Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kuritegevus ei tasu end ära: karmikäeline võitlus kuritegeliku tulu vastu

Brüssel, 12. märts 2012. Igal aastal kaovad Euroopas sajad miljardid eurod kuritegelike rühmituste ja maffia taskusse. Hoolimata õiguskaitseasutuste jõupingutustest kogu Euroopas jääb suur osa ebaseaduslikust tulust kurjategijatele. See muudab kuritegelikud rühmitused tugevamaks ja röövib Euroopa maksumaksjalt raha, mida saaks investeerida tervishoidu või koolidesse.

Täna tegi komisjon ettepaneku uute õigusnormide kohta, et tõhusamalt ja ulatuslikumalt konfiskeerida kuritegelikul teel saadud vara ja omandit. See aitab suurendada liikmesriikide võimalusi konfiskeerida kolmandale isikule võõrandatud vara. Lihtsamaks muutub ka kuritegeliku vara konfiskeerimine siis, kui kahtlustatav on põgenenud. Samuti tagatakse, et pädevad asutused saavad arestida vara, mis võib muidu kaotsi minna.

„Kurjategijatega tuleb võidelda nii, et see mõjutaks neid kõige valusamalt: tuleb püüda kätte saada nende raha. Eelkõige kriisi ajal on oluline, et seadusliku majanduse jaoks võidetakse tagasi kuritegelik tulu. Õiguskaitse- ja õigusasutustel peavad olema paremad võimalused kuritegeliku tulu jälitamiseks. Samuti on neil vaja paremaid vahendeid, et võita tagasi märkimisväärsem osa kuritegelikust varast,” sõnas siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Võrreldes suure tuluga, mida teenitakse ebaseadusliku tegevusega, nagu uimastikaubandus, võltsimine, inimkaubandus ja väikerelvade ebaseaduslik üle piiri toimetamine, on organiseeritud kuritegevuse teel saadud kriminaaltulu kogusumma, mis tagasi võidetakse, praegu tagasihoidlik.

ÜRO hinnangul oli kriminaaltulu 2009. aastal umbes 2,1 triljonit USA dollarit ehk 3,6% maailma SKPst kõnealusel aastal. Enamus sellest mustast rahast pestakse puhtaks ja investeeritakse seaduslikku majandusse ning kõigest alla 1% kriminaaltulust arestitakse ja konfiskeeritakse.

ELis saadakse organiseeritud kuritegevusest märkimisväärset tulu. Näiteks on ELis ebaseaduslikust uimastikaubandusest saadud tulu hinnanguliselt 100 miljardit eurot aastas.

Itaalias on organiseeritud kuritegevuse teel igal aastal saadud tulu hinnanguliselt 150 miljardit eurot. 2009. aastal arestisid Itaalia ametiasutused kuritegelikku vara umbes 800 miljoni euro väärtuses.

Ühendkuningriigis oli organiseeritud kuritegevuse teel saadud kriminaaltulu 2006. aastal hinnangute kohaselt 15 miljardit naelsterlingit. Samal aastal võitis riik tagasi 125 miljonit naelsterlingit.

Saksamaal arestiti 2009. aastal 113 miljoni euro väärtuses organiseeritud kuritegevuse teel saadud tulu. See arv võib tunduda muljet avaldav, kuid see mulje on petlik, sest kurjategijate hinnanguline tulu oli samal ajal umbes 903 miljonit eurot.

Konfiskeerimise edendamine kaitseb majandust

Organiseeritud kuritegelikud rühmitused investeerivad oma tulu üha sagedamini välismaal, tihti mitmes liikmesriigis, või võõrandavad selle kolmandale isikule (sageli sugulasele või variisikule), et vältida vara konfiskeerimist. Majad, autod, restoranid, väikeettevõtted ja äriühingu aktsiad on ainult mõned näited selle kohta, kuidas ebaseaduslikku tulu saab investeerida seaduslikku varasse või tegevusse.

Vara konfiskeerimise lihtsustamine aitab tõkestada kuritegevust, näidates et see ei tasu ennast ära. See kaitseb majandust kuritegevuse sissetungi ja korruptsiooni eest. Kui riik võidab tagasi rohkem kuritegelikku vara, on sellel märkimisväärne mõju kuriteoohvritele, maksumaksjatele ja kogu ühiskonnale. Konfiskeeritud kriminaaltulu võib samuti kasutada sotsiaalsetel eesmärkidel või selleks, et eraldada rahalisi vahendeid õiguskaitse või kuritegevuse tõkestamisega seotud algatuste elluviimiseks.

Täna esitatud ettepanek lihtsustab kehtivaid õigusnorme ja täitab olulised lüngad, mida kurjategijad ära kasutavad. Selle ettepanekuga:

  • kehtestatakse lihtsamad ja tõhusamad eeskirjad, et konfiskeerida vara, mis ei ole otseselt seotud konkreetse kuriteoga, kuid mis ilmselt on saadud süüdimõistetu samalaadsete kuritegude tulemusel (laiendatud konfiskeerimine);

  • karmistatakse eeskirju, mis käsitlevad sellise vara konfiskeerimist, mille kahtlustatav on võõrandanud kolmandale isikule, kes oleks pidanud mõistma, et vara on saadud kuritegelikul teel (konfiskeerimine kolmandalt isikult);

  • võimaldatakse konfiskeerida vara juhul, kui süüdimõistvat kohtuotsust ei ole võimalik teha, sest kahtlustatav on surnud, püsivalt haige või põgenenud (piiratud asjaoludel kohaldatav konfiskeerimine ilma süüdimõistva kohtuotsuseta);

  • tagatakse, et prokurör saaks arestida vara, mille puhul on olemas oht, et see kaob, kui meetmeid ei võeta. Need meetmed peab kinnitama kohus (arestimine ettevaatusabinõuna);

  • nõutakse liikmesriikidelt, et nad haldaksid arestitud vara enne lõplikku konfiskeerimist nii, et selle majanduslik väärtus ei vähene (vara haldamine);

  • tagatakse, et vara arestimiseks ja konfiskeerimiseks võetud meetmed on tasakaalustatud rangete abinõudega põhiõiguste kaitsmiseks, eelkõige tagatakse, et austatakse süütuse presumptsiooni põhimõtet ja õigust omandile.

Taust

Komisjon võttis 22. novembril 2010 vastu teatise „ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine” (IP/10/1535 ja MEMO/10/598). Vara konfiskeerimine on üks ELi strateegilisi prioriteete, sest selle abil saab võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu.

Täna esitatud ettepanek konfiskeerimise kohta on osa meetmetest, millega tahetakse kaitsta seaduslikku majandust kuritegevuse sissetungi eest. See on seotud Euroopa 2020. aasta strateegia ja majanduskasvu tegevuskavaga. Kõnealuste meetmete hulka kuluvad ka ELi korruptsioonivastane pakett (IP/11/678 ja MEMO/11/376) ning komisjoni pettustevastase võitluse strateegia.

Lisateave

MEMO/12/179

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

www.ec.europa.eu/malmstrom

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Audiovisuaalset materjali saate alla laadida järgmisel aadressil:

http://tinyurl.com/confiscatedassets

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar