Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia navrhuje zlepšiť spoločné pravidlá započítavania emisií skleníkových plynov z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva

Brusel, 12. marca 2012 – Európska komisia prijatím nového návrhu o započítavaní emisií skleníkových plynov podnikla prvý krok k začleneniu absorpcií a emisií z lesov a poľnohospodárstva do politiky EÚ v oblasti klímy.

Navrhovaným rozhodnutím sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a absorpcií skleníkových plynov v odvetviach lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, teda v dvoch posledných významných odvetviach bez spoločných pravidiel platných pre celú EÚ.

Lesy a poľnohospodárske pôdy pokrývajú viac ako tri štvrtiny územia EÚ a sú prirodzene veľkými zásobárňami uhlíka, pričom mu zabraňujú unikať do atmosféry. Z tohto dôvodu sú pre politiku v oblasti klímy také dôležité. Zvýšením ich kapacity „zadržiavať“ uhlík čo i len o 10 percentuálnych bodov (napríklad prostredníctvom zlepšeného obhospodarovania lesov alebo pasienkov) by sa z atmosféry absorbovalo množstvo emisií, aké ročne vyprodukuje 10 miliónov automobilov.

Napriek tomu sa však snahy poľnohospodárov a majiteľov lesov ani ich osvedčené postupy zamerané na zachovanie uhlíka uloženého v lesoch a pôdach doteraz buď vôbec nedočkali uznania, alebo boli uznané len čiastočne. Dôvodom boli problémy spojené so zhromažďovaním spoľahlivých údajov o uhlíku z lesov a pôd a to, že neexistovali spoločné pravidlá započítavania emisií a absorpcií. V nadväznosti na rozhodnutie Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy týkajúce sa zrevidovaných pravidiel započítavania z pôd a lesov prijaté v decembri 2011 je teraz EÚ odhodlaná vyplniť medzeru v spoločnom započítavaní v rámci svojej politiky v oblasti klímy. Vzniknú tak nové príležitosti, napríklad na poskytovanie stimulov poľnohospodárom za ich príspevok k boju proti zmene klímy v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Komisárka pre opatrenia v oblasti klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Naším dnešným návrhom sú harmonizované pravidlá započítavania emisií z lesov a poľnohospodárstva. Je to prvý krok smerom k začleneniu týchto odvetví do úsilia EÚ o znižovanie emisií. V Durbane sa všetky krajiny dohodli na zrevidovaných pravidlách započítavania pre tieto odvetvia a EÚ teraz týmto návrhom prináša konkrétne výsledky. Návrh prispeje aj k ochrane biodiverzity a zdrojov vodného hospodárstva, podporí rozvoj vidieka a v jeho rámci sa bude budovať poľnohospodárstvo šetrnejšie voči životnému prostrediu.“

Aké sú ďalšie kroky?

Navrhované rozhodnutie o harmonizovaných pravidlách započítavania emisií a absorpcií skleníkových plynov v lesoch a pôdach sa predloží Európskemu parlamentu a Rade v rámci riadneho legislatívneho postupu. Návrhom sa pre všetky členské štáty zavádza aj povinnosť prijať akčné plány, v ktorých určia, akým spôsobom zvýšia absorpcie uhlíka a znížia emisie skleníkových plynov v lesoch a pôdach v rámci celej EÚ. Návrh nezahŕňa záväzok týkajúci sa vnútroštátnych cieľov v oblasti znižovania emisií pre tieto odvetvia, ale je možné, že sa stanoví neskôr, keď sa preukáže spoľahlivé fungovanie pravidiel započítavania.

Ďalšie informácie:

Rokovania OSN o zmene klímy:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Lesy a zmena klímy:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Pozri aj

MEMO/12/176 Otázky a odpovede.

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar