Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon algatab arutelu ettevõtete restruktureerimise üle: millised on kriisi õppetunnid?

Strasbourg, 17. jaanuar 2012. Euroopa Komisjon algatas kogu Euroopat hõlmava avaliku arutelu ettevõtete restruktureerimise ja muutusteks valmisoleku teemal. Arutelu kestab kuni 30. märtsini 2012. Selle käigus soovitakse välja selgitada hästi toimivad tegevuspõhimõtted ja tavad restruktureerimise ja muutustega kohanemise vallas. Tulemusi tahetakse kasutada tulevase tööhõivepaketi kavandamiseks ja parema koostöö loomiseks töövõtjate ja tööandjate esindajate ning valitsuste, kohalike ja piirkondlike ametivõimude ja ELi institutsioonide vahel. Arutelu aitab samuti välja selgitada restruktureerimismeetmeid, mis aitaksid kaasa tööhõivealaste ja sotsiaalsete probleemide lahendamisele ning tugevdaksid Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, panustades uuendustegevusse ning muutustega kiiresti ja tõrgeteta kohanemisse.

Restruktureerimine on äritegevuse osa ja üks olulisemaid ettevõttel konkurentsivõimelisena püsida võimaldavaid tegureid. Majandus- ja finantskriis on ettevõtete olukorda eriti pingestanud: ajavahemikus 2002–2010 registreeris Euroopa restruktureerimise jälgimise keskus üle 11 000 restruktureerimisjuhu, kusjuures pea iga kahe kaotatud töökoha kohta tuli üks loodud töökoht (suhtarv 1,8/1). Aastatel 2008–2010 suurenes kaotatud töökohtade arv tugevasti ja suhtarv oli 2,5/1. Paljud ettevõtted ja nende töötajad on välja töötanud uudseid lahendusi töökohtade kaotamise piiramiseks. Määrava tähtsusega rolli on seejuures mänginud sotsiaalpartnerid. On muudetud tööaega, laiendatud sotsiaalset dialoogi, kasutatud kohandusmeetmeid ja riiklikke tööhõivemeetmeid. Sellised vahendid ei pruugi püsivalt madala nõudluse tingimustes siiski soovitud tagajärgi anda.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles uut rohelist raamatut esitledes: „Selleks et tulevikuks paremini valmistuda, peame paremini mõistma, mis olid need põhjused, mis tagasid kriisi ajal edu mõnes riigis või sektoris. Tuleb vaadata, kuidas sellised meetmed nagu lühendatud tööaeg võiksid aidata meil eelseisvate probleemidega toime tulla.” Ta lisas: „Soovime samuti selgeks teha, kuidas saaksime ette näha töökohtade ja oskuste vajadust tulevikus, pidades silmas eelkõige uusi väljakutseid ja üha suurenevat sotsiaalset ebavõrdsust liikmesriikide vahel. Lõpuks mitte sugugi vähetähtis aspekt – tahame selgeks teha, kuidas vähendada restruktureerimise sotsiaalset mõju.”

Volinik rõhutas samuti Euroopa Liidu valmidust aidata ja toetada liikmesriike ühtekuuluvuspoliitika kaudu, kaasates eelkõige Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi.

Rohelise raamatu sisu:

Rohelises raamatus esitatakse rida küsimusi. Eelkõige käsitletakse selles järgmisi probleeme:

  • Kriisi õppetunnid – kas olemasolevad tegevuspõhimõtted ja meetmed on asjakohased? Millised on edu tagavad tegurid, millised probleemid seisavad ees tulevikus? Kuidas toimisid lühendatud tööaja skeemid kriisi ajal ja milline oli nende kasutegur püsivalt madala nõudluse tingimustes?

  • Majanduse ja tööstuse kohandumine – millised on struktuurimuutusteks vajalikule rahastamisele juurdepääsu tagavad raamtingimused ja olemasolevad head tavad?

  • Ettevõtete kohanemisvõime ja töötajate tööalane konkurentsivõime – kas ennetav lähenemisviis on parim? Kas on tekkinud vajadus ajakohastada restruktureerimissuuniseid ja nende rakendamist tagavaid vahendeid?

  • Sünergia loomine tööstuses tehtavate muudatuste käigus – kuidas luua parem koostöö ettevõtete, kohalike ametiasutuste ja muude kohalikul tasandil osalejate vahel? Kuidas arendada koolitustegevust kui inimressursside haldamise püsitegurit?

  • Piirkondlike ja kohalike ametiasutuste roll – kuidas ergutada riigiasutuste toetavat rolli, arvestades eri riikides valitsevaid erinevaid tavasid?

  • Restruktureerimise mõju – mida saavad teha ettevõtted ja töötajad, et vähendada restruktureerimise sotsiaalset mõju, mida saavad teha riiklikud ametiasutused, et nende muutuste edule kaasa aidata?

Rohelist raamatut toetab komisjoni töödokument „Restructuring in Europe 2011” (Restructuring in Europe 2011), mis põhineb peamistel õppetundidel, mis on saadud viimastel aastatel muutusteks valmistumise ja nendega toimetulemise ning samuti restruktureerimise käigus.

Avalik arutelu kestab kuni 30. märtsini 2012. Sel ajavahemikul võivad kõik probleemist huvitatud isikud avaldada oma arvamust e-posti ja tavalise posti teel.

Taustteave

Komisjon on tõstatanud restruktureerimisküsimused nii oma tööstuspoliitika juhtalgatuses oktoobris 2010, uute oskuste ja töökohtade tegevuskava juhtalgatuses kui ka ühtse turu aktis. Komisjon soovib, et restruktureerimist käsitlevas arutelus võetaks nüüdsest arvesse ka hiljutisi kogemusi.

Arutelu tulemused annavad panuse tulevasse tööhõivepaketti ja turvalise paindlikkuse uuendatud tegevuskavasse ning loodetavasti ka tõuke restruktureerimissuuniseid ja -raamistikku käsitleva arutelu alustamiseks ELi tasandil.

Lisateave:

Roheline raamat: Restruktureerimine ja valmisolek muutusteks: mida on majanduskriis meile õpetanud? (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en)

Komisjoni töödokument: Restructuring in Europe 2011 (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=et

Arutelu restruktureerimise ja muutusteks valmisoleku üle (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes).

Vaata ka:

Peamised restruktureerimist käsitlevad dokumendid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=et

Kontaktisik:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar