Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията започва дебат за преструктурирането на предприятията — какви са поуките от кризата?

Страсбург, 17 януари 2012 г. — Европейската комисия започна обществен дебат в цяла Европа, посветен на преструктурирането на предприятията и изпреварването на промените. Допитването ще продължи до 30 март 2012 г. Целта е да се набележат успешни практики и политики за преструктуриране и приспособяване към промените. Резултатите ще залегнат в предстоящия пакет от мерки в областта на заетостта и трябва да спомогнат за по-добро сътрудничество между представителите на трудещите си и на работодателите, правителствата, местната и регионалната власт и институциите на ЕС. Допитването ще спомогне и за набелязването на конкретни мерки за преструктуриране, с чиято помощ да бъдат посрещнати проблемите на заетостта и социалните предизвикателства, както и за да се помогне на европейските предприятия да повишат конкурентоспособността си чрез иновации и бързо, но гладко приспособяване към промените.

Преструктурирането е част от стопанския живот и е важна стъпка, която помага на предприятията да запазят конкурентоспособността си. Икономическата и финансовата криза извънредно натовари стопанския сектор — от 2002 до 2010 г. в европейската система за наблюдение на преструктурирането са отчетени над 11 000 случая на преструктуриране, като на всяко новосъздадено работно място се падат почти две закрити работни места (при съотношение 1,8:1). От 2008 до 2010 г. това съотношение се е увеличило на 2,5:1. Много предприятия и работещите в тях са намерили новаторски решения, за да ограничат закриването на работни места. Социалните партньори играят съществена роля в този процес. Инициативите включват промени в работното време, засилен социален диалог, мерки за приспособяване, както и участие на обществените служби по заетостта. Подобни действия обаче може да не са достатъчно ефикасни на фона на трайно намалялото търсене.

Комисарят на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор представи новата „Зелена книга“ с думите: „За да можем да реагираме по-добре в бъдеще, трябва да разберем на какво се дължи успехът на определени мерки в определени държави или отрасли по време на кризата. Трябва да проучим по какъв начин можем да използваме някои мерки, като например намаляването на работното време, за да се справим с предизвикателствата, които можем да очакваме занапред. Искаме също така да разберем как най-добре можем да предвиждаме бъдещите потребности във връзка със заетостта и квалификацията, особено на фона на новите предизвикателства и растящото социално неравенство в държавите-членки, допълни той. Не на последно място искаме да установим по какъв начин може да се ограничи социалното въздействие на преструктурирането.“

Комисарят също така подчерта готовността на ЕС да предоставя помощ и подкрепа на държавите-членки чрез политиката на сближаване, по-специално по линия на Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

Съдържание на „Зелената книга“:

В „Зелената книга“ се разглеждат редица въпроси. Специално внимание се обръща на следните проблеми:

  • Поуките от кризата — подходящи ли са съществуващите мерки и практики на политиката? Какво допринася за успеха и какви са бъдещите предизвикателства? Как бяха приложени схемите за работа на намалено работно време при кризата и по какъв начин спомогнаха за справяне с трайно намалялото търсене?

  • Приспособяване на икономиката и промишлеността — какви са подходящите рамкови условия и съществуващите добри практики за достъп до финансиране, които трябва да съпътстват преструктурирането?

  • Адаптивност на предприятията и пригодност за заетост на трудещите се — дали изпреварващият подход действително е най-добър? Налага ли се да бъдат актуализирани съществуващите насоки за преструктуриране и средствата за прилагането им?

  • Създаване на полезни взаимодействия в процеса на индустриални промени — как да се подобрят полезните взаимодействия между предприятията, местната власт и другите участници на местно равнище? Как да се развива обучението като постоянен елемент от управлението на човешките ресурси?

  • Ролята на регионалната и местната власт — как да се насърчат органите на публичната власт да изпълняват подпомагаща роля, като се отчитат различните национални традиции?

  • Въздействие на преструктурирането — какво могат да направят предприятията и трудещите се, за да се сведат до минимум отражението върху заетостта и социалните последици от преструктурирането, и каква роля могат да изиграят публичните политики за улесняване на промените?

В основата на „Зелената книга“ е залегнал работният документ на службите на Комисията „Преструктурирането в Европа през 2011 г.“ (Преструктурирането в Европа през 2011 г.), в който се обобщават основните поуки от последните години, свързани с изпреварването и управлението на промените и преструктурирането.

Допитването ще продължи до 30 март 2012 г. До тази дата всички, които проявяват интерес по темата, могат да изпратят становищата си по пощата или по електронна поща.

Контекст

Европейската комисия постави темата за преструктурирането в рамките на своята водеща инициатива в областта на индустриалната политика от октомври 2010 г., във водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“ и в Акта за единния пазар. Комисията иска да възобнови дебата за преструктурирането, като се вземат предвид поуките от неотдавнашния опит.

Изводите от допитването ще намерят място в предстоящия пакет от мерки в областта на заетостта и в изведената отново на преден план програма за гъвкава сигурност. Това може да доведе до възобновяване на дебата на равнището на ЕС относно евентуална нова уредба във връзка с преструктурирането.

За повече информация:

„Зелена книга: Преструктуриране и изпреварване на промените — какви са поуките от икономическата криза?“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

Работен документ на службите на Комисията „Преструктурирането в Европа през 2011 г.“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=bg

Допитване относно преструктурирането и изпреварването на промените:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

Вж. също:

Основни документи във връзка с преструктурирането:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=bg

За контакти:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar