Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia otvára diskusiu o reštrukturalizácii podnikov: aké je poučenie z krízy?

Štrasburg 17. januára 2012 – Európska komisia otvorila celoeurópsku verejnú diskusiu o reštrukturalizácii podnikov a predvídaní zmien. Konzultácie budú prebiehať do 30. marca 2012. Cieľom je identifikovať úspešné postupy a politiky v oblasti reštrukturalizácie a prispôsobenia sa zmenám. Výsledky sa použijú v budúcom balíku opatrení v oblasti zamestnanosti a mali by pomôcť zlepšiť ďalšiu spoluprácu medzi pracovníkmi a predstaviteľmi zamestnávateľov, vládou, orgánmi miestnej samosprávy a regionálnymi orgánmi a inštitúciami EÚ. Konzultácie okrem toho pomôžu identifikovať osobitné reštrukturalizačné opatrenia, ktoré by mohli riešiť výzvy v oblasti zamestnanosti a sociálne výzvy, a pomôcť európskym spoločnostiam zlepšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií a rýchleho, ale plynulého prispôsobenia sa zmenám.

Reštrukturalizácia je súčasťou podnikového života, ak má spoločnosť zostať konkurencieschopnou. V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy sa podniky dostali do mimoriadne ťažkej situácie: od roku 2002 do roku 2010 zaznamenal Európsky monitor reštrukturalizácie viac ako 11 000 prípadov reštrukturalizácie, pričom pomer oznámených zrušených pracovných miest a vzniknutých pracovných miest bol takmer 2:1 (1,8:1). Od roku 2008 do roku 2010 sa tento pomer zvýšil na 2,5:1. Mnohé spoločnosti a ich pracovníci využili inovačné opatrenia, aby obmedzili rušenie pracovných miest. V tomto prípade zohrali sociálni partneri kľúčovú úlohu. Išlo o iniciatívy v oblasti zmeny pracovného času, intenzívnejšieho sociálneho dialógu, nápravné opatrenia alebo o iniciatívy verejných služieb zamestnanosti. Tieto však môžu byť v prípade trvale slabého dopytu menej účinné.

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, predstavil novú zelenú knihu a uviedol: „Aby sme mohli v budúcnosti lepšie reagovať, musíme chápať príčiny úspechu niektorých opatrení v niektorých krajinách alebo sektoroch počas krízy. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako je možné využiť opatrenia, napríklad skrátený pracovný čas, pri riešení výziev, ktorým budeme pravdepodobne čeliť v budúcom období.“ Okrem toho dodal „Chceme vedieť aj to, ako môžeme čo najlepšie predvídať potreby v oblasti zamestnanosti a zručností do budúcnosti, najmä vzhľadom na nové výzvy a prehlbujúce sa nerovnosti vo všetkých členských štátoch. A v neposlednom rade chceme vedieť, ako môžeme obmedziť sociálny vplyv reštrukturalizácie.“

Komisár okrem toho zdôraznil, že EÚ je pripravená pomôcť a podporiť členské štáty prostredníctvom politiky súdržnosti, najmä Európskeho sociálneho fondu, ako aj Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Obsah zelenej knihy:

Zelená kniha obsahuje viaceré otázky. Riešia sa v nej najmä tieto záležitosti:

  • Poučenie z krízy – sú existujúce politické opatrenia a postupy primerané? Aké sú faktory úspechu a budúce výzvy? Ako fungovali počas krízy systémy skráteného pracovného času a do akej miery boli účinné ako prostriedok na riešenie pretrvávajúco slabého dopytu?

  • Hospodárske a priemyselné prispôsobenie – aké sú vhodné rámcové podmienky a osvedčené postupy týkajúce sa prístupu k financovaniu štrukturálneho prispôsobenia?

  • Prispôsobivosť podnikov a zamestnateľnosť pracovníkov – je predvídavý prístup najlepší? Existuje prípadná potreba aktualizovať existujúce usmernenia o reštrukturalizácii a prostriedky na zabezpečenie ich vykonávania?

  • Vytváranie synergií v procese priemyselnej zmeny – ako je možné zlepšiť synergie medzi spoločnosťami, orgánmi miestnej samosprávy a ostatnými miestnymi aktérmi? Ako je možné rozvíjať odbornú prípravu ako stály prvok riadenia ľudských zdrojov?

  • Úloha regionálnych orgánov a orgánov miestnej samosprávy – ako je možné rozvíjať podpornú úlohu verejných orgánov s ohľadom na rôzne národné tradície?

  • Vplyv reštrukturalizačných činností – čo môže spoločnosť a zamestnanci urobiť, aby minimalizovali vplyv reštrukturalizačných činností v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti a akú úlohu môžu verejné politiky zohrávať v záujme uľahčenia týchto zmien?

Zelenú knihu podporuje pracovný dokument útvarov Komisie „Reštrukturalizácia v Európe 2011“, ktorý čerpá z hlavného poučenia získaného v posledných rokoch, pokiaľ ide o predvídanie a riadenie zmien a reštrukturalizácie.

Konzultácie budú prebiehať do 30. marca 2012. Počas tohto obdobia môže ktokoľvek, kto má záujem o túto tematiku, predložiť svoj názor prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Kontext

Reštrukturalizáciou sa Európska komisia zaoberala vo svojej hlavnej iniciatíve v oblasti priemyselnej politiky z októbra 2010 a v hlavnej iniciatíve „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“, ako aj v Akte o jednotnom trhu. Komisia chce obnoviť rámec pre diskusie o reštrukturalizácii na základe poučenia získaného z nedávnych skúseností.

Výsledok týchto konzultácií bude slúžiť pre budúci balík opatrení v oblasti zamestnanosti a oživený program flexiistoty. Mohol by viesť k obnoveniu diskusie na úrovni EÚ o možnom novom rámci pre reštrukturalizáciu.

Ďalšie informácie:

Zelená kniha: Reštrukturalizácia a predvídanie zmien: aké je poučenie z hospodárskej krízy?:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Pracovný dokument útvarov Komisie: Reštrukturalizácia v Európe 2011

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=sk

Konzultácie o reštrukturalizácii a predvídaní zmien

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Pozri aj:

Hlavné dokumenty týkajúce sa reštrukturalizácie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=sk

Kontaktné osoby:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar