Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija začela razpravo o prestrukturiranju podjetij: kaj nas je naučila kriza?

Strasbourg, 17. januarja 2012 – Evropska komisija je začela vseevropsko javno razpravo o prestrukturiranju podjetij in predvidevanju sprememb. Cilj posvetovanja, ki bo potekalo do 30. marca 2012, je opredeliti uspešne prakse in politike na področju prestrukturiranja in prilagajanja spremembam. Rezultati se bodo upoštevali pri prihodnjem svežnju o zaposlovanju in naj bi še izboljšali sodelovanje med delavci in predstavniki delodajalcev, državnimi, lokalnimi in regionalnimi organi ter institucijami EU. Na podlagi posvetovanja se bodo opredelili tudi posebni ukrepi prestrukturiranja, ki lahko pomagajo reševati zaposlitvena in socialna vprašanja ter evropskim podjetjem omogočijo večjo konkurenčnost z inovacijami in hitrim, a neoviranim prilagajanjem na spremembe.

Prestrukturiranje je del poslovnega sveta in eden pomembnih načinov ohranjanja konkurenčnosti podjetij. Zaradi gospodarske in finančne krize so podjetja pod dodatnim pritiskom: med letoma 2002 in 2010 je Evropski center za spremljanje prestrukturiranja zabeležil več kot 11 000 primerov prestrukturiranja z razmerjem skoraj dveh izgubljenih delovnih mest za vsako novo delovno mesto (1,8 : 1). V obdobju 2008–2010 se je to razmerje povečalo na 2,5 : 1. Mnogo podjetij in njihovih delavcev je uvedlo inovativne rešitve za omejitev izgubljanja delovnih mest, pri čemer pa so imeli ključno vlogo socialni partnerji: od prilagojenega delovnega časa do okrepljenega socialnega dialoga, prilagoditvenih ukrepov ali posredovanja javnih zavodov za zaposlovanje. Vendar se lahko ob dolgotrajno šibkem povpraševanju učinkovitost takih rešitev zmanjša.

László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je ob predstavitvi zelene knjige povedal: „Da se bomo lahko v prihodnosti bolje odzivali, moramo razumeti, zakaj so bili določeni ukrepi v nekaterih državah ali sektorjih med krizo uspešni. Preučiti moramo, kako lahko z ukrepi, kot je na primer delo za krajši delovni čas, rešujemo izzive, s katerimi se bomo verjetno spopadali v prihodnje. Poleg tega želimo ugotoviti, kako lahko najbolje predvidimo prihodnje potrebe glede zaposlovanja in spretnosti, še zlasti v luči novih izzivov in vse večjih socialnih neenakosti v državah članicah. Navsezadnje hočemo vedeti tudi, kako omejiti socialni učinek prestrukturiranja.“

Komisar je poleg tega poudaril, da je Evropska unija pripravljena pomagati državam članicam s kohezijsko politiko, zlasti z Evropskim socialnim skladom in Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji.

Vsebina zelene knjige

Zelena knjiga obravnava več vprašanj, še posebej pa naslednje vidike:

  • izkušnje, pridobljene s krizo – so obstoječi ukrepi politike in s tem povezane prakse ustrezni? Kateri so dejavniki uspeha in prihodnji izzivi? Kakšen je bil učinek programov krajšega delovnega časa med krizo in kako uspešni so bili ti programi pri spopadanju z dolgotrajno šibkim povpraševanjem?

  • gospodarsko in industrijsko prilagajanje – kateri so ustrezni okvirni pogoji in obstoječe dobre prakse za dostopanje do financ, ki naj spremljajo strukturno prilagajanje?

  • prilagodljivost podjetij in zaposljivost delavcev – je predvidevanje najboljša rešitev? Ali je treba posodobiti obstoječe smernice za prestrukturiranje in sredstva za njihovo izvajanje?

  • spodbujanje sinergij pri izvajanju industrijskih sprememb – kako izboljšati sinergije med podjetji, lokalnimi organi in drugimi lokalnimi akterji? Kako razvijati usposabljanje kot stalnico v upravljanju človeških virov?

  • vloga regionalnih in lokalnih organov – kako spodbuditi podporno vlogo javnih organov, pri tem pa upoštevati različne nacionalne tradicije?

  • učinki prestrukturiranja – kaj lahko naredijo podjetja in zaposleni, da bi čim bolj zmanjšali zaposlitvene in socialne učinke prestrukturiranja ter kakšna naj bo vloga javnih politik pri omogočanju teh sprememb?

Zelena knjiga temelji na delovnem dokumentu služb Komisije z naslovom Prestrukturiranje v Evropi 2011, ki povzema glavne izkušnje s predvidevanjem in upravljanjem sprememb ter prestrukturiranjem iz preteklih let.

Posvetovanje bo trajalo do 30. marca 2012. V tem času lahko vsak, ki ga to področje zanima, svoja stališča predloži v elektronski obliki ali po pošti.

Ozadje

Na vprašanje prestrukturiranja je Evropska komisija opozorila v svoji vodilni pobudi za industrijsko politiko iz oktobra 2010, vodilni pobudi „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“ in Aktu za enotni trg. Komisija želi v razpravo o prestrukturiranju vključiti tudi nove vidike na podlagi spoznanj iz nedavnih izkušenj.

Rezultati posvetovanja bodo podlaga za prihodnji sveženj o zaposlovanju in prenovljeno agendo o prožni varnosti. Poleg tega bi lahko spodbudili novo razpravo o morebitnem novem okviru za prestrukturiranje na ravni EU.

Več informacij:

Zelena knjiga: Prestrukturiranje in predvidevanje sprememb: spoznanja iz nedavnih izkušenj :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Delovni dokument služb Komisije: Prestrukturiranje v Evropi 2011

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=sl

Posvetovanje o prestrukturiranju in predvidevanju sprememb

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Glej tudi:

Ključni dokumenti o prestrukturiranju:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=sl

Kontakt :

Cristina Arigho (+32 22985399)


Side Bar