Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Commissie lanceert debat over herstructurering van bedrijven: uit de crisis te trekken lessen

Straatsburg, 17 januari 2012 – De Europese Commissie heeft een Europawijd publiek debat over de herstructurering van bedrijven en de anticipatie op veranderingen gelanceerd. De raadpleging loopt tot en met 30 maart 2012. Het doel is de identificatie van succesvolle praktijken en beleidsmaatregelen op het gebied van herstructurering en aanpassing aan veranderingen. De resultaten zullen worden gebruikt voor het komende werkgelegenheidspakket en moeten bijdragen tot de verbetering van de verdere samenwerking tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, regeringen, lokale en regionale autoriteiten en de EU-instellingen. De raadpleging zal ook helpen bij de identificatie van specifieke herstructureringsmaatregelen om de werkgelegenheids- en sociale uitdagingen te helpen aanpakken en de Europese ondernemingen helpen bij de verbetering van hun concurrentievermogen via innovatie en een snelle maar soepele aanpassing aan veranderingen.

Herstructurering maakt deel uit van het leven van een bedrijf en is een van de belangrijke middelen om een onderneming concurrerend te houden. De economische en financiële crisis heeft de bedrijven extra onder druk gezet: van 2002 tot 2010 zijn door de European Restructuring Monitor meer dan 11 000 gevallen van herstructurering geregistreerd, waarbij voor elke gecreëerde baan bijna twee bestaande banen verloren gingen (1,8:1). Tussen 2008 en 2010 is deze verhouding gestegen tot 2,5:1. Veel ondernemingen en hun werknemers hebben innovatieve regelingen ontwikkeld om het banenverlies te beperken. Hier hebben de sociale partners een sleutelrol gespeeld. Deze initiatieven varieerden van verkorting van de arbeidstijd tot meer sociale dialoog, aanpassingsmaatregelen of activiteiten van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening. Deze kunnen echter minder doeltreffend zijn in een context van een blijvend zwakke vraag.

László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, verklaarde bij de presentatie van het nieuwe groenboek: "Om in staat te zijn in de toekomst beter te reageren moeten wij begrijpen waarom sommige maatregelen in sommige landen of sectoren tijdens de crisis succesvol zijn geweest. Wij moeten bekijken hoe de maatregelen, zoals bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting, kunnen worden gebruikt voor de aanpak van de uitdagingen waarmee wij de komende tijd zullen worden geconfronteerd." Hij voegde daaraan toe: "Wij willen ook zien hoe wij het best kunnen anticiperen op de werkgelegenheids- en vaardigheidsbehoeften van de toekomst, met name in het licht van de nieuwe uitdagingen en de groeiende sociale ongelijkheden in alle lidstaten. En, last but not least, willen wij zien hoe de sociale gevolgen van herstructureringen kunnen worden beperkt."

De commissaris benadrukte ook hoe de EU klaarstaat om de lidstaten via het cohesiebeleid, met name het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, te helpen en te ondersteunen.

Inhoud van het groenboek:

Het groenboek behandelt verschillende kwesties. Met name komen de volgende kwesties aan de orde:

  • Lessen uit de crisis – Zijn bestaande beleidsmaatregelen en praktijken passend? Wat zijn de succesfactoren en toekomstige uitdagingen? Hebben arbeidstijdverkortingsregelingen tijdens de crisis gewerkt en hoe hebben zij het hoofd kunnen bieden aan een blijvend zwakke vraag?

  • Economische en industriële aanpassing – Wat zijn de relevante randvoorwaarden en bestaande goede praktijken in verband met de toegang tot financiering ter begeleiding van structurele aanpassingen?

  • Aanpassingsvermogen van de bedrijven en inzetbaarheid van de werknemers – Is een anticipatieve aanpak het best? Is het misschien nodig om de bestaande richtsnoeren inzake herstructurering en de middelen voor de toepassing daarvan te actualiseren?

  • Het creëren van synergieën in het proces van industriële veranderingen – Hoe kunnen de synergieën tussen ondernemingen, lokale autoriteiten en andere lokale actoren worden verbeterd? Hoe kan opleiding worden ontwikkeld als een permanent element van het beheer van de menselijke hulpbronnen?

  • Rol van de regionale en lokale autoriteiten – Hoe kan de ondersteunende rol van de overheidsinstanties worden aangemoedigd, rekening houdend met de verschillende nationale tradities?

  • Gevolgen van herstructureringsacties – Wat kan door ondernemingen en werknemers gedaan worden om de werkgelegenheids- en sociale gevolgen van herstructureringen tot een minimum te beperken en welke rol kan het overheidsbeleid spelen bij het vergemakkelijken van deze veranderingen?

Het groenboek wordt ondersteund door het werkdocument van de diensten van de Commissie "Herstructurering in Europa 2011" (Herstructurering in Europa 2011), dat de belangrijkste lessen uit de ervaring van de laatste jaren trekt wat de anticipatie op en het beheer van veranderingen en herstructureringen betreft.

De raadpleging loopt tot en met 30 maart 2012. Tijdens deze periode kan elke belangstellende zijn mening via e-mail of per post te kennen geven.

Achtergrond

Herstructurering is door de Europese Commissie aan de orde gesteld in haar vlaggenschip inzake industriebeleid van oktober 2010, het vlaggenschipinitiatief "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" en het Besluit Interne markt. De Commissie wil het debat over herstructurering in het licht van de uit de recente ervaring getrokken lessen hernieuwen.

De resultaten van deze raadpleging zullen voor het komende werkgelegenheidspakket en de gereactiveerde flexizekerheidsagenda worden gebruikt. Zij kunnen leiden tot een hernieuwd debat op EU-niveau over een mogelijk nieuw kader voor herstructureringen.

Voor meer informatie:

Groenboek "Herstructurering en anticipatie op veranderingen: uit de economische crisis te trekken lessen"

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Werkdocument van de diensten van de Commissie "Herstructurering in Europa 2011" (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=nl

Raadpleging over herstructurering en anticipatie op veranderingen

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes)

Zie ook:

Belangrijke documenten inzake herstructurering:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=nl

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar