Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija pradeda diskusijas dėl įmonių restruktūrizavimo. Ko pasimokyta iš krizės?

Strasbūras, 2012 m. sausio 17 d. Šiandien Europos Komisija pradeda iki 2012 m. kovo 30 d. truksiančias Europos masto viešas konsultacijas dėl įmonių restruktūrizavimo ir numatomų pokyčių. Šių konsultacijų tikslas – nustatyti sėkmingą restruktūrizavimo ir prisitaikymo prie pokyčių praktiką ir politiką. Konsultacijų rezultatai bus naudingi rengiant būsimą užimtumo teisės aktų rinkinį ir turėtų paskatinti tolesnį darbuotojų ir darbdavių atstovų, vyriausybių, vietos bei regionų valdžios atstovų ir ES institucijų bendradarbiavimą. Be to, konsultuojantis bus lengviau nustatyti specialias restruktūrizavimo priemones, kurios galėtų būti naudingos sprendžiant nedarbo ir socialines problemas, taip pat didinti konkurencingumą padedant Europos įmonėms diegti inovacijas ir greitai, tačiau sklandžiai prisitaikyti prie pokyčių.

Restruktūrizavimas – svarbi verslo pasaulio dalis ir vienas iš svarbių įmonės konkurencingumo išlaikymo būdų. Ekonominė ir finansinė krizė itin skaudžiai atsiliepė įmonėms – 2002–2010 m. Europos restruktūrizacijos stebėjimo centras užregistravo per 11 000 pertvarkymo atvejų, o beveik dviem prarastoms darbo vietoms teko viena sukurta darbo vieta (1,8:1). 2008–2010 m. šis santykis padidėjo iki 2,5:1. Kad apribotų darbo vietų mažėjimą, daug įmonių ir jų darbuotojų ėmėsi naujoviškų sprendimų – nuo darbo valandų mažinimo iki socialinio dialogo, įmonių pertvarkymo priemonių ar viešųjų įdarbinimo tarnybų įsikišimo. Čia itin svarbus buvo socialinių partnerių vaidmuo. Tačiau dėl menkos paklausos šie sprendimai gali būti ne tokie veiksmingi.

Pristatydamas naują žaliąją knygą už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys László Andoras sakė: „Kad ateityje galėtume veiksmingiau reaguoti, turime geriau suprasti priežastis, dėl kurių krizės metu tam tikros priemonės kai kuriose šalyse ar sektoriuose buvo sėkmingos. Privalome aiškintis, kaip tokiomis priemonėmis kaip trumpalaikis darbas spręsti galimas artimiausio laikotarpio problemas. Taip pat norime sužinoti, kaip būtų galima numatyti užimtumo ir įgūdžių poreikius ateityje, ypač atsižvelgiant į naujas problemas ir didėjančią socialinę nelygybę valstybėse narėse. Galiausiai ne mažiau svarbu yra sužinoti, kaip riboti socialinį restruktūrizavimo poveikį.“

Komisijos narys taip pat pabrėžė, kad ES pasirengusi padėti valstybėms narėms, vykdydama sanglaudos politiką, o ypač naudojantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo bei Europos socialinio fondo parama.

Žaliosios knygos turinys

Žaliojoje knygoje pateikiama keletas klausimų, tačiau visų pirma aptariamos šios temos:

  • Krizės pamokos. Ar dabartinė praktika ir politikos priemonės pakankamos? Kokie yra sėkmės veiksniai ir ateities iššūkiai? Kaip trumpalaikio darbo sistemos veikė krizės metu ir kaip joms pavyko atlaikyti menką paklausą?

  • Ekonomikos ir pramonės pertvarkymas. Kokios yra svarbiausios sistemos sąlygos ir sukaupta geroji patirtis, susijusi su galimybėmis gauti finansavimą struktūriniam pertvarkymui remti?

  • Verslo prisitaikomumas ir darbuotojų galimybė įsidarbinti. Ar tinkamiausias būdas – prognozuoti ateitį? Ar reikėtų atnaujinti restruktūrizavimo kryptis ir gaires bei priemones, kuriomis užtikrinamas jų įgyvendinimas?

  • Sąveikų kūrimas vykstant pramonės pokyčiams. Kaip gerinti įmonių, vietinių valdžios institucijų ir kitų vietos subjektų sąveiką? Kaip tobulinti mokymus – neatsiejamą žmogiškųjų išteklių valdymo dalį?

  • Regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo. Kaip skatinti valdžios institucijų paramą, atsižvelgiant į skirtingas nacionalines tradicijas?

  • Restruktūrizavimo poveikis. Kaip įmonės ir darbuotojai gali prisidėti prie restruktūrizavimo poveikio užimtumui ir visuomenei mažinimo? Koks gali būti viešosios politikos vaidmuo sudarant sąlygas šiems pokyčiams?

Žalioji knyga pateikiama kartu su tarnybų darbiniu dokumentu „Restruktūrizavimas Europoje 2011 m.“, kuriame atsižvelgiama į pastarųjų metų pokyčių ir restruktūrizavimo numatymo ir valdymo patirtį.

Konsultacijos vyks iki 2012 m. kovo 30 d. Bet kuris šia tema susidomėjęs asmuo gali pareikšti savo nuomonę el. paštu ar paštu.

Pagrindiniai faktai

Restruktūrizacijos klausimą Europos Komisija kėlė 2010 m. spalio mėn. pramonės politikos pavyzdinėje iniciatyvoje, pavyzdinėje iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir Bendrosios rinkos akte. Diskusijas dėl restruktūrizacijos Komisija nori atnaujinti atsižvelgdama į neseniai įgytą patirtį.

Šių konsultacijų rezultatai bus įtraukti į būsimą užimtumo teisės aktų rinkinį ir atnaujintą lankstumo ir užimtumo garantijų darbotvarkę. Taip pat gali būti atnaujintos ES masto diskusijos dėl galimos naujos restruktūrizavimo sistemos.

Išsamesnė informacija:

Žalioji knyga „Restruktūrizavimas ir numatomi pokyčiai. Ko pasimokyta iš ekonominės krizės?“

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Restruktūrizavimas Europoje 2011 m.“

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=lt

Konsultacijos dėl restruktūrizavimo ir numatomų pokyčių:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Taip pat žr.

Pagrindiniai restruktūrizavimo dokumentai:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=lt

Asmuo ryšiams :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar