Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie stelt voor de gemeenschappelijke boekhoudregels voor broeikasgassen in de bos- en landbouwsector te verbeteren

Brussel, 12 maart 2012 – Met de goedkeuring van een nieuw voorstel betreffende het voeren van een boekhouding van broeikasgasemissies heeft de Europese Commissie een eerste stap gezet om emissies en verwijderingen in de bos- en landbouwsector op te nemen in het klimaatbeleid van de EU.

Het voorgestelde besluit voorziet in boekhoudregels voor broeikasgasemissies en ‑verwijderingen in de sectoren bos- en landbouw, de laatste grote sectoren zonder gemeenschappelijke, voor de hele EU geldende voorschriften.

Bossen en landbouwgronden maken meer dan drie vierde van het grondgebied van de EU uit en houden van nature grote koolstofvoorraden vast, die daardoor niet in de atmosfeer terechtkomen. Daarom zijn bossen en landbouwgronden belangrijk voor het klimaatbeleid. Als de capaciteit om koolstof af te vangen met zelfs maar 10 procentpunten kan worden verhoogd, bijvoorbeeld door een beter beheer van de bossen of graslanden, zou dit de jaarlijkse uitstoot van 10 miljoen auto’s uit de atmosfeer halen.

Toch werden de inspanningen van de landbouwers en de boseigenaren en hun goede praktijken om de in bossen en bodems opgeslagen koolstof vast te leggen, tot dusver niet of slechts gedeeltelijk erkend. De reden hiervoor lag zowel in de moeilijkheid om betrouwbare koolstofgegevens over bossen en bodems te verzamelen als in het gebrek aan gemeenschappelijke regels voor het verrekenen van de emissies en de verwijderingen. Nadat in december 2011 in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering een besluit is genomen over herziene boekhoudregels voor broeikasgassen van bodems en bossen, is de EU nu vastbesloten om de leemte in het gemeenschappelijke boekhoudsysteem in haar klimaatbeleid op te vullen. Dit zal nieuwe mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld om landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te belonen voor hun bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering.

De commissaris voor Klimaatactie, Connie Hedegaard, stelde het zo: “Wat wij vandaag voorstellen, zijn geharmoniseerde voorschriften voor het verrekenen van de uitstoot van bossen en landbouw. Dit is de eerste stap om deze sectoren op te nemen in de reductie-inspanningen van de EU. In Durban zijn alle landen het eens geworden over herziene boekhoudregels voor deze sectoren. Met dit voorstel komt de EU nu haar engagement na. Het voorstel zal ook bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit en de waterreserves, de plattelandsontwikkeling ondersteunen en leiden tot een klimaatvriendelijker landbouw.”

Wat zijn de volgende stappen?

Het voorgestelde besluit voor geharmoniseerde boekhoudregels voor broeikasgasemissies en –verwijderingen in bossen en bodems zal volgens de gewone wetgevingsprocedure aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd. Dit voorstel houdt ook in dat alle lidstaten actieplannen vaststellen waarin zij aangeven hoe zij voor de bossen en bodems in de hele EU de hoeveelheden verwijderde koolstof zullen doen toenemen en de uitstoot van broeikasgassen zullen doen afnemen. Het voorstel bevat geen verbintenis tot het halen van nationale emissiereductiedoelstellingen voor deze sectoren. Eventueel kan dit in een later stadium, als de boekhoudregels hun degelijkheid hebben bewezen.

Voor meer informatie:

VN-onderhandelingen over klimaatverandering:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Bossen en klimaatverandering:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Zie ook

V & A MEMO/12/176

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar