Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija ierosina uzlabot kopējos siltumnīcefekta gāzu uzskaites noteikumus, kas piemērojami mežsaimniecībā un lauksaimniecībā

Briselē, 2012. gada 12. martā. Pieņemot jaunu priekšlikumu par siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti, Eiropas Komisija ir spērusi pirmo soli, lai ES klimata politikā iekļautu piesaisti un emisijas, kas rodas mežsaimniecībā un lauksaimniecībā.

Ierosinātajā lēmumā izklāstīti siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites noteikumi meža nozarei un lauksaimniecībai – pēdējām lielajām nozarēm, kurām vēl nav visā ES piemērojamu kopēju noteikumu.

Meži un lauksaimniecības zemes aizņem vairāk nekā trīs ceturtdaļas ES teritorijas un dabiski satur lielus oglekļa krājumus. Tie neļauj ogleklim nonākt atmosfērā, un tas ir nozīmīgs devums klimata politikā. Ja oglekļa uzkrāšanas spēja tiktu palielināta tikai par 10 procentu punktiem, piemēram, uzlabojot meža vai zālāju apsaimniekošanu, no atmosfēras katru gadu tiktu piesaistītas 10 miljonu automobiļu radītas emisijas.

Tomēr līdz šim lauksaimnieku un meža īpašnieku pūliņi un labā prakse ar mērķi saglabāt mežos un augsnē uzkrāto oglekli nav atzīti vai ir atzīti tikai daļēji. Iemesli tam ir grūtības, ar kādām nākas saskarties, vācot ticamus datus par oglekli mežos un augsnē, un kopēju piesaistes un emisiju uzskaites noteikumu trūkums. Tagad, kad 2011. gada decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām kontekstā ir pieņemts lēmums par pārskatītiem uzskaites noteikumiem attiecībā uz augsni un mežiem, ES ir apņēmusies novērst kopējās uzskaites trūkumus klimata politikā. Tas pavērs jaunas iespējas, piemēram, kopējās lauksaimniecības politikas satvarā atlīdzināt lauksaimniekiem par viņu ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām.

Klimata politikas komisāres Konnijas Hēdegordas komentārs: “Šodien mēs ierosinām saskaņotus noteikumus par to, kā uzskaitāmas mežsaimniecībā un lauksaimniecībā radušās emisijas. Tas ir pirmais solis ceļā uz šo nozaru iekļaušanu ES emisiju samazināšanas centienos. Durbanā visas valstis vienojās par pārskatītiem noteikumiem, kas piemērojami šajās nozarēs. Nu ES ir nākusi klajā ar priekšlikumu. Jaunais tiesību akts palīdzēs arī aizsargāt bioloģisko daudzveidību un ūdens resursus, atbalstīt lauku attīstību un panākt videi nekaitīgāku lauksaimniecību.”

Kas notiks tālāk?

Ierosinātais lēmums par saskaņotiem siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites noteikumiem, kas attiecas uz mežiem un augsni, tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Priekšlikumā paredzēts arī pienākums visām dalībvalstīm pieņemt rīcības plānus, kā palielināt oglekļa piesaisti mežos un augsnē un samazināt attiecīgās siltumnīcefekta gāzu emisijas visā ES. Priekšlikumā nav iekļautas saistības sasniegt valsts emisiju samazinājuma mērķus attiecīgajās nozarēs. Tās varētu tikt pieņemtas vēlāk, kad uzskaites noteikumi būs izrādījušies pietiekami stabili.

Papildu informācija

ANO sarunas par klimata pārmaiņām:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Meži un klimata pārmaiņas:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Skatīt arī

Jautājumi un atbildes MEMO/12/176

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg(+32 2 298 72 78)


Side Bar