Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zahájila diskusi o restrukturalizaci podniků na základě poučení z krize

Štrasburk 17. ledna 2012 – Evropská komise zahájila celoevropskou veřejnou debatu o restrukturalizaci podniků a předjímání změn. Konzultace potrvá do 30. března 2012. Cílem debaty je vytipovat úspěšné postupy a politiky v oblasti restrukturalizací a přizpůsobení se změnám. Výsledky poslouží při přípravě plánovaného souboru opatření v oblasti zaměstnanosti a měly by zlepšit další spolupráci zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, vlád členských států, místních a regionálních orgánů a orgánů EU. Konzultace rovněž pomůže nalézt konkrétní restrukturalizační opatření, jež by mohla zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a evropským společnostem pomoci se zvýšením konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací a rychlého a bezproblémového přizpůsobení se změnám.

Restrukturalizace je součástí fungování podniku a jedním z důležitých způsobů, jak si podnik může udržet konkurenceschopnost. Hospodářská a finanční krize byla pro podniky velmi náročná: v letech 2002 až 2010 zaznamenal Evropský monitoring restrukturalizace více než 11 000 restrukturalizací, při nichž byl poměr počtu zaniklých pracovních míst k nově vzniklým pracovním místům téměř dvě ku jedné (1,8:1). V letech 2008 až 2010 se tento poměr zvýšil na 2,5:1. Řada společností a pracovníků přistoupila k inovativním opatřením a počet zaniklých pracovních míst tak zmírnila. V této souvislosti hráli klíčovou úlohu sociální partneři. Mezi tyto iniciativy patřila změna pracovní doby, posílený sociální dialog, adaptační opatření nebo kroky veřejných služeb zaměstnanosti. Tato opatření však v souvislosti s trvale nízkou poptávkou nemusí být tak účinná.

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor při představování nové zelené knihy uvedl: „V budoucnu budeme moci lépe reagovat, pokud dobře pochopíme důvody úspěchu některých opatření v některých zemích nebo odvětvích během krize. Musíme zjistit, jak lze využít některých opatření (např. zkrácené pracovní doby) k řešení obtíží, jimž budeme s největší pravděpodobností v brzké budoucnosti čelit. Také bychom rádi věděli, jak můžeme co nejlépe předjímat budoucí potřeby v oblasti zaměstnanosti a kvalifikací, zejména v souvislosti s novými výzvami a rostoucími sociálními nerovnostmi v členských státech. Neméně důležité je také zjistit, jak lze omezit sociální dopad restrukturalizací.“

Komisař rovněž zdůraznil, že Evropská unie je připravena členským státům pomáhat a podpořit je prostřednictvím opatření politiky soudržnosti, zejména v rámci Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Obsah zelené knihy:

Zelená kniha pokládá několik otázek. Zabývá se především těmito problémy:

  • Poučení z krize – jsou stávající opatření a postupy přiměřené? Jaké jsou faktory úspěchu a budoucí výzvy? Jak fungoval režim zkrácené pracovní doby během krize a do jaké míry pomohl vyrovnat se s trvale nízkou poptávkou?

  • Přizpůsobování hospodářství a průmyslu – jaké jsou vhodné rámcové podmínky a osvědčené postupy přístupu k financím pro případ strukturálního přizpůsobení?

  • Adaptabilita podniků a zaměstnatelnost pracovníků – je předvídavý přístup nejvhodnější? Může být zapotřebí aktualizovat stávající pokyny k restrukturalizaci a způsob, jakým zajistit jejich provádění?

  • Vytváření synergií v průběhu průmyslové změny – jak zvýšit synergie mezi společnostmi, místními orgány a jinými místními zainteresovanými subjekty? Jak koncipovat vzdělávání jakožto trvalou složku řízení lidských zdrojů?

  • Úloha regionálních a místních orgánů – jak podnítit podpůrnou roli veřejných orgánů s přihlédnutím k různým národním tradicím?

  • Dopad restrukturalizací – co mohou udělat společnosti a zaměstnanci, aby co nejvíce zmírnili dopad restrukturalizace na zaměstnanost a její sociální dopad a jakou úlohu mohou hrát veřejné politiky při usnadňování takových změn?

Zelenou knihu doplňuje pracovní dokument útvarů Komise „Restructuring in Europe 2011“ (Restrukturalizace v Evropě v roce 2011), který shrnuje hlavní poučení z minulých let týkající se předjímání a řízení změn a restrukturalizace.

Konzultace bude trvat do 30. března 2012. Do té doby může kterýkoli zájemce o tuto problematiku e-mailem nebo poštou zaslat své stanovisko.

Souvislosti

Evropská komise se zabývá problematikou restrukturalizací ve stěžejní iniciativě průmyslové politiky z října 2010, stěžejní iniciativě „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“ a rovněž v Aktu o jednotném trhu. Komise by chtěla obnovit debatu o restrukturalizacích na základě poučení z nedávných zkušeností.

Výsledek těchto konzultací poslouží při přípravě plánovaného souboru opatření v oblasti zaměstnanosti a aktualizaci agendy flexikurity. Mohl by vést k nové debatě na úrovni EU o případném novém rámci pro restrukturalizace.

Více informací:

Zelená kniha: Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Pracovní dokument útvarů Komise: „Restructuring in Europe 2011“ (Restrukturalizace v Evropě v roce 2011)

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7311&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=cs

Konzultace týkající se restrukturalizací a předjímání změn
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Viz též:

Klíčové dokumenty týkající se restrukturalizací:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=cs

Kontaktní osoba:

Cristina Arigho (+32 22985399)


Side Bar