Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Trestná činnosť sa nesmie vyplácať – Komisia navrhuje tvrdé opatrenia na konfiškáciu ziskov z trestnej činnosti

Brusel, 12. marca 2012 – V Európe idú každý rok stovky miliárd eur priamo do vreciek zločineckých skupín a mafie. Napriek veľkému úsiliu orgánov presadzovania práva v celej Európe zostáva veľká časť týchto nelegálnych ziskov v rukách zločincov. Zločineckým skupinám to pridáva na sile, a naopak, európskych občanov to okráda o peniaze získané z výberu daní, ktoré by sa mohli investovať do zdravotnej starostlivosti alebo do školstva.

Komisia dnes navrhla nové pravidlá umožňujúce účinnejšiu a rozsiahlejšiu konfiškáciu finančných prostriedkov a ďalšieho majetku získaného trestnou činnosťou. Tieto opatrenia posilnia schopnosť členských štátov konfiškovať majetok prevedený na tretie strany a zjednodušia konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti i v prípade, ak je podozrivý na úteku. Opatrenia takisto zabezpečia, že príslušné orgány budú môcť dočasne zmraziť majetok, ak hrozí jeho strata, ak by sa nepodnikli žiadne kroky.

„Zločincov musíme zasiahnuť tam, kde to najviac bolí, a to tak, že sa zmocníme ich peňazí a vrátime zisky z trestnej činnosti do legálnej ekonomiky, predovšetkým v čase krízy. Orgány presadzovania práva a justičné orgány musia mať väčšie možnosti na vysledovanie týchto peňazí. Potrebujú takisto viac prostriedkov, aby mohli vymôcť ešte väčšiu časť majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

V porovnaní s obrovskými príjmami z nelegálnych činností, ako je napr. obchodovanie s drogami, falšovanie, obchodovanie s ľuďmi a pašovanie ručných zbraní, je v súčasnosti výška vymožených finančných prostriedkov pochádzajúcich z organizovanej trestnej činnosti nízka.

Podľa odhadov OSN dosiahla výška ziskov z trestnej činnosti v roku 2009 približne 2,1 bilióna dolárov, čo zodpovedá 3,6 % celosvetového HDP v danom roku. Väčšina týchto finančných prostriedkov je legalizovaných (tzv. pranie špinavých peňazí), sú znova investované do legálnej ekonomiky a zmrazeniu či konfiškácii podlieha v súčasnej dobe menej ako 1 % ziskov z trestnej činnosti.

V rámci EÚ dosahujú zisky z organizovanej trestnej činnosti značnú výšku. Napríklad príjmy z nezákonného predaja drog v EÚ dosahujú ročne približne 100 miliárd EUR.

Ročné príjmy z organizovanej trestnej činnosti v Taliansku sa odhadujú na 150 miliárd EUR. V roku 2009 talianske orgány dočasne zmrazili majetok pochádzajúci z trestnej činnosti v hodnote približne 800 miliónov EUR.

Príjmy z organizovanej trestnej činnosti v Spojenom kráľovstve v roku 2006 sa odhadujú na 15 miliárd GBP. V tom istom roku štát vymohol 125 miliónov GBP.

V Nemecku bolo v roku 2009 zhabaných 113 miliónov EUR pochádzajúcich z organizovanej trestnej činnosti. Táto suma sa síce môže zdať vysoká, ale ak vezmeme do úvahy, že odhadované zisky zločincov v týchto prípadoch dosahujú až 903 miliónov EUR, je to relatívne málo.

Rozsiahlejšia konfiškácia ziskov z trestnej činnosti a ochrana hospodárstva

Príjmy skupín organizovaného zločinu sú čoraz častejšie investované mimo ich domovskej krajiny, nezriedka i vo viacerých členských štátoch, alebo sú prevedené na tretie strany (ktorými sú často príbuzní zločincov alebo nastrčené osoby) s cieľom predísť ich konfiškácii. Príkladom, ako sa nezákonné zisky znovu dajú investovať do legálneho majetku či legálnej činnosti, je nákup domov, áut, investície do reštaurácií, malých podnikov a do podielov spoločností.

Uľahčenie konfiškácie majetku obmedzí trestnú činnosť a zabráni kriminalite poukázaním na to, že trestná činnosť sa nevypláca. Zároveň sa tým ochráni hospodárstvo pred prenikaním trestnej činnosti a korupcie. Vymáhanie väčších majetkov v prospech štátu bude mať výrazný účinok na obete trestnej činnosti, daňových poplatníkov a na spoločnosť ako takú. Po konfiškácii sa príjmy z trestnej činnosti môžu znova použiť aj na sociálne účely alebo na financovanie investícií do presadzovania práva či do iniciatív na prevenciu trestnej činnosti.

Návrhom, ktorý dnes Komisia predložila, sa zjednodušujú existujúce pravidlá a odstraňujú sa závažné nedostatky, ktoré skupiny organizovanej trestnej činnosti doteraz zneužívali. Návrhom sa:

  • stanovujú jasnejšie a účinnejšie pravidlá pre konfiškáciu majetku, ktorý nie je síce priamo spojený s konkrétnou trestnou činnosťou, ale je zjavné, že pochádza z podobnej trestnej činnosti spáchanej odsúdenou osobou (tzv. rozšírená konfiškácia);

  • posilňujú pravidlá pre konfiškáciu majetku prevedeného z podozrivej osoby na tretiu stranu, ktorá si mala uvedomiť, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti (konfiškácia majetku tretích strán);

  • umožňuje konfiškácia majetku v prípade, že odsúdenie v trestnom konaní nie je možné, keďže podozrivý zomrel, je dlhodobo chorý alebo je na úteku (obmedzená konfiškácia, ktorá nie je založená na predchádzajúcom odsúdení);

  • zabezpečuje, že prokurátor môže so súhlasom súdu dočasne zmraziť majetok, keď hrozí strata tohto majetku, ak by sa nepodnikli žiadne kroky (preventívne zmrazenie majetku);

  • stanovuje požiadavka na členské štáty, aby zaistili správu zmrazeného majetku tak, aby tento majetok nestratil svoju ekonomickú hodnotu pred prípadnou konfiškáciou (správa majetku);

  • zabezpečuje, že kroky, ktoré sa podniknú na zmrazenie a konfiškáciu majetku, sú vyvážené prísnymi opatreniami na ochranu základných práv, a to predovšetkým pokiaľ ide o právo jednotlivcov na prezumpciu neviny a vlastníckeho práva.

Kontext

Dňa 22. novembra 2010 Komisia prijala „Stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ“ (IP/10/1535 a MEMO/10/598). Konfiškácia ako spôsob boja proti organizovanej trestnej činnosti sa v rámci EÚ stala strategickou prioritou.

Dnešný návrh týkajúci sa konfiškácie je jedným zo série opatrení, ktorých cieľom je ochrana legálnej ekonomiky pred prenikaním trestnej činnosti, a súvisí so stratégiou Európa 2020 a s programom rastu. Do tejto série opatrení patrí okrem iného balík protikorupčných opatrení EÚ (IP/11/678MEMO/11/376) a stratégia Komisie pre boj proti podvodom.

Ďalšie informácie

MEMO/12/179

Domovská stránka komisárky Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

www.ec.europa.eu/malmstrom

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Audiovizuálne materiály sa dajú stiahnuť z tejto webovej stránky:

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar