Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Slå ner på vinningen av brott för att se till att brott inte lönar sig

Bryssel den 12 mars 2012 – Varje år går hundratals miljarder euro rakt ner i fickorna på kriminella i Europa, t.ex. medlemmar av gäng eller av maffiaorganisationer. Trots de brottsbekämpande organens insatser blir en stor del av vinningen av brott kvar i brottslingarnas händer, vilket leder till att den organiserade brottsligheten blir starkare och till att medlemsstaterna och medborgarna går miste om pengar som skulle ha kunnat användas t.ex. för hälsovård och skolor.

Europeiska kommissionen lade idag fram ett förslag till direktiv med regler för ett effektivare och mer omfattande förverkande av egendom som härrör från brottslig verksamhet. Syftet med direktivet är bl.a. att göra det lättare för medlemsstaterna att förverka egendom som en misstänkt eller dömd person har överfört till tredje man, att förverka egendom i fall där en misstänkt eller tilltalad person har flytt eller att tillfälligt frysa egendom som riskerar att skingras, döljas eller föras ut ur jurisdiktionen om ingen åtgärd vidtas.

Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor: – Vi måste slå mot brottslingar där de känner av det, genom att försöka få tag i pengarna, och vi måste se till att brottslingars vinning förs tillbaka till den lagliga ekonomin, vilket är särskilt viktigt i dessa kristider. De brottsbekämpande myndigheterna och de rättsliga myndigheterna måste få bättre redskap för att kunna följa penningspåret och återvinna en större del av de tillgångar som härrör från brott.

De belopp som för närvarande återvinns från den organiserade brottsligheten är högst blygsamma i förhållande till de enorma intäkter som olaglig verksamhet såsom narkotikahandel, förfalskning, människohandel och handel med handeldvapen genererar.

Enligt FN:s uppskattningar uppgick den sammanlagda vinningen av brott i världen under 2009 till ungefär 2,1 biljoner US-dollar, eller 3,6 % av det årets globala BNP. Största delen av dessa ”smutsiga pengar” tvättas och återinvesteras i den lagliga ekonomin. För närvarande fryses eller förverkas mindre än 1 % av vinningen av brott.

Vinningen av organiserad brottslighet i EU är betydande: enbart den olagliga narkotikahandeln i EU beräknas generera 100 miljarder euro om året.

Vinningen i Italien av organiserad brottslighet har beräknats till 150 miljarder euro per år. Under 2009 fryste de italienska myndigheterna tillfälligt ca 800 miljoner euro i tillgångar härrörande från brott.

I Förenade kungariket uppskattades inkomsterna av organiserad brottslighet år 2006 till 15 miljarder pund. Brittiska staten återvann under samma år 125 miljoner pund.

I Tyskland togs under 2009 113 miljoner euro i beslag från den organiserade brottsligheten, medan brottslingarnas samlade vinning i de berörda fallen beräknades uppgå till ca 903 miljoner euro.

Främja förverkande av egendom som härrör från brottslig verksamhet för att skydda den lagliga ekonomin

Det blir allt vanligare att organiserade kriminella grupper investerar tillgångar utanför sitt hemland (ofta i ett flertal medlemsstater) eller överför dem till tredje parter (såsom släktingar eller bulvaner) i syfte att undvika att tillgångarna förverkas. Köp av fastigheter och bilar och investeringar i aktier och i restaurangverksamhet och andra småföretag är bara några få exempel på hur vinning av brott kan återinvesteras i lagliga tillgångar och verksamheter.

Underlättande av förverkande av tillgångar kommer att verka hämmande på och avskräcka från brottslig verksamhet, eftersom det görs klart att brott inte kommer att löna sig. Det kommer också att skydda den lagliga ekonomin mot kriminell infiltration och korruption. Återvinning till staten av vinning av brott kommer att vara av stor betydelse för brottsoffer, skattebetalare och samhället i dess helhet. Förverkad vinning av brott kan användas t.ex. för sociala ändamål eller för att bekämpa och förebygga brott.

Det idag framlagda förslaget till direktiv syftar till att förenkla de gällande reglerna och täppa till luckor som utnyttjas av den organiserade brottsligheten. I direktivet

  • föreskrivs tydligare, mer verksamma regler för förverkande av egendom som inte har någon direkt koppling till ett specifikt brott men helt klart härrör från liknande brottslig verksamhet som en dömd person ägnat sig åt (utvidgat förverkande).

  • föreskrivs mer verksamma regler för förverkande av egendom som överförts från en misstänkt eller tilltalad person till en tredje man som kände till eller borde ha känt till att egendomen utgjorde vinning av brott (förverkande hos tredje man).

  • finns regler som medger förverkande av egendom i fall där en brottmålsdom inte kan erhållas eftersom den misstänkte har dött, är varaktigt sjuk eller har flytt (förverkande utan föregående fällande dom, i ett begränsat antal fall).

  • sörjs för att medlemsstaterna ska kunna vidta de åtgärder som krävs för att omedelbart frysa egendom när det finns en hög risk att denna egendom skingras, döljs eller överförs innan en domstol har fattat sitt beslut (förebyggande frysning). Sådana åtgärder ska enligt direktivet så snart som möjligt bekräftas av en domstol.

  • åläggs medlemsstaterna att förvalta fryst egendom så att denna inte förlorar sitt ekonomiska värde före ett eventuellt förverkande (förvaltning av egendom).

  • säkerställs att åtgärder för att frysa och förverka egendom balanseras av kraftfulla åtgärder för att skydda de grundläggande rättigheterna, särskilt oskuldspresumtionen och rätten till egendom.

Bakgrund

Kommissionen antog den 22 november 2010 meddelandet EU:s strategi för den inre säkerheten i praktiken: Fem steg mot ett säkrare Europa (IP/10/1535 och MEMO/10/598). Förverkande har givits strategisk prioritet i EU som ett verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet.

Det idag framlagda förslaget om förverkande ingår i en serie åtgärder som syftar till att skydda den lagliga ekonomin mot kriminell infiltration och hör samman med Europa 2020-strategin och EU:s agenda för ekonomisk tillväxt. Dessa åtgärder omfattar Europeiska unionens paket mot korruption (IP/11/678 och MEMO/11/376) och dess strategi för bedrägeribekämpning.

Ytterligare upplysningar

MEMO/12/179

Hemsidan för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

www.ec.europa.eu/malmstrom

Hemsidan för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Audiovisuellt material kan laddas ned från

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar