Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää keskustelun yritysten rakennemuutoksesta ja kriisistä saaduista kokemuksista

Strasbourg 17. tammikuuta 2012 – Euroopan komissio on juuri käynnistänyt Euroopan laajuisen julkisen kuulemisen yritysten rakennemuutoksesta ja muutoksen ennakoimisesta. Kuuleminen päättyy 30. maaliskuuta 2012. Tavoitteena on kartoittaa rakennemuutokseen ja muutokseen sopeutumiseen liittyviä onnistuneita käytäntöjä ja toimintalinjoja. Tuloksia aiotaan hyödyntää tulevassa työllisyyspaketissa, ja niiden avulla on tarkoitus lisätä yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajien edustajien, jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten ja EU:n toimielinten välillä. Kuulemisen avulla voidaan myös tunnistaa erityisiä rakenneuudistustoimenpiteitä, joilla voidaan reagoida työllisyyteen ja yhteiskuntaan kohdistuviin haasteisiin ja joilla autetaan eurooppalaisia yrityksiä parantamaan kilpailukykyään innovoimalla ja sopeutumalla nopeasti mutta jouhevasti muutokseen.

Rakennemuutokset ovat osa yritystoimintaa ja yksi keskeisistä tavoista auttaa yrityksiä säilyttämään kilpailukykynsä. Talous- ja finanssikriisi on aiheuttanut yrityksille ylimääräisiä paineita: Rakenneuudistuksia seuraava European Restructuring Monitor -väline kirjasi vuosien 2002 ja 2010 välisenä aikana yli 11 000 toteutettua rakennemuutosta, joissa menetettiin lähes kaksi työpaikkaa yhtä syntynyttä työpaikkaa kohden (1,8:1). Vuosina 2008–2010 tämä suhde vain kasvoi ja oli lopulta 2,5:1. Monet yritykset ja niiden työntekijät ovatkin kehittäneet innovatiivisia järjestelyjä hillitäkseen työpaikkojen katoamista. Työmarkkinaosapuolilla on ollut näissä aloitteissa tärkeä rooli. Työaikaa on mukautettu, sosiaalista vuoropuhelua on lisätty, on suoritettu mukautustoimenpiteitä ja otettu käyttöön julkisia työnvälityspalveluja. Näiden toimien tehokkuus saattaa kuitenkin kärsiä kysynnän pysytellessä jatkuvasti heikkona.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor esitteli vihreän kirjan toteamalla, että voidaksemme reagoida paremmin tulevaisuudessa meidän on ymmärrettävä tietyissä maissa ja tietyillä aloilla kriisin aikana toteutettujen toimenpiteiden onnistumisen taustalla olevat syyt. "Meidän on tarkasteltava, kuinka lyhennetyn työajan kaltaisiat toimenpiteitä voisi käyttää tulevaisuuden mukanaan tuomien haasteiden selättämiseen. Meidän on myös pohdittava, miten voisimme parhaiten ennakoida tulevaisuuden työllisyys- ja osaamistarpeita, varsinkin kun uusia haasteita on tulossa ja sosiaalinen epätasa-arvoisuus jäsenvaltioiden välillä kasvaa. Lisäksi haluamme oppia rajoittamaan rakennemuutoksen sosiaalisia vaikutuksia.”

Lisäksi komissaari Andor korosti, että EU on valmis auttamaan ja tukemaan jäsenvaltioitaan koheesiopolitiikan tarjoamin välinein, etenkin Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston avulla.

Vihreän kirjan sisältö:

Vihreässä kirjassa esitetään useita kysymyksiä ja käsitellään erityisesti seuraavia aiheita:

  • Kriisistä opittua – Ovatko nykyiset poliittiset toimet ja käytännöt riittäviä? Mitkä ovat menestystekijät ja tulevaisuuden haasteet? Kuinka lyhennetyn työajan järjestelyt ovat toimineet toisaalta kriisin aikana ja toisaalta kysynnän pysytellessä jatkuvasti heikkona?

  • Talouden ja teollisuuden mukauttaminen – Mitkä ovat rakennemuutosta tukevat toimintapuitteet ja nykyiset hyvät käytännöt rahoituksen saannissa?

  • Yritysten ja työntekijöiden sopeutumiskyky – Onko ennakoiva lähestymistapa paras? Onko mahdollisesti tarvetta päivittää nykyiset rakennemuutoksen suuntaviivat ja keinot varmistaa niiden täytäntöönpano?

  • Synergioiden luominen teollisuuden muutosprosessissa – Miten yritysten, paikallisviranomaisten ja muiden paikallisten toimijoiden välisiä yhteisvaikutuksia voidaan parantaa? Miten koulutuksesta kehitetään pysyvä osa inhimillisten resurssien hallintaa?

  • Alue- ja paikallisviranomaisten rooli – Kuinka viranomaisia kannustetaan tukemaan toimia ottaen huomioon erilaiset kansalliset perinteet?

  • Rakennemuutostoimien vaikutukset – Mitä yritykset ja työntekijät voivat tehdä minimoidakseen rakennemuutostoimien vaikutukset työllisyyteen ja yhteiskuntaan, ja mitä julkisen sektorin politiikalla voidaan tehdä näiden muutosten helpottamiseksi?

Vihreän paperin liitteenä on komission yksiköiden valmisteluasiakirja Restructuring in Europe 2011, jossa käsitellään niitä tärkeimpiä oppeja, joita muutoksen ennakoinnista ja hallinnasta ja rakennemuutoksesta on viime vuosina saatu.

Kuuleminen päättyy 30. maaliskuuta 2012. Siihen asti kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi toimittaa näkemyksensä sähköpostitse tai postitse.

Taustaa

Euroopan komissio on tuonut rakennemuutosta esille lokakuussa 2010 antamassaan teollisuuspolitiikan lippulaiva-aloitteessa, lippulaiva-aloitteessa Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. Komissio haluaa uudistaa rakennemuutosta koskevaa keskustelua viimeaikaisten kokemusten valossa.

Kuulemisen tulokset otetaan huomioon tulevassa työllisyyspaketissa ja uudelleen vireille pannussa joustoturvaohjelmassa. Kuuleminen voi johtaa uuteen EU-tason keskusteluun rakennemuutoksen mahdollisista uusista puitteista.

Lisätietoja:

Vihreä kirja: Rakennemuutos ja muutosten ennakointi: mitä talouskriisistä on opittu?

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Restructuring in Europe 2011

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=fi

Rakennemuutosta ja muutoksen ennakointia koskeva kuuleminen fi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Katso myös:

Keskeiset rakennemuutosta käsittelevät asiakirjat:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=fi

Yhteyshenkilö:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar