Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen inleder ett samråd om företagsomstruktureringar: Vad kan vi lära av krisen?

Strasbourg den 17 januari 2012 – EU-kommissionen har startat ett offentligt samråd om företagsomstruktureringar och planering för förändringar. Samrådet kommer att pågå till den 30 mars 2012. Syftet är att kartlägga framgångsrik praxis och politik för omstrukturering och anpassning till förändringar. Resultaten av samrådet kommer att ligga till grund för det kommande sysselsättningspaketet och bör kunna bidra till att ytterligare förbättra samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, statliga, lokala och regionala myndigheter och EU-institutionerna. Det kommer också att bidra till att identifiera specifika omstruktureringsåtgärder som kan vara till hjälp för att möta utmaningar på sysselsättningsområdet och på det sociala området. Det kan också hjälpa de europeiska företagen att förbättra sin konkurrenskraft genom innovation och en snabb men smidig anpassning till förändringar.

Omstrukturering är en del av företagens verksamhet och en viktig aspekt för att bevara konkurrenskraften. Den ekonomiska och finansiella krisen har drabbat företagen särskilt hårt. Under perioden 2002–2010 registrerades över 11 000 omstruktureringar i det informationsblad, European Restructuring Monitor, som publiceras av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound). Under samma period försvann nästan två jobb samtidigt som ett nytt jobb skapades. Under perioden 2008–2010 var detta förhållande 2,5 försvunna jobb mot ett nytt jobb. Många företag har tillsammans med sina anställda utvecklat innovativa former för att begränsa bortfallet av arbetstillfällen. Här har arbetsmarknadens parter spelat en viktig roll. Det har t.ex. handlat om anpassning av arbetstiden, förstärkt dialog mellan arbetsmarknadens parter, anpassningsåtgärder eller åtgärder via arbetsförmedlingar. Dessa åtgärder kan dock vara mindre effektiva när det handlar om en kontinuerlig svag efterfrågan.

– För att kunna reagera på ett bättre sätt i framtiden måste vi förstå varför vissa åtgärder har varit framgångsrika i vissa länder eller sektorer under krisen. Vi måste undersöka hur åtgärderna, t.ex. förkortad arbetstid, kan utnyttjas för att möta de utmaningar vi sannolikt kommer att möta i framtiden, framhöll EU-kommissionär Lászlo Andor, som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, när han presenterade den nya grönboken. Vi vill också undersöka hur vi på bästa sätt kan planera för de framtida sysselsättnings- och kompetensbehoven, särskilt mot bakgrund av nya utmaningar och ökad social ojämlikhet i EU-länderna. Och sist men inte minst, vill vi undersöka hur vi kan begränsa omstruktureringarnas sociala konsekvenser.

Kommissionären underströk också hur EU står redo att hjälpa och stödja medlemsländerna genom sammanhållningspolitiken, särskilt genom Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Grönboken

Grönboken tar upp en rad frågor, särskilt följande:

  • Lärdomar av krisen – Är de nuvarande politiska strategierna och åtgärderna adekvata? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är de framtida utmaningarna? Hur har olika former av förkortad arbetstid fungerat under krisen och hur har de klarat en kontinuerligt svag efterfrågan?

  • Ekonomiska och industriella anpassningar – Vilka grundförutsättningar krävs och vilken god praxis finns för tillgång till finansiering i samband med strukturella anpassningar?

  • Företagens anpassningsförmåga och arbetstagarnas anställbarhet – Är det bästa att arbeta förebyggande? Kan befintliga vägledningar för omstruktureringar och sätten att omsätta dessa i praktiken behöva uppdateras?

  • Skapa synergieffekter i samband med industriella förändringar – Hur kan man förbättra synergieffekterna mellan företag, lokala myndigheter och andra lokala aktörer? Hur kan man utveckla fortbildningen till ett permanent inslag i personalpolitiken?

  • De regionala och lokala myndigheternas roll – Hur kan man stärka de offentliga myndigheternas stödjande funktion med beaktande av olika nationella traditioner?

  • Omstruktureringsåtgärdernas effekter – Vad kan företagen och arbetstagarna göra för att minimera konsekvenserna av omstruktureringarna på sysselsättningsområdet och det sociala området och vilken funktion kan den offentliga politiken fylla för att underlätta dessa förändringar?

Grönboken åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om omstruktureringar i Europa under 2011 Restructuring in Europe 2011, som handlar om de viktigaste lärdomar som dragits under de senaste åren när det gäller att planera för och hantera förändringar och omstruktureringar.

Samrådet kommer att pågå till den 30 mars 2012. Under den tiden kan alla som är intresserade av ämnet lämna synpunkter per e-post eller vanlig post.

Bakgrund

Kommissionen tog upp frågan om omstruktureringar i sitt flaggskeppsinitiativ om industripolitik från oktober 2010, i flaggskeppsinitiativet En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen och i inremarknadspaketet. Kommissionen vill lägga en ny grund för debatten om omstruktureringar mot bakgrund av de lärdomar som dragits av de senaste årens erfarenheter.

Resultatet av detta samråd kommer att ligga till grund för det kommande sysselsättningspaketet och den nya debatten om flexicurityfrågan. Den skulle kunna leda till en ny EU-debatt om möjliga nya ramar för omstrukturering.

Läs mer:

Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Arbetsdokumentet om omstruktureringar i Europa 2011

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=sv

Samråd om omstruktureringar och planering för förändringar:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Se även:

Viktiga dokument om omstruktureringar:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=sv

Kontaktperson:

Cristina Arigho +32 2 298 53 99


Side Bar