Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή δρομολογεί διάλογο σχετικά με την αναδιάρθρωση των εταιρειών: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση

Στρασβούργο, 17 Ιανουαρίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε έναν πανευρωπαϊκό διάλογο σχετικά με την αναδιάρθρωση των εταιρειών και την πρόβλεψη της αλλαγής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου 2012. Σκοπός του διαλόγου είναι να προσδιοριστούν οι επιτυχημένες πρακτικές και πολιτικές στον τομέα της αναδιάρθρωσης και της προσαρμογής στην αλλαγή. Τα αποτελέσματα του διαλόγου θα ενσωματωθούν στην προσεχή δέσμη μέτρων για την απασχόληση και θα πρέπει να βοηθήσουν ώστε να βελτιωθεί η μελλοντική συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, των κυβερνήσεων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η διαβούλευση θα βοηθήσει επίσης στον καθορισμό των μέτρων αναδιάρθρωσης που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα, και να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και της ταχείας αλλά ομαλής προσαρμογής στην αλλαγή.

Η αναδιάρθρωση συνιστά τμήμα της επιχειρηματικής ζωής και έναν από τους σημαντικούς τρόπους για να βοηθηθεί η εταιρεία ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ασκούν επιπλέον πίεση στις επιχειρήσεις: από το 2002 έως το 2010, καταγράφηκαν από το Ευρωπαϊκό Εποπτικό Όργανο Αναδιαρθρώσεων (European Restructuring Monitor) περισσότερες από 11 000 περιπτώσεις αναδιάρθρωσης στις οποίες για κάθε δύο περίπου απολεσθείσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκε μία θέση εργασίας (αναλογία 1,8:1). Κατά την περίοδο 2008/2010, η εν λόγω αναλογία αυξήθηκε σε 2,5:1. Πολλές εταιρείες και το εργατικό δυναμικό τους ανέπτυξαν καινοτόμες ρυθμίσεις για τον περιορισμό των απωλειών θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι διαδραμάτισαν βασικό ρόλο. Οι πρωτοβουλίες αυτές διαφέρουν μεταξύ τους: μπορεί να αφορούν τις ώρες εργασίας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, τα μέτρα προσαρμογής ή την παρέμβαση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά σε ένα πλαίσιο συνεχιζόμενης χαμηλής ζήτησης.

Ο κ. László Andor, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, δήλωσε: «Για να μπορέσουμε στο μέλλον να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να κατανοήσουμε τους λόγους της επιτυχίας ορισμένων μέτρων σε μερικές χώρες ή τομείς κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα, όπως π.χ. η μερική ανεργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε κατά την προσεχή περίοδο». Ο κ. László Andor πρόσθεσε: «Θέλουμε επίσης να διερευνήσουμε τον καλύτερο τρόπο πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών απασχόλησης και δεξιοτήτων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις και τις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, επιδιώκουμε να βρούμε τρόπο περιορισμού του κοινωνικού αντικτύπου της αναδιάρθρωσης.

Η Επιτροπή τόνισε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ είναι πρόθυμη να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη μέσω της πολιτικής συνοχής, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Περιεχόμενο της Πράσινης Βίβλου:

Η Πράσινη βίβλος περιλαμβάνει πολλά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τα ακόλουθα θέματα:

  • Διδάγματα από την κρίση – είναι κατάλληλα τα υφιστάμενα μέτρα και οι πρακτικές της πολιτικής; Ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας και οι μελλοντικές προκλήσεις; Με ποιον τρόπο λειτούργησαν τα συστήματα μερικής ανεργίας κατά τη διάρκεια της κρίσης και πώς ανταποκρίθηκαν στην κατάσταση της συνεχιζόμενης χαμηλής ζήτησης;

  • Οικονομική και βιομηχανική προσαρμογή – ποιοι είναι οι σχετικοί όροι-πλαίσιο και ποιες είναι οι υπάρχουσες καλές πρακτικές σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, που θα συνοδεύουν τη διαρθρωτική προσαρμογή;

  • Προσαρμοστηκότητα των επιχειρήσεων και απασχολησιμότητα των εργαζομένων – είναι καλύτερη μια προσέγγιση πρόβλεψης; Είναι αναγκαία η επικαιροποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών για την αναδιάρθρωση και των μέσων για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους;

  • Δημιουργία συνεργειών κατά τη διαδικασία της βιομηχανικής αλλαγής – πώς θα βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ εταιρειών, τοπικών αρχών και άλλων τοπικών παραγόντων; Πώς θα αναπτυχθεί η κατάρτιση ως μόνιμο χαρακτηριστικό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων;

  • Ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών – πώς θα ενθαρρυνθεί ο υποστηρικτικός ρόλος των δημόσιων αρχών λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών εθνικών παραδόσεων;

  • Επιπτώσεις των ενεργειών αναδιάρθρωσης – τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των ενεργειών αναδιάρθρωσης στην απασχόληση και οι κοινωνικές επιπτώσεις και ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες πολιτικές για τη διευκόλυνση αυτών των αλλαγών;

Η Πράσινη Βίβλος συνοδεύεται από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Αναδιάρθρωση στην Ευρώπη 2011» Αναδιάρθρωση στην Ευρώπη 2011, το οποίο περιέχει τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν τα τελευταία έτη όσον αφορά την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής και την αναδιάρθρωση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου 2012. Κατά την περίοδο αυτή οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα αυτό μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις τους με ηλεκτρονικό μήνυμα ή ταχυδρομικά.

Ιστορικό του φακέλου

Το θέμα της αναδιάρθρωσης τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εμβληματική της πρωτοβουλία «βιομηχανική πολιτική» τον Οκτώβριο του 2010, στην εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», καθώς και στην Πράξη για την ενιαία αγορά. Η Επιτροπή επιθυμεί να ανανεώσει τη συζήτηση σχετικά με την αναδιάρθρωση λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την πρόσφατη οικονομική κρίση.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα ενσωματωθούν στην προσεχή δέσμη μέτρων για την απασχόληση και στο ανανεωμένο πρόγραμμα δράσης για ευελιξία με ασφάλεια. Μπορεί να οδηγήσει στην ανανέωση της συζήτησης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με ένα πιθανό νέο πλαίσιο για αναθεώρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πράσινη βίβλος: Αναδιάρθρωση και πρόβλεψη της αλλαγής: διδάγματα από την οικονομική κρίση

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής: «Αναδιάρθρωση στην Ευρώπη 2011»

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=el

Διαβούλευση σχετικά με την αναδιάρθρωση και την πρόβλεψη της αλλαγής

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Βλ. επίσης

Βασικά έγγραφα για την αναδιάρθρωση:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=el

Αρμόδιος υπάλληλος :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar