадат надзорен орган, който отговаря за контрола на прилагането на директивата и се ползва с пълна независимост. Това бе потвърдено от Съда. В своето решение по дело срещу Германия (Дело C-518/07 от 9 март 2010 г.) Съдът подчерта, че надзорните органи за защита на данните трябва да бъдат предпазени от всяко външно влияние, включително от прякото или косвено влияние от страна на държавата. Съдът постанови, че самата опасност да бъде упражнено политическо влияние посредством контрол от страна на държавата е достатъчна, за да попречи на независимостта при изпълнението на функциите на надзорния орган.

Контекст

През 2011 г. Европейската комисия пое ангажимента да следи отблизо промените, свързани с новата конституция на Унгария, след като бяха изразени редица опасения от страна на Съвета на Европа, членове на Европейския парламент и др. През последните месеци Комисията поддържаше близки контакти с унгарските власти във връзка с изготвянето на проекти на кардиналните закони за прилагане на Конституцията. Комисията изрази редица опасения относно съвместимостта на тези закони с правото на ЕС (вж. MEMO/12/9). През декември председателят на Комисията Барозу и заместник-председателите Рединг и Рен изпратиха писма, в които посочиха ясно тези опасения. Наред с това през цялата 2011 г. заместник-председателят Крус установи многократно контакт с унгарските власти. Още през януари 2011 г. Комисията се намеси, за да бъдат изменени четири аспекта на унгарския закон за медиите, който не бе в съответствие със законодателството на ЕС.

За повече информация

Интернет страница на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу:

http://ec.europa.eu/president

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Интернет страница на заместник-председателя Оли Рен, комисар на ЕС по икономическите въпроси и въпросите на еврото:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

Вж. също: MEM0/12/12

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Cezary Lewanowicz (+32 2 298 05 09)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Мина Андреевa (+32 2 299 13 82)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar