Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen vill förbättra de gemensamma bokföringsreglerna för växthusgaser inom jord- och skogsbruket

Bryssel den 12 mars 2012 – Genom att anta ett nytt förslag om bokföring av växthusgasutsläpp har Europeiska kommissionen tagit ett första steg på vägen mot att ta med eliminering och utsläpp av växthusgaser från skogs- och jordbruk i EU:s klimatpolitik.

Det föreslagna beslutet innehåller bokföringsregler för utsläpp av växthusgaser och deras eliminering inom jord- och skogsbrukssektorn, som är de sista stora sektorer som inte omfattats av gemensamma EU-regler.

Över tre fjärdedelar av EU:s territorium består av skog och jordbruksmark, och utgör enorma naturliga kollager som förhindrar att detta kol släpps ut i atmosfären. Därigenom är dessa områden av stor vikt för klimatpolitiken. Om man ökar kapaciteten för koldioxidupptag med bara tio procentandelar – till exempel genom bättre förvaltning av skogar och ängsmarker – skulle det innebära att utsläpp motsvarande 10 miljoner bilar årligen togs ut från atmosfären.

Hittills har jordbrukarnas och skogsägarnas insatser och bästa goda förebilder med att säkra det kol som lagras i skog och mark bara delvis uppmärksammats. Det beror på att det varit så svårt att få entydiga siffror för skogens och markens kolupptag, och på att det inte har funnits gemensamma regler för hur utsläpp och eliminering ska bokföras. Till följd av det beslut som i december 2011 fattades i FN:s ramkonvention om klimatförändringen avseende reviderade bokföringsregler för mark och skog har EU beslutat att sluta den lucka i den gemensamma bokföringen som kvarstod i unionens klimatpolitik. Därigenom kommer man exempelvis att få nya möjligheter att inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken belöna jordbrukarna för deras insatser i kampen mot klimatförändringen.

– Det vi idag föreslår är harmoniserade regler för bokföring av utsläppen från skog och jordbruk. Det är ett första steg på vägen mot att ta med dessa sektorer i EU:s minskningsinsatser. I Durban kom alla länder överens om nya bokföringsregler för dessa sektorer. EU följer nu upp detta med sitt förslag. Förslaget ska också bidra till skyddet av den biologiska mångfalden och våra vattentillgångar, främja landsbygdsutvecklingen och bidra till ett mer klimatvänligt jordbruk, sade kommissionären med ansvar för klimatinsatser, Connie Hedegaard.

Nästa steg

Det föreslagna beslutet om harmoniserade regler för bokföring av växthusgasutsläpp och deras eliminering i skogar och i jordbruksmark kommer att läggas fram inför Europaparlamentet och rådet inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Genom förslaget blir medlemsstaterna skyldiga att anta verksamhetsplaner för hur de vill öka skogarnas och jordbruksmarkens upptag av växthusgaser och minska växthusgasutsläppen inom jord- och skogsbruk i hela EU. Förslaget omfattar inga åtaganden om nationella mål för utsläppsminskningar för de berörda sektorerna. Det kan komma i ett senare skede när bokföringsreglerna har visat sig fungera.

Ytterligare upplysningar:

FN:s förhandlingar om klimatförändringen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Skogarna och klimatförändringen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Se även

Frågor och svar MEMO/12/176

Kontaktpersoner :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar